LICENČNÁ ZMLUVA (EULA)

Táto zmluva (ďalej len LICENČNÁ ZMLUVA) je licenčnou zmluvou podľa zákona č. 185/2015 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, medzi POUŽÍVATEĽOM (oprávneným z licencie) softvérového produktu a spoločnosťou SUNSOFT plus spol. s r.o., zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 1321/L, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31590128, ako poskytovateľom licencie (ďalej len POSKYTOVATEĽ).

SOFTVÉROVÝ PRODUKT zahŕňa softvér v tzv. „on-line“ alebo elektronickej forme, nosné médiá a môže obsahovať ďalšie materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe, ďalej len SOFTVÉROVÝ PRODUKT.

POSKYTOVATEĽ licencie udeľuje POUŽÍVATEĽOVI licenciu na používanie softvérového produktu v rozsahu stanovenom touto licenčnou zmluvou. Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje POUŽÍVATEĽA k akémukoľvek inému nakladaniu so softvérovým produktom, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

Licenčná zmluva je uzatvorená inštaláciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, registráciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ALEBO prevodom licencie softvérového produktu, a to okamžikom, ktorý nastane najskôr.

1. LICENCIA K SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU. Na základe tejto LICENČNEJ ZMLUVY sa udeľujú nasledovné práva: Softvérový produkt môže POUŽÍVATEĽ inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať či iným spôsobom používať (ďalej len používať), a to v takom variante, na aký mu je poskytnutá licencia, a iba na toľkých počítačoch a spôsobom, ktorý zodpovedá typu licencie udelenej POUŽÍVATEĽOVI.

Počítačom sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, zariadenie typu „inteligentný telefón“, alebo iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k softvérovému produktu.

2. TYPY LICENCIE. Podľa typu licencie sú POUŽÍVATEĽOVI udelené nasledovné práva:
a) ZÁKLADNÁ LICENCIA PRE JEDEN POČÍTAČ (nesieťová licencia). Licencia oprávňuje inštalovať a spúšťať jednu kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na jednom počítači. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu softvérového produktu súčasne na viac počítačoch.
b) SIEŤOVÁ LICENCIA PRE ĎALŠÍ POČÍTAČ. Licencia umožňuje spúšťať SOFTVÉROVÝ PRODUKT vo variante, ku ktorej má POUŽÍVATEĽ udelenú základnú licenciu zo servera na ďalších počítačoch, a to za predpokladu, že POUŽÍVATEĽ vlastní základnú či základnú serverovú licenciu a používa spoločné dátové úložisko.
c) NESIEŤOVÁ LICENCIA PRE ĎALŠÍ POČÍTAČ. Licencia oprávňuje používateľa k inštalácii a používaniu softvérového produktu vo variante, na ktorý vlastní základnú licenciu na jednom ďalšom počítači, a to k buď k pripojeniu počítača k sieťovému dátovému úložisku, alebo k nesieťovému spracovaniu lokálnej kópie dát zo servera.
d) BEZPLATNÁ LICENCIA. Softvérové produkty označené ako DEMO, DEMO VERZIA či FREEWARE môže POUŽÍVATEĽ získať od POSKYTOVATEĽA bezplatne a môže ich používať na ľubovoľnom počte počítačov súčasne. K bezplatne šíreným produktom neposkytuje POSKYTOVATEĽ žiadne záruky, nezodpovedá za vady ani škodu.

3. AKTIVÁCIA. Pokiaľ nedôjde k aktivácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, sú licenčné práva k používaniu touto licenčnou zmluvou udelené na prvých 30 kalendárnych dní po prvej inštalácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Ak dôjde k úprave hardvéru počítača alebo k INOVÁCIÍ SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, môže byť pred vykonaním úpravy vyžadovaná deaktivácia a po vykonaní úpravy nová aktivácia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. V SOFTVÉROVOM PRODUKTE sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU bez licencie. Spoločnosť POSKYTOVATEĽ použije tieto prostriedky k potvrdeniu, že POUŽÍVATEĽ používa legálne licencovanú kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže pre svoju prevádzku v bežnom aj RDP režime vyžadovať občasné spojenie s licenčným serverom POSKYTOVATEĽ pre účely overenia legálnosti použitia licencie.

4. RDP PREVÁDZKA (remote desktop). Pokiaľ je SOFTVÉROVÝ PRODUKT prevádzkovaný na počítači v RDP režime alebo podobnými prostriedkami, kedy s počítačom môže pracovať viac používateľov súčasne, je nutné vyčleniť sieťovú licenciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU pre každého používateľa pristupujúceho na tento počítač, ktorému je umožnené spustenie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Používateľ ktorý má vyčlenenú sieťovú prídavnú licenciu na svojom vyhradenom počítači, nepotrebuje pre prístup k rovnakej inštalácii programu v RDP režime ďalšiu licenciu. Pre potreby tejto zmluvy sa za vyhradený počítač považuje počítač, ktorý nepoužíva iný používateľ. POUŽÍVATEĽ môže umiestniť SOFTVÉROVÝ PRODUKT na cudzí, prenajatý hardvér v dátových centrách alebo u iných prevádzkovateľov, musí však zabezpečiť dodržanie ustanovení tejto licenčnej zmluvy.

5. ZÁKAZ PRENÁJMU, ZDIEĽANIA. Je zakázané SOFTVÉROVÝ PRODUKT prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytovať sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe).

6.PODPORA A AKTUALIZÁCIA. Aktualizáciou produktu sa rozumie aktualizácia, update, upgrade softvérových produktov. AKTUALIZÁCIA nahrádza alebo dopĺňa staršiu verziu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Softvérové produkty POSKYTOVATEĽA podliehajú ustanoveniam licenčnej zmluvy platným v okamihu ich vydania. Podpora SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU zahŕňa:
a) Vyriešenie oprávnených reklamácií licencií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU formou opravy funkcionality,
b) Legislatívny upgrade SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spočívajúci v zabezpečení zhody SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
c) Technologický upgrade SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spočívajúci v zabezpečovaní kompatibility SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s aktuálne podporovanými verziami operačného systému a ďalších používaných produktov, podpora nových štandardov.
d) Riešenie otázok a prevádzkových problémov vzniknutých POUŽÍVATEĽOVI pri užívaní SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU formou telefonickej a e-mailovej služby Hotline v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

PODPORA A AKTUALIZÁCIA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU je platená služba. Cenu za PODPORU A AKTUALIZÁCIU tvorí ročná paušálna cena, ktorá predstavuje 21,8 % z celkovej ceny SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a Zákazkových dodatočných vývojov plus medziročný percentuálny nárast inflácie v SR. Prvá platba bude realizovaná po 12 mesiacoch od dňa začiatku používania SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ostatné vždy po ďalších 12 mesiacoch.

7.PREVOD LICENCIE. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto LICENČNEJ ZMLUVY môže POUŽÍVATEĽ postúpiť na tretiu stranu (NADOBÚDATEĽ) iba po predchádzajúcom písomnom súhlase POSKYTOVATEĽ a za obchodných podmienok stanovených POSKYTOVATEĽ. V prípade udelenia súhlasu pre prevod licencie musí POUŽÍVATEĽ (pôvodne oprávnený z licencie) previesť na NADOBÚDATEĽA licencie všetky časti SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU (vrátane všetkých rozširujúcich licencií, komponentov, médií, tlačených materiálov a aktuálnej verzie LICENČNEJ ZMLUVY) a zo svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Predpokladom možnosti prevodu je aj písomný súhlas potencionálneho NADOBÚDATEĽA s realizáciou prevodu a s LICENČNOU ZMLUVOU.

9.CENA LICENCIE. Okrem výslovne označených BEZPLATNÝCH LICENCIÍ je licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU poskytovaná úplatne. Výška ceny za poskytnutie licencie k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU je stanovená v platnom cenníku produktov POSKYTOVATEĽA alebo v cenovej ponuke dodanej POUŽÍVATEĽOVI.

2. AUTORSKÉ PRÁVO. Nositeľom všetkých majetkových práv autorských k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU (vrátane, ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, texty, ktoré sú súčasťou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU), ako aj tlačených i elektronických materiálov dodávaných so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM a všetkých kópií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, je POSKYTOVATEĽ.

SOTVÉROVÝ PRODUKT je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY. POSKYTOVATEĽ garantuje plnú funkcionalitu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU iba za predpokladu, že budú POUŽÍVATEĽOM splnené minimálne systémové požiadavky. Minimálne systémové požiadavky aktuálnej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU uvádza POSKYTOVATEĽ na svojich internetových stránkach.

POSKYTOVATEĽ zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ku ktorým majú prístup iba registrovaní POUŽÍVATELIA po uhradení ceny licencií, resp. PODPORY A AKTUALIZÁCIE. POSKYTOVATEĽ nezodpovedá za chyby starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami. POSKYTOVATEĽ nie je povinný vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

Na SOFTVÉROVÝ PRODUKT je poskytovaná záruka po celú dobu, po ktorú POUŽÍVATEĽ priebežne prostredníctvom služby PODPORA A AKTUALIZÁCIA aktualizuje SOFTVÉROVÝ PRODUKT na jeho aktuálne verzie.

POUŽÍVATEĽ je povinný pravidelne vykonávať zálohy dát a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. POSKYTOVATEĽ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované.

4. OBMEDZENIE ZÁRUK. Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, hardvéri, ktorý je v rozpore s TECHNICKÝMI POŽIADAVKAMI uvedenými v dokumentácii, alebo počítačovými vírusmi. Záruka sa nevzťahuje na nutné legislatívne úpravy, ktoré si vynútili zmeny v legislatíve, keď vstúpili do platnosti po dátume výroby danej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Za chybu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU nemožno označiť skutočnosť , že SOFTVÉROVÝ PRODUKT nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v okamihu výroby programu. POSKYTOVATEĽ nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, že je používaný na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou negatívne ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť správanie sa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

POSKYTOVATEĽ nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, ak je prevádzkovaný na chybne konfigurovanom počítači alebo v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.

Záruka sa nevzťahuje na bezplatne distribuované verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY. POSKYTOVATEĽ nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody, nech sú akékoľvek (vrátane, nie výhradne, následných škôd, vedľajších škôd, škôd v dôsledku straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akýchkoľvek ďalších finančných strát), aj keď vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU POSKYTOVATEĽ, a to aj v prípade, že POSKYTOVATEĽ bola označená ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane prípadu, že takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať. POSKYTOVATEĽ nenesie zodpovednosť za straty zisku POUŽÍVATEĽA.

POSKYTOVATEĽ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov zo SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom.

V žiadnom prípade celková výška náhrady škody spôsobenej prípadným porušením zmluvných či zákonných povinností zo strany spoločnosti POSKYTOVATEĽ neprevýši čiastku zaplatenú POUŽÍVATEĽOM za poskytnutie licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej náhrady vzniknutých škôd.

6. OSOBNÉ ÚDAJE. POSKYTOVATEĽ je oprávnený zhromažďovať, spracovať a uložiť osobné údaje POUŽÍVATEĽA, nevyhnutné pre uzatvorenie LICENČNEJ ZMLUVY a jej realizácie. Potvrdením LICENČNEJ ZMLUVY pri inštalácii produktu a/alebo registráciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU udeľuje POUŽÍVATEĽ súhlas k tomu, aby POSKYTOVATEĽ v dobe od uzatvorenia LICENČNEJ ZMLUVY do jej ukončenia zhromaždil a spracoval údaje o plnení záväzkov POUŽÍVATEĽA vyplývajúcich z LICENČNEJ ZMLUVY. POUŽÍVATEĽ bol poučený o svojich právach vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov. Potvrdením LICENČNEJ ZMLUVY pri inštalácii udeľuje POUŽÍVATEĽ súčasne súhlas k zasielaniu informácií týkajúcich sa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a súvisiacich služieb a produktov, a to v písomnej aj v elektronickej podobe. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať odoslaním písomnej,a elbo elektronickej (mailovej) žiadosti.

Akékoľvek technické informácie, ktoré POUŽÍVATEĽ poskytne POSKYTOVATEĽOVI v rámci SLUŽIEB PODPORA A AKTUALIZÁCIA, môžu byť POSKYTOVATEĽOM použité pre obchodné potreby, vrátane podpory a vývoja produktov, s výnimkou tých informácií, ktoré sú označené ako „dôverné“. POSKYTOVATEĽ nebude tieto technické informácie používať spôsobom, ktorý by POUŽÍVATEĽA osobne identifikoval. Informácie POUŽÍVATEĽOM označené za dôverné budú POSKYTOVATEĽOM použité výhradne pre služby PODPORY A AKTUALIZÁCIE POUŽÍVATEĽOVI.

7. UKONČENIE LICENCIE. Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia. Pokiaľ nie je u konkrétneho SOFTVÉROVÉHO PROKDUKTU stanovené inak, poskytuje sa licencia na dobu neurčitú.

Túto LICENČNÚ ZMLUVU je možné zrušiť dohodou medzi POSKYTOVATEĽ a POUŽÍVATEĽOM.

V prípade porušenia tejto LICENČNEJ ZMLUVY a/alebo autorských práv k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU POUŽÍVATEĽOM a /alebo k inému podstatnému porušeniu povinností POUŽÍVATEĽA je POSKYTOVATEĽ oprávnená od tejto zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia POUŽÍVATEĽOVI. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo POSKYTOVATEĽ na zaplatenie ceny licencie, ak bola licencia poskytnutá úplatne, ani nárok na náhradu škody.

Dňom zániku LICENČNEJ ZMLUVY končia všetky práva použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU poskytnuté POUŽÍVATEĽOVI. V takom prípade musí POUŽÍVATEĽ najneskôr v deň UKONČENIA PRÁVA K POUŽITIU zo všetkých svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. Pokiaľ súd rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné a zmluvné strany doplnia zmluvu novým ustanovením v zmysle jej pôvodného neplatného ustanovenia.