SunSoft.VTZ - pomocník nielen pre revíznych a bezpečnostných technikov

Skoro v každej domácnosti, prevádzke či podniku sa nachádzajú zariadenia, ktoré označujeme pojmom „Vyhradené technické zariadenia“ (ďalej tiež označované ako „VTZ“). Sú to zariadenia, ktoré počas svojej prevádzky musia byť pravidelne kontrolované a ich stav prevádzky musí byť sledovaný a vyhodnocovaný. Je to napríklad bleskozvod na rodinnom dome, vŕtačka používaná v stavebnej firme alebo žeriav slúžiaci na prepravu surovín v podniku.

Keďže vo firme či podniku existuje pomerne veľké množstvo zariadení, ktoré sú označované ako VTZ zariadenia, sú kladené vyššie nároky na ich evidenciu a často krát vzniká potreba evidovať tieto zariadenia elektronicky, čiže cez nejaký vhodný program alebo elektronickú aplikáciu v počítači.

Riešenie = SunSoft.VTZ

Jednou z elektronických aplikácií na evidenciu vyhradených technických zariadení je aj aplikácia SunSoft.VTZ od spoločnosti SunSoft plus spol. s r.o. Táto aplikácia zabezpečuje evidenciu vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z. §8. Aplikácia SunSoft.VTZ pomáha bezpečnostným a revíznym technikom udržiavať v organizácii bezpečnú prevádzku VTZ zariadení, tzn. aby sa nestali zdrojom úrazov a mimoriadnych udalostí tým, že sa zanedbá ich pravidelná kontrola a údržba. Demo verzia aplikácie SunSoft.VTZ je prístupná na tejto stránke.

Existujú dva základné spôsoby používania elektronickej aplikácie na evidovanie VTZ. Prvým spôsobom je evidovanie z pohľadu majiteľa alebo prevádzkovateľa zariadenia, ktorý chce sledovať svoje vlastné zariadenia a ich prevádzkový stav. Druhý spôsob je z pohľadu revíznych a bezpečnostných technikov, ktorí vykonávajú odbornú činnosť na množstve cudzích zariadení, prípadne celých objektov a potrebujú si toto množstvo činností evidovať.

Aké sú výhody použitia aplikácie SunSoft.VTZ ?

Aplikácia SunSoft.VTZ umožňuje evidenciu všetkých zariadení VTZ v organizácii, vytvára harmonogram odborných prehliadok a odborných skúšok, eviduje a archivuje vykonané revízne správy, zabezpečuje sledovanie vzniku a odstraňovania zistených porúch a nedostatkov na zariadeniach pri ich pravidelných revíznych činnostiach. Zhromažďuje všetky typy technickej dokumentácie, aby v prípade potreby boli k dispozícii oprávneným zamestnancom, revíznym technikom alebo kontrolným orgánom. Dokumentácia môže byť v akomkoľvek formáte (Word, Excel, PDF, a pod.). Aplikácia umožňuje evidovať a sledovať lehoty aj pre iné zariadenia, ktoré nie sú VTZ, ale tiež podliehajú pravidelným kontrolám (napr. motorové vozidlá, komíny, rebríky a pod.)

Bližší popis aplikácie a viac informácií môžete nájsť na stránke Správa VTZ a revízne správy.