História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.25.1042 z 29.3.2019

 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet na doklad sa niekedy nepreniesla hmotnosť a neuplatnila tovarovoodberateľská zľava.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet na doklad vo výberovom okne nefungovala oprava karty.
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet disponibilných stavov na kartách niekedy neuložil prepočítané údaje.
 • Upravené OAS: Zmena kódovania a údajov v exporte OBJV do ASAS (pre Oraving).
 • Doplnené SHOP: Individuálna zľava na celý bloček akceptuje OASIS parameter v odbyte "Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka"

Verzia: 2.25.1041 z 27.3.2019

 • Doplnené OAS: Pri importe položiek z XLS na doklad PE je možné zmeniť predajnú cenu na karte podľa zadanej prirážky (zmenené karty sa označia X). Voľba sa nastavuje jednotlivo, alebo hromadne parametrom na katalógovej karte.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače vystavenej faktúry a vystaveného dodacieho listu tlačidlo "Rozpísať vedľajšiu MJ", ktoré rozpíše vedľajšiu MJ na položke dokladu.
 • Doplnené OAS: Pred tlačou etikiet je možné vymazať položky, pre ktoré nechcete etikety vytlačiť.
 • Doplnené OAS: Povolené vytvoriť predfaktúru aj bez objednávky. V tomto prípade nevzniká rezervované / kontrahované množstvo na sklade.
 • Doplnené OAS: Pri zadaní úlohy z objednávky sa nastaví ako kalendárová a do predmetu sa vypíšu čísla kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Hotovostné dodacie listy (typ 202) je možné uhradiť cez rumunský fiškálny modul (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pri hromadnom pridaní položiek do dokladu sa automaticky uplatňujú definované položkové zľavy (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Výpočet dní z rozsahu dátumov pri generovaní zápožičkových faktúr (pre AS Trading).
 • Upravené PU: Výpočet riadku 33, 38 DP DPH pri NO.
 • Opravené PU: Prepočet kurzového rozdielu pri zmene dátumu vo formulári úhrady.

Verzia: 2.25.1040 z 24.3.2019

 • Doplnené OASIS: V okne výberu skladovej karty na editačný formulár položky je možné hromadné pridanie položiek do dokladu (pre Autocar). Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS zvlášť pre každého používateľa.
 • Doplnené PU: V salde v režime rozdelenia úhrady je možné vybrať doklady zakliknutím položky v ľavom výberovom stĺpci.
 • Upravené PU: Výpočet riadkov 37 DP DPH pri NO.
 • Opravené PU: Pokladničné doklady bez obchodného partnera s príznakom ERP sa nedostávali do KV D1.

Verzia: 2.25.1039 z 22.3.2019

 • Doplnené EcoSun: Oprávnenie "Zmena priradený/zodpovedný na organizácii".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena typu VE na organizácii".
 • Doplnené OAS: Zaradenie skladov do skupín.
 • Doplnené OAS: Do multikategórií je možné pridávať údaje pre webový obchod.
 • Doplnené OAS: Parametre pre webový obchod net.biz.
 • Upravené OAS: Filtrácia výberu typu pohybu pri oprave dokladu (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Nastavenie dátumu výkazu pri došlých FA, ak je dátum príchodu po termíne DPH.
 • Upravené BI: Optimalizované využitie pamäte pri voľbe Analýza dát.
 • Opravené PAM: Pri tlači zápočtového listu ak nástup bol 29.2. a koniec PP mimo priestupného roku.
 • Upravené PAM: Potvrdenie o príjme doplnené za vybraté obdobie (aj cez rok).
 • Doplnené SHOP: Import zákazníckych kariet z VFP.

Verzia: 2.25.1038 z 20.3.2019

 • Doplnené EcoSun: V reklamačných prípadoch doplnené doklady VE, PE, VI, PI a stavy na sklade.
 • Opravené CRM: Oprávnenia prípadov (zákazka, servisný prípad, schvaľovanie, reklamácia, obchodný prípad, projekt).
 • Upravené OAS: Vypnuté rozdeľovanie príkazov na úhradu podľa vlastného BU uvedeného na doklade.
 • Opravené PU: Pri tlači viacpoložkového pokladničného dokladu niekedy netlačilo v sumáre nulovú DPH.
 • Doplnené PAM: Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie zamestnávateľa je možné zadať aj v % z hrubej mzdy.
 • Upravené PAM: Úprava zostavy "BRADFORD FACTOR".
 • Opravené PAM: Globálne nastavenia PAM.
 • Opravené PAM: Na tlačenej forme hromadného oznámenia do ZP údaj "DIČ".

Verzia: 2.25.1037 z 20.3.2019

 • Opravené OAS: Chyba pri úhrade faktúr. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.

Verzia: 2.25.1036 z 19.3.2019

 • Upravené Ecosun: V príkazoch na úhradu (XML súbor) v prípade dopĺňania dátumu je doplnená "0" v mesiaci a dni (napr. dňa 5.3.2019 je výsledok "20190305").
 • Doplnené OAS: V cenníkoch, akciách, letákoch pribudla možnosť platnosti cenníka len pre vybrané sklady.
 • Opravené OAS: Ak mal používateľ prednastavený sklad, pri prevode medzi skladmi sa nastavil na prvej položke nesprávny sklad.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky skladových pohybov VE niekedy vznikli rozdiely medzi stranami.
 • Upravené PU: Pri zápise úhrady v EUR z banky, alebo pokladne k pohľadávke v CM program musí byť zadaný kurz, alebo úhrada v CM.
 • Opravené PU: Pri vypnutom parametri "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend" nebolo možné zaúčtovať dávku z inej agendy. Chyba vznikla v predchádzajúcej verzii.
 • Upravené PAM: Tlačová zostava RZD je triedená automaticky podľa priezviska zamestnanca.

Verzia: 2.25.1035 z 18.3.2019

 • Upravené EcoSun: Ak je poštová adresa zhodná s fakturačnou, je možná jej úprava len cez fakturačnú adresu. Ak chcete zadať inú poštovú adresu ako fakturačnú, vyberte ju zo zoznamu alebo vytvorte novú adresu.
 • Doplnené CRM: Prehľad dochádzky po pracovníkoch a mesiacoch (pre Basler).
 • Doplnené OAS: V cenníkoch, akciách, letákoch pribudla možnosť platnosti cenníka len pre danú cenovú hladinu.
 • Doplnené OAS: Na výrobných príkazoch doplnené zobrazenie položky komponentára v prehľade nedokončenej výroby (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Na výrobných príkazoch doplnená funkcia "Odradiť príjem HV a výdaj NV" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Na skladových kartách doplnené zobrazenie stavov na výrobných príkazoch (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Automat na import faktúr a ich položiek z Ventusu (pre Belex).
 • Doplnené OAS: V nastaveniach výroby preddefinované koeficienty VR, OPN, SR (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Import odberateľských zliav do organizácií z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Dátum expedície sa automaticky nastaví podľa dátumu objednávky na nasledujúci deň (pre Regionall Express).
 • Upravené OAS: GLS import stavu a čísiel balíkov môže automaticky odosielať e maily podľa šablón.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení dobropisu ostávalo pole "Vytvoril" nastavené na užívateľa z dobropisovaného dokladu.
 • Opravené OAS: Import obrázkov z VFP, ktoré obsahujú v názve bodku.
 • Doplnené PU: Parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend (faktúry, pokladňa, atď...)". Zapína sa v špeciálnych nastaveniach PU.
 • Opravené PU: Pri vytvorení .PDF účtovnej závierky dávalo nesprávny dátum zostavenia.
 • Opravené PU: Pri tvorení .PDF došlo k chybe ak vlastná organizácia nemala zadaný SkNace.
 • Doplnené PAM: Číselníky pre Treximu.
 • Upravené PAM: Odchýlka "1191" zaokrúhľovanie na dve desatiny nahor.
 • Opravené PAM: Dni pre zdravotné poistenie pre dohody s použitím odchýlky "126".
 • Opravené PAM: Globálne nastavenie PAM, skontrolujte si nastavenie.
 • Opravené PAM: Výkaz pre ZP pri odmene po skončení PP.

Verzia: 2.25.1034 z 13.3.2019

 • Doplnené CRM: V listovej pošte automatické generovanie "Značky" a kontrola jej duplicity (pre Eltodo).
 • Upravené CRM: Názov agendy "Mailingy" (v hornom aj ľavom menu) na "Objednávky" (pre Eltodo).
 • Upravené OAS: Exportný súbor objednávok do ASAS u (Softip) (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka na uplatnenie kategorizačnej položkovej zľavy.
 • Doplnené OAS: Automatické (odosiela sa na pozadí 1. deň mesiaca) a manuálne (spúšťanie cez funkcie faktúr vystavených) odosielanie e mailu s prehľadom poklesov v obratoch u zákazníkov (pre Belex).
 • Doplnené OAS: Šablóny e mailov možnosť nastaviť odosielateľa, zmenu stavu došlej objednávky.
 • Doplnené OAS: GLS import stavu a čísiel balíkov do vystavených faktúr.
 • Doplnené OAS: Automatické odosielanie e mailov pri spracovaní XML z eShop a pri vytvorení faktúry z objednávky (pre TAZAR GROUP).
 • Upravené OAS: Zobrazovanie ponuky pre hotovostné úhrady cez SHOP.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky skladových pohybov niekedy vznikli rozdiely medzi stranami (spôsobené v predchádzajúcej verzii).
 • Doplnené PU: Pri zápise úhrady v EUR z banky, alebo pokladne k pohľadávke v CM program umožňuje aj zadanie úhrady v CM.
 • Upravené PU: Z výkazu DPH sa predpis platby DPH v salde už nevytvára automaticky, ale manuálne cez menu Funkcie.
 • Opravené PU: Pri výmaze položky denníka sa musí vymazať aj predpis v salde vytvorený z tejto položky.
 • Upravené SHOP: Ak je bloček typu úhrada faktúry, nie je možná jeho kópia.
 • Doplnené SHOP: Editácia a tlač poznámky na bločku.
 • Doplnené SHOP: Klávesové skratky pre tlač a zobrazenie duplikátu bločku.
 • Doplnené PAM: Doplnená zostava "Prehľad príspevkov do fondov".
 • Doplnené PAM: Možnosť odosielanie výplatných pások elektronicky po hospodárskych strediskách.
 • Opravené PAM: Oprava vyhlásenia na 2% pri daňovom bonuse na zaplatené úroky.
 • Opravené PAM: V rekapitulácii suma mzdy na účet v hotovosti iba kladné hodnoty.

Verzia: 2.25.1033 z 5.3.2019

 • Doplnené OAS: Ponúkať predajnú cenu vždy zo zákazníckeho individuálneho cenníka (aj keď nie je najlepšia). Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Ponúkať predajnú cenu vždy zo zákazníckeho cenníka".
 • Doplnené OAS: V skladových kartách pridaná záložka "Výrobné čísla", ktorá zobrazuje prehľad výrobných čísel danej skladovej karty.
 • Doplnené OAS: Použitie odberateľských zliav na cenových ponukách.
 • Upravené OAS: Vygenerované záznamy v účtovnej dávke faktúr sa niekedy nezhodovali s kontáciou na doklade.
 • Upravené OAS: Zaokrúhlenie kontácií na doklade a v generovanej účtovnej dávke.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie záznamov označených klávesou "V" (označenie za používateľa) nefungovalo korektne.
 • Opravené OAS: Pri spustení funkcie výrobné čísla v skladových kartách dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené OAS: Zadanie typu pohybu pre generovanie prevodu materiálu do výrobného skladu na type 702.
 • Upravené PU: Náhľad tlačového formulára "Pohyby na účtoch" pri tlači Hlavnej knihy: * Možnosť výberu iba jedného skladu. * Pri výbere obdobia "Od – do" ponúkne výber období od 1 do 12 (mesiace roka). * Zaškrtávacie políčko "V poznámke zobraziť organizáciu" zobrazí v tlačovej zostave názov organizácie v poznámke položky.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP (zamestnanec celý mesiac neplatené voľno, absencia).
 • Doplnené PAM: Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – študent a dôchodca).
 • Doplnené PAM: Položka "M2_966 – Daňový bonus na zaplatené úroky", doplnená do rekapitulácie a prevodného príkazu.

Verzia: 2.25.1032 z 3.3.2019

 • Doplnené OAS: Povoliť duplicitné generovanie zápožičkových faktúr (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Upozornenie pri oprave a výmaze cenových ponúk, z ktorých boli generované ďalšie doklady.
 • Doplnené OAS: Export multikategórií skladových kariet pre VFP eShop.
 • Upravené OAS: Upravené tlačové zostavy rekapitulácie skladov po kartách a dokladoch.
 • Upravené OAS: Vo výbere dokladov v príkaze na úhradu zvýraznené položky, ktoré boli poslané na úhradu, ale neboli ešte uhradené.
 • Opravené OAS: Účtovná kontácia príjmov na sklad ovplyvňujúcich priemernú cenu.
 • Doplnené PU: Prednastavené filtre v prehľade položiek DPH.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Pohyby na účte v hlavnej knihe.
 • Upravené PU: Účtovná predkontácia na pokladničných dokladoch vytvorených z hotovostných dodacích listov.
 • Upravené PU: Definícia výkazu DPH, riadky 15, 16, 17, 35 a 36.
 • Opravené PU: Tlač pokladničného dokladu niekedy nezobrazovala čiastky v niektorej sadzbe DPH.
 • Opravené PU: Nesprávne zobrazenie rozdielu k dátumu v salde pre niektoré hraničné dátumy.
 • Opravené PAM: Oprava vytvorenia odchýlky na bonus na zaplatené úroky z RZD.
 • Doplnené PAM: Doplnená mzdová položka "Mzda Poľsko zdanená". Odchýlka "3159"
 • Doplnené PAM: V tabuľkách RLFO a HOZ pridaná funkcia hromadné zmazanie dátumu vytvorenia na označených záznamoch.

Verzia: 2.25.1031 z 27.2.2019

 • Doplnené OAS: Hotovostné úhrady faktúr cez SHOP.
 • Opravené OAS: V tlačových zostavách zahraničných faktúr tlačilo sumár nesprávne na vyúčtovacích faktúrach z preddavkov.
 • Opravené OAS: Príkaz na úhradu niekedy nerešpektoval nastavenie cesty pre uloženie xml súboru.

Verzia: 2.25.1030 z 26.2.2019

 • Upravené OAS: Hotovostnú úhradu faktúr vystavených cez SHOP je možné vykonať aj bez napojenia na modul PU (pôvodne nutná pokladňa).
 • Opravené PU: Kontrolný výkaz DPH XML uvádzal niekedy v riadkoch A2 a C1 colný sadzobník dlhší ako 4 znaky.
 • Upravené PAM: Úprava prehľadu "BRADFORD FACTOR".
 • Upravené PAM: Možnosť zmeny OSČ na zamestnancovi.

Verzia: 2.25.1029 z 25.2.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie záväzku pre vrátenie sumy zaplatenej predfaktúry (pre AS Trading). Nastavuje sa na type dokladu predfaktúry vystavenej.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava objednávok vystavených niekedy nevytlačila katalógové číslo.
 • Opravené OAS: Chyba pri otvorení záložky predajných cien na skladovej karte z neviazaného skladu. Spôsobené vo verzii 2.25.1027
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Účtovný predpis" zobrazovala nesprávne záznamy ak sa prekliklo medzi výberom aktuálnych a všetkých dát.
 • Doplnené PAM: Doplnený prehľad "BRADFORD FACTOR", nástroj na meranie absentizmu/neprítomnosti pracovníkov v spoločnosti.

Verzia: 2.25.1028 z 24.2.2019

 • Opravené SHOP: Generovanie dokladovej korekcie pri dennej uzávierke niekedy spôsobovalo chybu.
 • Opravené OAS: SWIFT/BIC kód v XML vygenerovaného príkazu na úhradu dopĺňalo zľava znakmi "X".
 • Opravené PU: Kontrolný výkaz DPH XML uvádzal niekedy v riadkoch C1 v množstve 0.
 • Opravené PU: Kontrolný výkaz DPH XML uvádzal niekedy pri krátení základ pre výkaz namiesto základu pred odpočtom.
 • Opravené PU: Formulár detailu riadku kontrolného výkazu DPH nezobrazoval zdrojové položky DPH z minulého roku.

Verzia: 2.25.1027 z 21.2.2019

 • Doplnené OAS: Číselník šablón e mailov.
 • Doplnené OAS: Odosielanie e mailov z faktúr a objednávok podľa šablón. Zároveň sa to zapíše do udalostí dokladu.
 • Doplnené OAS: Voľba Uplatňovať dokladové zľavy ak je cena na položke z individuálneho cenníka (prednastavená hodnota je neuplatňovať). V predchádzajúcich verziách sa uplatňovali zľavy na ceny na položke z individuálneho cenníka vždy. Nastavuje sa v par ametroch odbytu OASIS.
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmeniť % odberateľskej zľavy pri uplatnení".
 • Upravené OAS: Prerobené zobrazovanie zoznamu výrobných čísel.
 • Upravené OAS: Formátovanie mailových šablón pre doklady.
 • Upravené OAS: Číslovanie faktúr podľa masky sa riadi dátumom účtovného plnenia.
 • Opravené OAS: Občasná chyba pri ukladaní a odosielaní definície pre import údajov z Excelu.
 • Opravené OAS: Na karte sa pri výpočte predajnej ceny zo skladovej ceny nezobrazovala skutočná prirážka.
 • Opravené OAS: Chybné zadávanie desatinných čísel v kalkulačke v položkách dokladov a vo výbere kariet (kláves Alt+K).
 • Opravené PAM: Ročné hlásenie na finančnú správu (ak bola vyplnená iba časť 4, alebo časť 5).
 • Opravené PU: Súhrnný výkaz DPH nenapočítal korektne položky DPH vytvorené v účtovnej dávke.
 • Doplnené: Kategorizácia kontaktných čísiel.
 • Doplnené: Ukladanie všetkých odoslaných e mailov do zvoleného adresára (platí pre SMTP a Rebex).

Verzia: 2.25.1026 z 20.2.2019

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena predajných cien na kartách podľa nastavenej prirážky (vo funkcii Hromadná zmena cien v kartách Alt+F8).
 • Doplnené OAS: Možnosť nastaviť dátum pre výkaz DPH a KV na formulári došlých faktúr a preddavkových faktúr.
 • Doplnené OAS: Funkcia na export objednávok vystavených do súboru .csv v štruktúre pre ASAS (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Parameter na pridávanie položiek dokladov cez EAN karty (platí len pre doklady: výdaj zo skladu).
 • Opravené OAS: Vybavovanie objednávok niekedy nefungovalo na databáze MSSQL.
 • Opravené CRM: Filtrácia úloh podľa zodpovedných nefungovala korektne na databáze MSSQL.
 • Opravené PAM: Globálne nastavenia pri novej verzii.
 • Opravené PAM: Opravená chyba pri ročnej uzávierke.
 • Doplnené PAM: Ročné hlásenie na finančnú správu.

Verzia: 2.25.1025 z 17.2.2019

 • Doplnené PU: Možnosť zaúčtovať vyfiltrované doklady účtovnej dávky (zrušené obmedzenie požadujúce zaúčtovanie celej dávky).
 • Doplnené PU: V prehľade stavu pokladní sa pre valutové pokladne zobrazujú aj obraty a zostatky v tuzemskej mene.
 • Doplnené OAS: Možnosť generovať účtovnú dávku faktúr a skladových dokladov len za vybraný typ dokladu.
 • Doplnené OAS: Neskladovej karte typu sada je možné zadať pozíciu v sklade.
 • Opravené OAS: Tlač priemernej ceny na výdajke.
 • Opravené OAS: Výpočet kurzového rozdielu pri úplnej úhrade v tuzemskej aj cudzej mene.
 • Opravené: Pri zadávaní adresy sa objavovala chyba pri zadaní mesta, ktoré neexistuje v číselníku.

Verzia: 2.25.1024 z 14.2.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie príjmu hotových výrobkov z výrobných príkazov je možné aj bez predchádzajúceho prevodu materiálu do výroby. Nastavuje sa v parametroch výroby.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze obstarávacích nákladov.
 • Opravené OAS: Text na nemeckej faktúre.

Verzia: 2.25.1023 z 13.2.2019

 • Doplnené PU: V agendách denník a účtovná dávka tlačová zostava "Účtovný predpis".
 • Doplnené OAS: V agende zákazky tlačová zostava "Zákazky so zápornými stavmi".
 • Upravené OAS: Generovanie príjmu hotových výrobkov z výrobných príkazov.
 • Upravené OAS: Typy dokladov pre výdaj materiálu do výroby a príjem hotových výrobkov sa nastavujú na type dokladu výrobného príkazu.
 • Opravené PAM: Oprava výkazu na SP VPP (nepravidelný).
 • Doplnené PAM: Doplnené triedenie zostavy "Skrátená výplatná listina".

Verzia: 2.25.1022 z 11.2.2019

 • Doplnené PAM: Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie. Čiastka sa zadá vo formulári pracovného pomeru na záložke doplňujúce údaje.
 • Opravené OAS: Pri tlači objednávky vystavenej tlačilo katalógové číslo niekedy nesprávne.
 • Opravené OAS: Aktualizácia neskladových kariet z iného roka prenáša aj príznak obstarávacích nákladov.
 • Opravené OAS: Rozdielový doklad inventúry niekedy nezapočítal pohyby vykonané v dátume inventúry.
 • Opravené PU: Zobrazenie kontácií k pokladničným dokladom (zo zoznamu položiek).
 • Opravené: V saldokonte niekedy vznikali zápisy aj pre nedaňové doklady.

Verzia: 2.25.1020 z 6.2.2019

 • Upravené OAS: Zaokrúhľovanie dokladových zliav pri nákupe.
 • Upravené OAS: Funkcia na aktualizáciu kraja a okresu vo všetkých adresách.
 • Upravené OAS: Nápočet údajov na karte Rezervované a Disponibilný stav. Ak je na objednávkach stornované množstvo väčšie ako objednané, ide o chybný stav v zmysle objednávkovej logiky, pole Rezervované bude záporné, ale Disponibilný stav takúto rezervác iu nezapočíta.
 • Opravené OAS: Tlač rekapitulácie po kartách a dokladoch niekedy nezohľadňovala vybrané obdobie.
 • Opravené OAS: Na pokladničný doklad nedávalo do poznámky číslo uhrádzanej faktúry (úprava Autocar).
 • Opravené PU: Chyba pri importe bankového výpisu SEPA pri chýbajúcom tagu TtlCdtNtries.

Verzia: 2.25.1019 z 5.2.2019

 • Doplnené OAS: Prednastavený vlastný bankový účet na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Pridávanie položiek dokladov cez EAN karty túto položku automaticky uloží a čaká na pridanie ďalšej.
 • Upravené OAS: Na položke došlej faktúry zadanie celkovej sumy pre výpočet ceny rešpektuje zadávanie v cudzej mene (pre Wood).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava "Zákazky s nevráteným tovarom" nahrádza tlačové zostavy "Uzatvorené zákazky" a "Zákazky so záporným stavom".
 • Opravené OAS: Pri vystavení predfaktúry z obchodného prípadu sa pri uložení dokladu objavovala chyba.
 • Opravené OAS: Pri vystavení predfaktúry sa neuplatnil dátum splatnosti z typu dokladu (organizácie).
 • Opravené OAS: Pri tlači faktúry v zahraničnej mene tlačilo jednotkovú cenu bez DPH nesprávne ak bolo na doklade nastavené zaokrúhľovanie zhora.

Verzia: 2.25.1018 z 4.2.2019

 • Doplnené OAS: Pri výbere karty na položku OASIS dokladu nezobrazovať neplatné karty. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Pri výbere nezobrazovať neplatné karty".
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Uzatvorené zákazky".
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Zákazky so záporným stavom".
 • Doplnené OAS: Na skladových kartách pribudla funkcia "Zobraziť výskyt na výrobkoch" (Ctrl+Alt+K). Zobrazí zoznam výrobkov v ktorých komponentároch sa daná karta vyskytuje.
 • Doplnené OAS: Tlač etikiet má možnosť zapnúť EAN a ceny z výdajovej MJ.
 • Doplnené OAS: V zozname organizácií doplnená funkcia na aktualizáciu kraja a okresu vo všetkých adresách.
 • Doplnené OAS: Do príkazu na úhradu ponúka aj preplatené faktúry vystavené.
 • Upravené OAS: Pri zadaní alebo zmene adresy sa zapíše na záznam adresy Kraj a Okres z číselníka obcí.
 • Upravené OAS: Na doklad typu 152 je možné vybrať všetky karty, nielen výrobky.
 • Upravené OAS: Pri tlači zápornej položkovej zľavy na vystavenej faktúre vypíše "prirážka" namiesto "zľava".
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači Rekapitulácia skladu (Príjem po dokladoch).
 • Opravené OAS: Na doklad PE príjem na paragon (typ 102) sa nenačítali účet a HS z pokladne.
 • Opravené OAS: Výber účtov pri manuálnom zadaní salda.
 • Opravené OAS: Preddavok z EU niekedy nedával sumu do základu pre výkaz.
 • Opravené OAS: Pri zrušení dávky PDF sa na dokladoch nezrušili príznaky zaúčtovania.
 • Opravené OAS: Chybné zadávanie desatinných čísel v kalkulačke v položkách dokladov a vo výbere kariet (kláves Alt+K).

Verzia: 2.25.1017 z 30.1.2019

 • Doplnené: Používateľské nastavenie "Zobrazovať integrovanú kalkulačku v číselných poliach". Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava jednostranných zápočtov zobrazuje aj zápočty v cudzej mene.
 • Doplnené OAS: V objednávkach pridaný stĺpec "MozneDodatDS" na kontrolu možnosti dodania tovaru vzhľadom k disponibilnému stavu na karte.
 • Doplnené OAS: Tlač ceny na etiketách skladových a neskladových kariet, ak sú ceny tvorené sadou (alebo výrobou) z komponentov.
 • Upravené OAS: Nebolo možné zmeniť organizáciu na doklade vytvorenom z objednávky, ani keď bola zhodná s organizáciou na objednávke.
 • Upravené OAS: Dobropis dokladu je možné vykonať aj pri zakázanej zmene cez oprávnenia.
 • Upravené OAS: Odstránené duplicitné pole v katalógu (zostáva v neskladových položkách): Položka predstavuje pri príjme obstarávacie náklady.
 • Opravené OAS: Prepočet kontrahovaného množstva niekedy nefungoval správne. Spôsobené v predošlej verzii.
 • Opravené OAS: Niekedy nebolo možné zapísať doklad do obdobia v ktorom bolo otvorené dodatočné daňové priznanie DPH.

Verzia: 2.25.1016 z 27.1.2019

 • Doplnené PU: Účtovná závierka – Tlač do PDF pre podnikateľskú jednotku.
 • Doplnené OAS: Texty na dokladoch je možné meniť aj pri zakázanom oprávnení (len pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Formulár objednávok došlých môže zobrazovať predvolený typ dokladu pre výdaj externý z organizácie.
 • Opravené OAS: Prepočet kontrahovaného množstva niekedy ignoroval záporné objednané množstvá.
 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok ponúkalo na objednanie aj karty so zásobou nad minimálnym stavom.
 • Opravené OAS: Nápočet bilancie zákazky bral duplicitne do nákladov okrem nákupu aj náklady v priemerných cenách pri predaji.

Verzia: 2.25.1015 z 24.1.2019

 • Doplnené OAS: Do dokladov a katalógu doplnený príznak, či má záznam prílohy (pole Priloha).
 • Doplnené OAS: Funkcia na odoslanie e mailov s prehľadom výjazdov aj mimo kvartálneho obdobia (BSS).
 • Doplnené OAS: Do tovarových skupín pridané oddelenia.
 • Upravené OAS: Výdaj výrobných čísiel sa zobrazuje ako kladné číslo.
 • Opravené OAS: Tlač výrobných čísiel v dokladoch.
 • Opravené OAS: Oprávnenie na zmenu FA/DL obmedzovalo aj úhradu.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave FA/DL niekedy zalamovalo zľavu do druhého riadku.
 • Opravené OAS: Chybné počty pri generovaní zápožičkovej faktúry (spôsobené v predošlej verzii).

Verzia: 2.25.1014 z 23.1.2019

 • Doplnené SHOP: Individuálnu zľavu je možné pridať aj cez EAN. V špeciálnych parametroch: Maska zľavy v EAN.
 • Doplnené OAS: Do tlače rekapitulácie po skladoch pridaná voľba "Po oddeleniach".
 • Doplnené OAS: Do importu katalógových a skladových kariet z Excelu doplnené polia "Spodný limit", "Doporučená zásoba", "Neuplatňovať zľavy", "Neuplatňovať zľavy ak je množstevná".
 • Upravené OAS: Záznam závierkového kurzového rozdielu faktúry sa vytvorí aj v prípade, že je kurzový rozdiel nulový.
 • Upravené OAS: Pri tlači štítkov sa netlačí čiarový kód pre nezadaný EAN.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zápožičkovej faktúry sa niekedy napočítal nesprávny počet dní.
 • Opravené OAS: Export obchodných partnerov do OASIS niekedy chybne zapisoval príznaky Oznac a Fyz_os.

Verzia: 2.25.1013 z 22.1.2019

 • Doplnené PU: Tlačová zostava "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov".
 • Doplnené PU: Možnosť dovoliť vygenerovať účtovnú dávku z OASISu, pokladne, banky s chybami (nevyplnené účty, HS, druhy dokladov...). Voľba sa nastavuje v špeciálnych parametroch PU.
 • Opravené OAS: Kontácia faktúry pri zaokrúhľovacom rozdiele nebrala do úvahy HS.
 • Opravené OAS: Generovanie závierkových kurzových rozdielov faktúr vytváralo KR aj pre faktúry z nového roka.
 • Opravené OAS: Generovanie úhrad a pokladničných dokladov cez rumunský fiškálny modul pre Autocar.
 • Opravené OAS: UPS – označovanie zahraničných zásielok.

Verzia: 2.25.1012 z 21.1.2019

 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok nebralo do úvahy karty so záporným disponibilným stavom ak bola nastavená minimálna zásoba na 0.
 • Opravené OAS: Pri načítaní údajov do záložky "Pohyby" v agende skladových kariet dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené PU: Nastavenie agendy salda a výberu účtu pri manuálnom zadaní predpisu, alebo vytvorení predpisu z účtovnej dávky.

Verzia: 2.25.1011 z 21.1.2019

 • Opravené PAM: Oprava chyby pri výpočte mzdy (rodičovská dovolenka).

Verzia: 2.25.1010 z 20.1.2019

 • Doplnené: Oprávnenie "Prístup do pohľadávok".
 • Doplnené: Oprávnenie "Prístup do záväzkov".
 • Opravené OAS: Pri prehľade výrobných čísel z kariet dochádzalo k chybe ak boli v zozname interné pohyby.
 • Opravené OAS: Pri zaškrtnutí tlačidla "Tlačiť výrobné čísla" v parametroch tlače faktúr dochádzalo k chybe ak sa výrobné číslo nevyskytovalo na žiadnej z položiek.
 • Upravené OAS: Číslovanie obchodných partnerov podľa masky CCCC (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: UPS – vystavené faktúry je možné opakovane zaradiť a vyradiť zo zoznamu dnešných balíkov.
 • Upravené OAS: UPS – etikety, sumár a súbor použijú názov prevádzky, ak je použitý ako adresa doručenia. Úprava formátu dát v súbore.
 • Upravené OAS: Oznam o vygenerovaní dokladov z objednávok sa zobrazí v pravom spodnom rohu a automaticky po pár sekundách zmizne.
 • Doplnené SHOP: Pred zmenou tréningového alebo DEMO režimu sa kontrolujú prípadné otvorené okná predaja.
 • Opravené: Údaje v spodnom paneli sa pri otvorení okna niekedy neaktualizovali.

Verzia: 2.25.1009 z 17.1.2019

 • Opravené OAS: Pri tlači dokladov zo starých rokov v spodných záložkách agendy niekedy dochádzalo k chybe.
 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok nebralo niekedy do úvahy disponibilný stav.
 • Opravené OAS: Zobrazenie disponibilného množstva na prehľade karty "1".
 • Opravené OAS: Vylúčenie zobrazenia určitého typu dokladu na došlých faktúrach (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Chybná kontrola číselného rozsahu s maskou pri prečíslovaní dokladu.
 • Opravené OAS: Chybná skladová predkontácia príjmu na sklad z FD pri nulovej priemernej cene položky.
 • Upravené OAS: Číslovanie obchodných partnerov (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Prepracované zobrazenie výrobných čísel za všetky roky.
 • Upravené OAS: Evidencia balíkov a funkcie pre UPS boli prerobené podľa vzoru z VFP.

Verzia: 2.25.1008 z 15.1.2019

 • Doplnené OAS: V tabuľke kariet doplnená funkcia Prepočet disponibilného stavu.
 • Doplnené OAS: Vylúčenie zobrazenia určitého typu dokladu na došlých faktúrach (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Nápočet rezervovaného a kontrahovaného množstva na karte nebral za určitých okolností do úvahy storná objednávok.
 • Opravené OAS: Kontrola vráteného množstva podľa zákazky (pre AS Trading).
 • Opravené: Pri niektorých tlačových zostavách pri pridaní vlastnej/spoločnej zostavy do stromu výberu a následnom kliknutí na túto tlačovú zostavu vyhodilo chybu.

Verzia: 2.25.1007 z 14.1.2019

 • Doplnené: Hromadná zmena poľa Skupina partnerov v Organizáciách.
 • Doplnené OAS: Pre "Stav zápožičiek na zákazke" tlačové zostavy "Nevrátený materiál s cenou 3" a "Nevrátený materiál s cenami 3 a 4".
 • Doplnené OAS: Jednostranný zápočet v cudzej mene.
 • Doplnené OAS: Komunikačný súbor pre UPS.
 • Doplnené OAS: Kontrola vráteného množstva podľa zákazky (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Pri novej OBJD sa dátum expedície automaticky nastaví na dnešný dátum (len pre Autocar).
 • Upravené OAS: Marža na prehľade karty je vypočítaná z priemernej ceny namiesto nákupnej.
 • Opravené OAS: Pri zadávaní novej položky na doklade v cudzej mene nebola niekedy napočítaná cena v CM podľa ceny z karty.
 • Opravené OAS: Komunikácia s ručným terminálom HT630 pri veľkom počte skladových kariet.
 • Opravené OAS: Kópia karty nenulovala rezervované a kontrahované stavy.
 • Opravené OAS: Kontrola závierkového kurzového rozdielu nedovolila niekedy zápis úhrady v novom roku.
 • Opravené OAS: Pri nákupe cez vedľajšiu MJ sa na formulári zmeny predajných cien niekedy nesprávne nastavila nákupná cena.
 • Opravené PAM: Tlačivo žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2018.
 • Upravené SHOP: Denná uzávierka nevytvára druhý záznam, ak neboli žiadne neuzatvorené bločky.
 • Upravené SHOP: Denná uzávierka sa pýta na prípadné prerušenie.
 • Doplnené PAM: Import rodinných príslušníkov z XLS súboru.

Verzia: 2.25.1006 z 11.1.2019

 • Upravené OAS: Názov vetvy v menu tlače a názov tlačovej zostavy "Príjemka – Vrátenka zapožičaného tovaru" zmenený na "Príjemka – Návratka zapožičaného tovaru".
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena názvu spoločného obrázku na katalógu.
 • Opravené OAS: Chyba pri nastavení predajnej ceny ako prirážky z priemernej ceny na karte z neviazaného skladu.
 • Upravené OAS: Import účtovného rozvrhu má novú definíciu.
 • Opravené PAM: Číslovanie riadkov v tlačive "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby ..."
 • Opravené PAM: Doplnené lomítko medzi súpisné a orientačné číslo v tlačive vzhlásenia na uplatnenie NČZD
 • Doplnené PAM: Import zamestnancov a pracovných pomerov z XLS súborov.

Verzia: 2.25.1005 z 10.1.2019

 • Upravené OAS: Pri zberných faktúrach do popisovej položky dopĺňa osobu ak bola zadaná aj na DL.
 • Opravené OAS: Pri importe katalógových kariet z Excelu prepisovalo mernú jednotku na "ks" ak nebola zadaná v definícií importu.
 • Opravené OAS: Nefungovala voľba Výstupy a tlače z bočného menu.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností mohlo dôjsť pri hotovostných dokladoch k duplicite čísla DL.
 • Opravené SHOP: Prepočet ďalších merných jednotiek.

Verzia: 2.25.1004 z 9.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena čísla na karte".
 • Opravené OAS: Pri generovaní objednávok vystavených na dodávateľov program ponúkal na objednanie aj neplatné karty.
 • Opravené OAS: Aktualizácia zoznamu objednávok po stornovaní dokladu.
 • Opravené OAS: Viacnásobné storno objednávok.
 • Opravené OAS: Ak bol zadaný záporný počet kusov v objednávkach došlých (alebo storno dokladu) neaktulizoval sa disponibilný stav na karte.
 • Opravené OAS: Pri MySQL databáze na Linuxe za určitých okolností neprebehla aktualizácia počiatočných stavov kariet v novom roku.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností výmaz karty vyhlasoval chybu.

Verzia: 2.25.1003 z 8.1.2019

 • Doplnené OAS: Úlohy je možné zadávať už aj do nových objednávok.
 • Opravené OAS: Pri generovaní objednávok vystavených na dodávateľov program neponúkal na objednanie karty so záporným disponibilným stavom.
 • Opravené OAS: Prepočet stavov kariet na doklade po organizáciách niekedy spôsoboval chybu.
 • Opravené OAS: Pri zadávaní ďalších merných jednotiek sa v zozname pre prednastavené MJ objavili nové položky až po uložení katalógovej karty.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe dokladov dochádzalo pri nastavovaní čísla dokladu niekedy k chybe.
 • Opravené SHOP: Pri predaji sa uplatní prednastavená výdajová merná jednotka (ak je nastavená).

Verzia: 2.25.1002 z 7.1.2019

 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy pre tlač UPS štítkov a UPS sumáru.
 • Doplnené OAS: Parameter "Povinná doprava na dokladoch VE" v špeciálnych nastaveniach OASIS .
 • Doplnené OAS: Polia v dokladoch Tlač FA, Mail FA, Tlač DL, Mail DL, ktoré indikujú či bol doklad vytlačený, resp. odoslaný mailom.
 • Upravené OAS: Vypnutá nadbytočná otázka pri generovaní dokladov z objednávok.
 • Upravené OAS: Úprava znamienka na dokladoch typu 255 pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Pri tlači označených záznamov X sa niekedy nebrali do úvahy filtračné kritériá pre zobrazenie tabuľky.

Verzia: 2.25.1001 z 6.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Výroba".
 • Doplnené OAS: Na type dokladu možnosť vybrať rumunské tlačivo faktúry.
 • Upravené OAS: Tlač podpisu používateľa na dokladoch. Ak má používateľ vybraný obrázok podpisu, potom sa vytlačí namiesto pečiatky organizácie.
 • Upravené OAS: Filtrácia podľa multikategórií funguje aj pre vyššie úrovne.
 • Upravené OAS: Režim predpísanej úhrady pre Autocar. Nastavuje sa v zákazníckych parametroch OASIS.
 • Upravené OAS: Ak sú typy dokladov filtrované podľa HS, tak sa zobrazujú aj typy bez strediska (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Číslovanie zákaziek pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Pri importe katalógových kariet z Excelu sa niekedy nenačítali ceny.
 • Opravené OAS: Chyba v multikategóriách pri prázdnej tabuľke.
 • Opravené OAS: Validácia závierkového kurzového rozdielu v pokladni.
 • Opravené OAS: Pri importe dokladov z VFP sa na položku DPH niekedy nezapísalo číslo dokladu.
 • Opravené: Za určitých okolností nemohol Administrátor zmeniť heslo inému používateľovi.

Verzia: 2.25.999 z 3.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Aktualizácia údajov nového roka v OASIS"
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače objednávky vystavenej možnosť nastaviť tlač katalógového čísla.
 • Doplnené PU: Oprávnenie "Aktualizácia údajov nového roka v PU"
 • Doplnené PAM: Posledné potvrdenie o príjme pre RZD z 21.12.2018
 • Upravené OAS: Doplnený import oddelení z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Doplnený import príznaku web obchodu z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Zobrazenie dokladov aj bez nastaveného HS pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Program nedovolí zápis tuzemskej úhrady do roku 2019 kvôli kontrole závierkového kurzového rozdielu. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.
 • Opravené OAS: Import komponentára z VFP OASIS.
 • Opravené PU: Import pokladne z VFP PU v niektorých prípadoch nesprávne nastavil krátenie DPH.

Verzia: 2.25.998 z 30.12.2018

 • Upravené OAS: Vystavené faktúry, typ "202 Predaj na paragón SHOP" (zjednodušené daňové doklady): Od 1.1.2019 sa týchto dokladov netýka prenos daňovej povinnosti a aj komoditné položky majú nenulovú DPH.
 • Doplnené PU: Generovanie závierkových kurzových rozdielov pre pokladne a banky. Voľba je prístupná v menu Uzávierky a v pokladničných a bankových dokladoch.
 • Doplnené OAS: Generovanie závierkových kurzových rozdielov pre faktúry. Voľba je prístupná v menu Uzávierky.
 • Doplnené OAS: Formulár na výber objednávok pre generovanie faktúr a DL.
 • Doplnené OAS: Pri zapnutom module Zápožičiek doplnené v zákazkách zobrazenie stavu kariet a v kartách zobrazenie stavu na zákazkách.
 • Doplnené OAS: V objednávkach doplnená možnosť pridávať úlohy a zobrazovať ich v kalendári.
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Hospodárske strediská".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Tovarové skupiny".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Merné jednotky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Typy dokladov".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Typy pohybov".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Číselné rady".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Množstevné zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Obratové zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Tovarovo odberateľské zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Kurzové lístky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "DPH Sadzby".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "DPH Plnenie".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Colné sadzobníky".
 • Opravené OAS: Prepočet stavov zákaziek a salda obalov.
 • Opravené OAS: V niektorých prípadoch neboli korektne importované čísla zákaziek na položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Pri uplatňovaní zľavy na kategóriu dochádzalo k chybe ak pri neskladovej karte nebola zadaná tovarová skupina pre tovarovo odberateľskú zľavu.
 • Opravené OAS: Upravené príkazy v ročnej uzávierke pre databázu MSSQL.
 • Doplnené: Oprávnenie "Import z VFP".

Verzia: 2.25.997 z 21.12.2018

 • Opravené PU: Na niektorých položkách XML výkazu KV DPH bol uvedený dátum výkazu namiesto dátumu zdaniteľného plnenia.
 • Doplnené OAS: Na komponentoch doplnená prirážka (uplatňuje sa na doklade pri výpočte ceny sady z komponentov).
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena počiatočného stavu na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena doplnkových údajov na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena predajných cien na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Hromadná zmena predajných cien".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Editácia multikategórií".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Z cenovej ponuky vytvoriť FA a DL".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady faktúr vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady faktúr došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady predfaktúr vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady predfaktúr došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Generovanie zberných faktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Kategorizácia faktúr/DL".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vystavenie dobropisu".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prevod vystavenej faktúry do SHOP".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Korekcia dodaného množstva obj.vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Korekcia dodaného množstva obj.došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie dodacieho listu z objednávky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie faktúry + dodacieho listu z objednávky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie objednávky na hlav.dodávateľa".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prečíslovanie objednávok/predfaktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prečíslovanie skl.dokladov/faktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Účtovanie".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Sklady".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Príkazy na úhradu a parametre homebanking u".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vzájomné a jednostranné zápočty".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Položky objednávok".
 • Upravené OAS: V hornom menu skrýva agendy so zakázanými oprávneniami.

Verzia: 2.25.996 z 19.12.2018

 • Doplnené OAS: Zobrazenie kariet všetkých skladov pri výbere karty na položku OASIS dokladu. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Pri výbere karty zobraziť všetky sklady".
 • Doplnené OAS: Referenčné merné jednotky na ďalších merných jednotkách (pre tlač etikiet).
 • Doplnené OAS: Pred vytvorením novej karty program vyžaduje zadanie EAN (pre Wood).
 • Doplnené OAS: Zobrazenie kalkulačky v položkách dokladov a vo výbere kariet (kláves Alt+K).
 • Doplnené OAS: Na interných typoch dokladov, ktoré majú protityp je možné nastaviť preddefinované sklady.
 • Doplnené OAS: Storno objednávky došlej, vystavenej. Po storne je doklad označený ako neplatný a nedá sa upravovať, ani vybavovať.
 • Doplnené OAS: Tlačítko na vybavenie celej objednávky vo formulári korekcie dodaného množstva.
 • Doplnené OAS: Nové oprávnenie "Z cenovej ponuky vytvoriť FA a DL".
 • Opravené OAS: Pri došlých faktúrach s príchodom po termíne DPH nastavenie dátumu pre výkaz DPH podľa dátumu príchodu.
 • Opravené OAS: Pri kontácii korekcie zaokrúhlenia DPH sa nenačítalo HS.
 • Doplnené BI: Parametre pre BI prehľady pohľadávok a záväzkov (K dátumu a Zahrnúť aj uhradené faktúry).
 • Doplnené: V nastaveniach odosielania mailov cez SMTP doplnený parameter "Vypnúť AlternateView" (zapnutím tohto parametra sa zabezpečí zachovanie vzhľadu pri určitých typoch HTML mailov).

Verzia: 2.25.995 z 12.12.2018

 • Doplnené OAS: V nastaveniach OASIS doplnený parameter na používateľa "Povolené sklady".
 • Doplnené OAS: Import číselníka množstevných zliav z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Na položke došlej faktúry zadanie celkovej sumy pre výpočet ceny (pre Wood).
 • Upravené OAS: Formátovanie množstva a predajných cien vo výstupných tlačových zostavách "FA", "PFA", "DL", "OBJ".
 • Opravené OAS: Formulár tovarovo odberateľskej zľavy spúštaný cez číselník "Tovarovo odberateľské zľavy" nefungoval správne.
 • Opravené OAS: Pri uplatnení položkovej zľavy na kategóriu nastávala chyba ak položka bola poznámka.
 • Opravené OAS: Pri hromadnej zmene niektorých polí na nulovú hodnotu program vyhlasoval chybu.
 • Opravené OAS: Voľba nastavenia parametrov iného používateľa nezobrazovala správne parametre OASISu a SHOPu.
 • Opravené OAS: Na databáze MSSQL išlo vybavenie objednávky z faktúry došlej niekedy do chyby.
 • Opravené PU: Pri generovaní účtovnej dávky program niekedy chybne vyhodnotil kontroly denníka.
 • Doplnené SHOP: DEMO režim pre testovanie predaja bez pripojenej fiškálnej tlačiarne.
 • Opravené SHOP: Zakázaný predaj neplatnej karty.
 • Opravené CRM: Prístupové práva do agend "Obchodné prípady", "Úlohy", "Pošta" pre modul CRM.
 • Upravené BI: V nastaveniach BI doplnený parameter "Nekontrolovať zhodu SQL pripojenia". Zapnite parameter ak sa pri aktualizácii prehľadu stále vyskytuje chyba "Táto verzia Excelu nedokáže aktualizovať BI prehľad. Dôvod: Nezhodné SQL pripojenie."

Verzia: 2.25.994 z 10.12.2018

 • Doplnené CRM: Emaily pre skupiny "XO", "CR", "CZ", "HU" pri schvaľovaní pre Crystal Call.
 • Doplnené OAS: Rumunský fiškálny modul pre Autocar.
 • Doplnené OAS: V nastaveniach OASIS doplnený globálny parameter "Počet desatinných miest pri zadávaní množstva".
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky došlých faktúr sa niekedy chybne vypočítali zaokrúhľovacie rozdiely.
 • Opravené PU: Na pokladničných dokladoch sa neuplatňovalo na položkách DPH zaokrúhlenie jednotlivých čiastok.
 • Upravené BI: V nastaveniach BI doplnený parameter "Pre aktualizáciu kontingenčnej tabuľky z BI používať Excel v režime 2007". Pri napojení Excelu na MSSQL by mal byť vypnutý.

Verzia: 2.25.993 z 10.12.2018

 • Doplnené PAM: Import odchýlky "005" a "1034" z excelového zošita.

Verzia: 2.25.992 z 9.12.2018

 • Doplnené OAS: Možnosť používať pri neviazaných skladoch na kartách nezávislé nastavenie sadzby DPH.
 • Upravené OAS: Prepracovaný spôsob inicializácie číselníka predkontácií.
 • Doplnené PRO: Pridané pole Rok do schvaľovania pre BSS.

Verzia: 2.25.991 z 7.12.2018

 • Doplnené OAS: Stĺpce "Hodnota k zač. obd.", "Hodnota ku kon. obd." a sumár týchto stĺpcov v tlačovej zostave "Nepohyblivé zásoby".
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Druh dokladu a Účet v položkovom salde.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Účet a HS v účtovnej dávke a denníku.
 • Opravené: Chyba pri poškodenom xml súbore rozloženia.
 • Opravené: V kalendári pri pridávaní kontaktných údajov v úlohe niekedy dochádzalo k chybe.