História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.731 z 6.2.2024

 • Opravené OAS: Pri tlači internej výdajky je nesúlad v MJ ak má karta balenie.
 • Opravené OAS: Vyúčtovacia FA: oprava príznaku dobropis + číslo pôvodnej FA.
 • Opravené OAS: OBJV neťahá Skladovú cenu (aj Cenu1 až 8) podľa nastavenia.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy SBL položky zo zberných FA započítalo do pohybov dvakrát.
 • Opravené OAS: Export faktúry do Xml Pohoda chyba v programe, ak na doklade bola generovaná položka zo zberných DL.
 • Opravené PAM: NČZD pri výpočte ročného zúčtovania dane.
 • Opravené PU: DpPO pre rok 2023.
 • Opravené PU: Prepočet ročných odpisov pri manuálnom zadaní daňového odpisu.
 • Opravené: Dialógové okno s výpisom postupnosti krokov (napr. pri platobnom termináli) sa niekedy nezobrazovalo správne.

Verzia: 2.32.730 z 5.2.2024

 • Doplnené OAS: Korekcia príjmu z výroby (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Error pri importe obj zo Shoptetu pri nenájdení katalógu.
 • Upravené OAS: Objednávky vystavené export LIRA kontroly vyplnených EANov a štátov.
 • Upravené OAS: Pri vytvorení šarže, pri príjme skladovej karty, zapracovaná jedinečnosť číslovania šarží (pre Zeleninovo).
 • Doplnené PU: HB do predkontácie podľa textu na bankovom výpise je doplnený aj VS.
 • Doplnené PAM: Import priemerov na náhradu z XLS tabuľky (prenos z druhého dátového prostredia).
 • Upravené SHOP: Zrušená výstraha "Nie je nastavené správne obdobie!".

Verzia: 2.32.729 z 2.2.2024

 • Doplnené OAS: Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam.
 • Doplnené OAS: Objednávky vystavené export LIRA.
 • Doplnené OAS: Doplnené oprávnenia "Cenníky" a "Položky cenníkov".
 • Upravené PAM: Import z dochádzkového systému TRANSVYDO.
 • Upravené PU: HB import výpisu ráno a import doplneného výpisu večer.

Verzia: 2.32.728 z 1.2.2024

 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému TRANSVYDO.
 • Doplnené OAS: Umožnené editovanie parametrov pokladní a bánk vo voľbe závierkové kurzové rozdiely.
 • Doplnené OAS: Logovanie disponibilného stavu pri OBJ (pre KTS).
 • Opravené OAS: Duplicitný interný príjem pri pripojení DL na faktúru.
 • Opravené OAS: Porušené vlastné a spoločné pohľady na cenových ponukách.
 • Opravené OAS: Upozornenie pri prenose tovaru z objednávky do FA/DL (pre KTS).
 • Doplnené SHOP: Servisná funkcia nulovania celkového stavu pokladničnej zásuvky.
 • Upravené SHOP: Automatický úvodný denný vklad je vyhodnocovaný na základe dát, nie fiškálnej tlačiarne.
 • Upravené SHOP: Výpočet celkového stavu pokladničnej zásuvky.

Verzia: 2.32.727 z 31.1.2024

 • Doplnené OAS: V skladových kartách doplený disponibilný stav v príjmovej a výdajovej vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Konfigurátor cenových ponúk (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Import XML z CreativeShop pre Rak XML obsahuje niekedy názov štátu a niekedy plný názov štátu doplnené obe vyhľadávania.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody pre Medical ŠPZ v poznámke.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody pre Limetaapps.cz chýbajúce dátumy a dlhý názov.
 • Upravené OAS: Export XML do Pohody pre RevTech inv:accounting podľa účtu na hlavičke, inv:text na položky pre bodkové karty a doplnený názov.
 • Upravené OAS: V agende sledovanie objednávok upravené zobrazenie na VS_OBJ a mesto z adresy doručenia na objednávke (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Pri založení OBJD typu 425 sa negeneruje nové výrobné číslo (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Pri vytvorení šarže v počiatočných stavoch skladovej karty zapracovaná jedinečnosť číslovania šarží.
 • Opravené OAS: Chybný validátor pri type dokladu, ktorý obsahoval v kóde Z.
 • Opravené OAS: Pri výmaze faktúry, ku ktorej boli pripojené dodacie listy, ostával na DL príznak prepojenia na vymazanú faktúru.
 • Opravené OAS: Kontrola od/do dátumov pri tvorbe cenníkov kópiou (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Prirážka karty deleniu nulou.
 • Doplnené PAM: Mesačný prehľad na DÚ od 1.1.2024.
 • Doplnené PU: Tlač odshúhlasenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene.
 • Doplnené PU: Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam daňové, účtovné (zatiaľ bez generovania účtovnej dávky).
 • Doplnené PRO: Do zmluvy doplnený stĺpec dátum poslednej zmeny ceny na počítadlách zariadení priradených k zmluve (pre CPO).

Verzia: 2.32.726 z 25.1.2024

 • Opravené OAS: Tvorba položiek pri importe objednávok z webového obchodu a doplnené info o priebehu (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Opakované prechody medzi rokmi nebudú aktualizovať trvalé objednávky (pre Mipek).

Verzia: 2.32.725 z 24.1.2024

 • Opravené OAS: Oprávnenie "Umožniť meniť položky na DL, vygenerovaných z OBJD" (pre Avecan).

Verzia: 2.32.724 z 24.1.2024

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Umožniť meniť položky na DL, vygenerovaných z OBJD" (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Import došlých faktúr z IsDOC.
 • Doplnené OAS: Konfigurátor cenových ponúk (pre Velcon).
 • Doplnené OAS: V šablónach mailu doplnená agenda "Vzájomné zápočty" a "Jednostranné zápočty".
 • Upravené OAS: Pri vytvorení prevodky sa zapíše na protikdoklad hospodárske stredisko uvedené na type dokladu protidokladu (doteraz sa zapisovalo HS nastavené na používateľovi).
 • Upravené OAS: Pri výmaze katalógovej karty sa vymažú aj príslušné záznamy z cenníkov.
 • Upravené OAS: Program umožňuje zmeniť na zaúčtovanom doklade FV, FD (DL) aj dátum daňového plnenia.
 • Upravené OAS: Export XML do Pohody sekcia foreignCurrency iba pre vyplnenú menu alebo pre typ 215 (Rak potrebuje, Zeleninovo ju nesmie mať).
 • Upravené OAS: Do hlavičiek cenníkov doplnený stĺpec pre označovanie záznamov V.
 • Upravené OAS: Pri voľbe zmeny predajných cien (Alt+C) a doplnkových údajov (Alt+U) na katalógu neboli v editačnom formulári prístupné tlačítka Predošlý a Ďalší.
 • Opravené OAS: Pri výmaze katalógovej karty s vedľajšími mernými jednotkami, výkonomvými normami, parametrami dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL z objednávky došlej sa pri zakázanom výdaji do mínusu a zápornom stave karty na sklade zapísal na položku DL záporný výdaj.
 • Opravené OAS: Chyba pri vysporiadaní preddavkov s komoditami s predfaktúrou z minulého roku.
 • Opravené OAS: Pri faktúrach došlých niekedy ťahalo JCD položku do kontácie FA.
 • Doplnené PU: Do saldokonta doplnené stĺpce pre označovanie záznamov X a V.
 • Upravené PU: DMV zástupca, poštová poukážka.

Verzia: 2.32.723 z 19.1.2024

 • Doplnené OAS: Pridaná funkcionalita označiť neplatné karty na všetkých skladoch v katalógu aj na kartách.
 • Doplnené OAS: Zmena cien cenníka kópiou možnosť zmeniť platnosť zdrojového cenníka (pre Stadreko).
 • Upravené PAM: Žiadosť na RZD text.
 • Doplnené PAM: Formulár Potvrdenie pre RZD doplnený parameter opakovaného načítania potvrdenia.
 • Upravené PRO: Tlačové zostavy Inštalačný a Odinštalačný protokol zmena čiarových kódov na QR kódy (pre CPO).
 • Doplnené SHOP: Do pohybov na zákazníckej karte doplnené nové pole "poznámka".
 • Upravené: Zoznam údajov pre hromadnú zmenu je utriedený podľa názvu stĺpca.

Verzia: 2.32.722 z 18.1.2024

 • Opravené OAS: Nastavenie Stavu OD "Na odoslanie" sa nastavuje automaticky pri generovaní internej prevodky (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri načítaní stavov doručenia z Packeta cez príkazový riadok sa nesprávne aktualizovali niektoré príznaky na dokladoch (pre Ľubica).
 • Opravené PU: Generovanie závierkového kurzového rozdielu pokladne napočítalo aj sumu v cudzej mene.
 • Opravené PAM: Oprava počtu dní na výkaz SP.
 • Upravené PRO: Tlačová zostava Inštalačný protokol (pre CPO).

Verzia: 2.32.721 z 17.1.2024

 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec Číslo CP do OBJD a DL/FV (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: V kartách doplnený stav v príjmovej a výdajovej vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Import ISPadmin počet dokladov, dobropis, číslo pôvodného dokladu.
 • Upravené OAS: Export Xml Pohoda typ:country, typ:currency do inv:ivoiceItem, typ:rate, typ:icDph.
 • Upravené OAS: Pri tlači cenníka sú položky utriedené podľa čísla karty.
 • Opravené OAS: Kopírovanie cenníka cez zmenu cien priradí prevádzku (pre Stadreko).
 • Upravené SHOP: FiskalPRO pridaná podpora modelu Verifone, kontrola a nastavenia lokácií.
 • Upravené PAM: Žiadosť na ročné zúčtovanie dane.
 • Doplnené PAM: Tlačivo RZD za rok 2023.
 • Doplnené PU: Prečíslovanie položiek bankového výpisu (podľa dátumu položky).
 • Doplnené PU: Do hlavnej knihy doplnená poznámka.
 • Upravené PU: DzMV do XML nedáva výkon motora pre M1.
 • Upravené: Niektoré parametre v nastaveniach programu na nastavujú pre každý rok zvlášť keď je kurzor myši nad parametrom, zobrazí sa v nápovede aj rok.

Verzia: 2.32.720 z 16.1.2024

 • Opravené OAS: Nastavenie Stavu OD na "Na odoslanie" pri generovaní prevodky (pre Avecan).

Verzia: 2.32.719 z 16.1.2024

 • Upravené OAS: V prípade nastaveného oprávnenia "Ignorovať oprávnenia" na "Povolené" sa neberú do úvahy validácie (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Zmena logiky prevodov z interných objednávok (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri vyplnení čísla KV na FV, priradenie čísla KV aj na položku DPH.
 • Opravené OAS: Vlastná adresa na doklade ponúkanie adries z vlastnej organizácie.
 • Opravené OAS: SDS uplatnenie inej zvozovej adresy ako sídlo firmy (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Import individuálnych cenníkov (JRS).
 • Opravené PAM: Súčty zostavy zamestnancov do SP za zamestnávateľa.
 • Opravené PU: Opravený chybný predmet do e mailu keď sa posiela Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov.
 • Doplnené PRO: Dátum poslednej zmeny ceny počítadla (pre CPO).
 • Doplnené: Odosielanie SMS cez Daktelu prehľad logov, odosielanie s použitím šablóny, odosielanie zo servisných prípadov (pre KTS).

Verzia: 2.32.718 z 15.1.2024

 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy Objednávky komínov doplnený vrchný a spodný text z dokladu (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr zo zmlúv dovoliť vygenerovať viac ako 1 faktúru za jedno obdobie/mesiac (pre Nextteam).
 • Upravené OAS: Pri tlači sa rekapitulácie sa už neberú do úvahy filtre nastavené v tabuľke rekapitulácie.
 • Opravené OAS: Zákaz výmazu riadku v tabuľke DPH, nefungoval vždy korektne v tabuľkách objednávok a CP.
 • Opravené OAS: Vytvorenie prevodky z internej objednávky.
 • Opravené OAS: V zbernej FA nepovolilo dať v roku 2023 dátum vystavenia 2024.
 • Opravené CRM: Tlačová zostava "Pracovný list" vlastná organizácia.

Verzia: 2.32.717 z 12.1.2024

 • Doplnené OAS: Automatické podpisovanie a odosielanie faktúr parameter "Preskoč prvých X nájdených FA" (pre Pilex).
 • Upravené OAS: Objednávky došlé prepočet vybavenosti podľa vyrobeného a stĺpec na položkách zostáva vyrobiť celkom (všetky roky).

Verzia: 2.32.716 z 11.1.2024

 • Doplnené OAS: Do zoznamu skladových kariet pridaná funkcia Vyhľadať karty s rozdielnym počiatočným stavom voči koncoročnému.
 • Doplnené OAS: Upozornenie pri prenose tovaru z objednávky do FA/DL (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Spôsob importu "Iba pridávať" pri importe kariet/katalógov z Excelu.
 • Doplnené OAS: Na formulároch dokladov sa schovaná marža, zľava zachovaná a možnosť zobraziť zľavu na skratku Ctrl+M (pre PRIM).
 • Doplnené OAS: Napočítavanie vyrobeného množstva na položkách objednávok došlých pri prechode cez roky.
 • Doplnené OAS: Na internú objednávku nie je možné pridať položku, ak sa sklad na položke nezhoduje so skladom uvedeným na type dokladu (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Do príkazov na úhradu doplnené stĺpce pre zobrazenie schválenia FD a OBJV (pre KTS).
 • Upravené OAS: Oznam pri generovaní rozdielového dokladu inventúry v prípade že sú všetky stavy na kartách správne.
 • Upravené OAS: Export do XML Pohoda doplnená časť invoiceSummary homeCurrency/foreignCurrency.
 • Upravené OAS: Pri generovaní dokladov z výrobných príkazov sa prenáša na tieto doklady zákazka z VP.
 • Upravené OAS: Na objednávkach vystavených možnosť vybrať adresu doručenia zo všetkých prevádzok (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Vypočítavanie hmotnosti pri nahrávaní položiek dokladov.
 • Opravené OAS: Prenos spodného textu z objednávky na DL (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Povolenie na vytvorenie prevodky z internej objednávky (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri uložení obstarávacieho nákladu z neskladovej položky sa do tabuľky ON zapísal niekedy nesprávny dátum.
 • Opravené OAS: Opravený inventúrny podklad, aby netlačilo neplatné karty.
 • Opravené OAS: Do tlače vzájomných a jednostranných zápočtov nebralo pečiatku a podpis z používateľa.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet do položiek dokladu sa niekedy nevykonal výber korektne.
 • Opravené OAS: Tvorba interného dokladu z inventúry s položkami vo vedľajšej mernej jednotke.
 • Opravené OAS: Na doklade, ktorý mal zakázanú opravu, bolo možné za určitých okolností uplatniť zľavy.
 • Opravené OAS: Varianty platnosť sumárnej karty sa prenáša aj na jej varianty.
 • Upravené OAS: Ak je na type dokladu zapnutý parameter "Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku", tak táto podmienka sa neuplatňuje pre dobropisy.
 • Upravené OAS: Zmeniť na internej objednávke Stav OD na "Na odoslanie" môže len používateľ s nastaveným skladom rovnakým ako je "Zo skladu" na type dokladu internej objednávky (pre Avecan).
 • Upravené PAM: RLFO skutočný týždenný úväzok pre dohody od 1.1.2024.
 • Upravené PAM: Príspevok do DSS platné od roku 2024.
 • Opravené PAM: Tlač dochádzky "Dochádzka zamestnancov".
 • Doplnené PAM: Upravené výpočet poistného pre zdravotné poistné od 1.1.2024.
 • Upravené PAM: Doplatok do min. poistného na ZP do potvrdenia na RZD.
 • Upravené PU: DzMV Export do XML riadok 06 na jedno desatinné miesto.
 • Opravené PU: Rozdiel záväzkov a pohľadávok v tlačovej zostave.
 • Opravené SHOP: FiskalPRO zaokrúhľovanie výslednej ceny položiek ak bola cena na viac ako 2 desatinné miesta.
 • Doplnené: Na editačný formulár reklamácií pridaný údaj Účtovný stav.
 • Doplnené: Na editačný formulár a zoznam reklamácií pridané záložky Objednávky došlé a Bilancia.
 • Opravené: Kopírovanie hodnôt dynamických stĺpcov pri ročnej uzávierke a klonovaní.
 • Opravené: Export do Excelu z gridu (tabuľky) pri vnorených zoskupeniach.

Verzia: 2.32.715 z 5.1.2024

 • Doplnené OAS: Možnosť skopírovania inventúrnych dokladov do predchádzajúceho alebo nasledujúceho roku.
 • Upravené OAS: Kalkulácia jedál pri MJ litroch nastavenie hrubej hmotnosti podľa množstva (pre ZU).
 • Upravené OAS: Na doklad je možné priradiť zákazku z inej organizácie (aj dokončenú) cez tlačidlo +.
 • Upravené OAS: Kalkulácia jedál čistá hmotnosť sa vyplní automaticky vždy po zmene množstva (pre ZU).
 • Upravené OAS: Faktúry prijaté export do Pohody.
 • Upravené PRO: Generovanie faktúr zo zmlúv iné ako mesačné povolené v 3, 6, 9, 12 namiesto 1, 4, 7, 10 (pre Nextteam).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy SBL filtrovanie hraničných dátumov.
 • Opravené OAS: Zavádzanie variantných kariet do iných skladov.
 • Opravené OAS: Chyba pri výbere čísla faktúry z minulých rokov na položke dokladu.

Verzia: 2.32.714 z 3.1.2024

 • Doplnené OAS: Možnosť vytvorenia dobropisu FV/FD k dokladu z minulých rokov.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní dobropisov FV/FD (vznikla v predchádzajúcej verzii).
 • Opravené OAS: Zavedenie kariet na sklady pri importe kariet z Excelu
 • Opravené OAS: Pri zmene predajnej ceny na karte z faktúry došlej/príjemky možnosť označiť katalógovú a skladovú kartu X.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní preddavkovej FA ak PF obsahovala položky s colným sadzobníkom.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní závierkových kurzových rozdielov pri veľkom čísle dokladu.
 • Upravené: Doplnené zobrazenie logového súboru pri importoch z Excelu.

Verzia: 2.32.713 z 2.1.2024

 • Upravené OAS: Pri kópii dokladu sa nastavia stĺpce Vytvoril (Vytvoril FA, PF) na aktuálneho používateľa.
 • Upravené OAS: Pridaná kontrola dĺžky EAN pri vyhľadaní váženého tovaru podľa EAN.
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: Export číselníkov kontroluje neplatné znaky pre CSV.
 • Upravené OAS: Nadpisy niektorých okien neobsahovali označenie roka.
 • Upravené OAS: Servisná funkcia na opravu variantov.
 • Upravené OAS: Pri aktualizácií údajov do nového roku sa v novom roku automaticky neprepočítavali stavy obalov na organizáciách, stavy na zákazkách a stavy na výrobných príkazoch.
 • Opravené OAS: Pri výmaze karty, ktorá bola použitá v komponentári, program vyhlasoval chybu.
 • Opravené OAS: Error pri otvorení okna Plánu výdaja materiálu (pre Bang Joo).
 • Opravené OAS: Pri aktualizácií údajov do nového roku sa niekedy neaktualizovali počiatočné stavy na skladových pozíciách.
 • Opravené OAS: Pri aktualizácií údajov do nového roku sa niekedy nepreniesli parametre ku katalógovým kartám.

Verzia: 2.32.712 z 28.12.2023

 • Opravené OAS: Za určitých okolností neboli správne napočítané príjmy a výdaje v zostave SBL "Zostatky na kartách".
 • Doplnené OAS: Servisná funkcia na opravu variantov.

Verzia: 2.32.711 z 27.12.2023

 • Doplnené OAS: Evidencia obalových materiálov pridaný číselník obalových materiálov, evidencia obalov na katalógovú kartu a vedľajšie MJ.
 • Opravené OAS: Do inventúry nebolo možné vybrať karty označené ako neplatná po vypredaní zásob.
 • Opravené PRO: Chybné údaje v stĺpci "Posledná zmluva (položka)".

Verzia: 2.32.710 z 21.12.2023

 • Doplnené OAS: Automatické číslovanie šarže pri vytvorení novej šarže na karte (pre Zeleninovo).
 • Upravené OAS: Pri zmene celkovej sumy na vystavenej objednávke sa zmení stav schválenia na „Žiadny“ (pre KTS).
 • Upravené OAS: Pri hotovostnom predaji cez doklad typu 202 sa kontroluje hodnota dokladu nad 15 000 €.
 • Upravené OAS: Neschválenú došlú faktúru nie je možné vybrať na príkaz na úhradu.
 • Upravené OAS: Do QR kódu pre platbu na tlačovej zostave potvrdenia OBJD sa vloží celková suma ako je na zostave bez ohľadu na zálohu (pre KTS).
 • Upravené PAM: Import údajov z XML a export/import zamestnancov.
 • Upravené: Stromová kategorizácia katalógu a ďalších tabuliek (organizácie, prípady, zariadenia) sa zapína v špeciálnych parametroch EcoSun.
 • Opravené: Velkosť fontu aplikácie schová šípky pri vyhladávani Odbyt / Nákup v Nastaveniach aplikácie.
 • Opravené: Pri otvorení akéhokoľvek zoznamu sa zvýrazní posledne používaný riadok.

Verzia: 2.32.709 z 20.12.2023

 • Opravené: Chybné zobrazenie niektorých formulárov tabuliek (spôsobené v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 2.32.708 z 20.12.2023

 • Doplnené OAS: Stromová kategorizácia katalógu a ďalších tabuliek (organizácie, prípady, zariadenia) (pre Plastik).
 • Doplnené OAS: Zvozová adresa pre SDS.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do XML pre Biztalk.
 • Doplnené PU: Do špeciálnych nastavení PU doplnený parameter "Nekontrolovať súlad denníka s hlavnou knihou".
 • Upravené OAS: Pri nastavenom parametri "Nedovoliť uplatniť súčasne viac dokladových zliav" sa zobrazí informácia ak nie je možné uplatniť ďalšiu zľavu.
 • Upravené OAS: Pri ukladaní položiek cenníka sa nebude aktualizovať stĺpec LogDátumPoslednejZmeny na kartách a katalógoch (pre Abse).
 • Upravené CRM/PRO: Pridanie úlohy na formulár merania času (pre Mountair).
 • Upravené SHOP: V nadpisoch záložiek modulu SHOP je pridané obdobie v tvare RRRR/MM (Rok/Mesiac).

Verzia: 2.32.707 z 20.12.2023

 • Upravené OAS: Zrýchlené nahrávanie položiek cenníka.
 • Upravené OAS: Označenie objednávky na Vybavená pri hotovostnej úhrade faktúry (pre KTS).
 • Upravené OAS: Prenos spodného textu z OBJD na DL (pre Stadreko).
 • Upravené PU: kniha_vydanych_faktur (pre Trebor).
 • Upravené SHOP: Pri zmene neuzavretého dokladu typu 202 na iný typ dokladu sa vymaže súvisiaci otvorený paragón.
 • Upravené: Daktela testovacie funkcie.

Verzia: 2.32.706 z 18.12.2023

 • Doplnené OAS: Shoptet export kariet možnosť filtrovania exportovaných kariet podľa označenéX/zmenené/všetky.
 • Doplnené OAS: Import z Excelu pre vedlajšie merné jednotky, balenia, obaly.
 • Upravené OAS: Import XML IspAdmin doplnené CisloKV, dobropis, typ 200 12.
 • Upravené OAS: Ihličková tlač DL znížený počet riadkov na stranu pri DL na viac strán (pre Mipek).
 • Opravené OAS: Stĺpcu "Názov" na položkách cenníku zvýšený limit znakov zo 100 na 250 ako na katalógu.
 • Doplnené PU: Do nastavenia PU doplnený parameter "Pri generovaní účtovnú dávku zapísať priamo do denníka". Pri generovaní dávok z OASIS, pokladne a banky sa zapíšu údaje priamo do denníka (účtovná dávka sa vynechá). Zrušenie takéhoto záznamu z denníka zase rovno zruší príznak zaúčtovania na zdrojovom doklade.
 • Doplnené PU: Kontrola súladu hlavnej knihy s denníkom pri otvorení hlavnej knihy a účtovných výkazov. V prípade nesúladu program ponúkne prepočet hlavnej knihy.
 • Upravené CRM/PRO: Povolené zadanie trvania aj na nedokončenej úlohe (pre Mountair).
 • Doplnené SHOP: Do špeciálnych nastavení SHOP pridaný parameter "Vyžiadať zadanie zodpovedného" pred vytvorením paragonu sa zobrazí okno na zadanie zodpovedného. Tento údaj sa tlačí aj v poznámke bločku (pre Monka).
 • Doplnené: Ústredňa Daktela.

Verzia: 2.32.705 z 15.12.2023

 • Doplnené OAS: Do nastavenia odbytu pridaný parameter "Nedovoliť uplatniť súčasne viac dokladových zliav", ktorý umožní zakázať uplatniť viac dokladových zliav na jeden doklad.
 • Doplnené OAS: V zozname objednávok/predfaktúr je možné v záložke doklady zobraziť aj doklady z minulých rokov.
 • Doplnené OAS: Doplnená podpora skonta v príkazoch na úhradu pri skorej platbe faktúr a predfaktúr došlých. Nastavuje sa na organizáciách, typoch dokladov a samotných dokladoch.
 • Doplnené OAS: Pri generovaní objednávok vystavených je možné zadať objednané množstvo aj vo vedľajšej MJ definovanej na skladovej karte.
 • Upravené OAS: Pole Zodpovedný pridané na všetky interné doklady, inventúru.
 • Upravené OAS: Pole Zodpovedný sa vyberá cez stĺpec Klapka a je na všetkých dokladoch povinné (pre Monka).
 • Upravené OAS: Export do XML Pohoda issuedCorrectiveTax.
 • Upravené OAS: Generovanie čísla šarže (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: Import Fv z Aplex VS na importovaných dokladoch.
 • Opravené OAS: Na vysporiadanie z preddavku FD sa niekedy zapisovalo chybné číslo dokladu a nezapisoval dátum nadobudnutia.
 • Opravené OAS: Pri zmene parametrov karty sa neaktualizovala časová pečiatka na katalógu.
 • Opravené OAS: Chyba v určitej situácii pri tlači viacerých dokladov.
 • Opravené PU: Výpočet hospodárskeho výsledku v tlačovej zostave interná výsledovka po mesiacoch.
 • Doplnené SHOP: Vyvolanie chyby pri pokuse o vymazanie uzatvoreného bločku.
 • Doplnené SHOP: Možnosť vypnúť tlač informácií o karte na bločku podľa typu zákazníckej karty.
 • Doplnené: Testovacia podpora nového fiškálneho modulu: FiskalPRO.

Verzia: 2.32.704 z 12.12.2023

 • Doplnené OAS: Po zmene stavu objednávky došlej na stav Vybavený automaticky prebehne korekcia zvyšného nedodaného materiálu (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Na hlavičky objednávok doplnený stĺpec "Má korekciu" (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Shoptet export kariet určenie XML tagov, ktoré sa exportujú/ignorujú.
 • Upravené OAS: Shoptet export kariet exportované sú ceny s DPH a možnosť zvoliť DPH sadzbu.
 • Opravené OAS: Pri výmaze položky vo formulári šarží vyhlasoval program chybu.
 • Doplnené PAM: V tabuľke pracovných pomerov, tabuľku nemoci.
 • Doplnené PRO: Do tabuľky zariadenia doplnené stĺpce "Posledná zmluva (Platná od)" a "Posledná zmluva (položka)".

Verzia: 2.32.703 z 7.12.2023

 • Doplnené OAS: Vo voľbe Prehľad pohybov za sklady a obdobie na skladovej karte doplnený výber "Všetky roky", aby bolo možné zobraziť pohyby za všetky roky súčasne.
 • Upravené OAS: Uloženie emailu ako hlavný email pri importe organizácie (pre Wood B).
 • Opravené OAS: Výpočet stĺpca "Marža tovar" neuvádzal pre DL bez FA mínusovú hodnotu v priemernej cene.
 • Upravené PAM: Import dochádzky z TIDO.
 • Upravené PAM: Zostava: Výplaty na účet, cestovné náhrady a príspevky.
 • Doplnené: Do bilancie zákaziek (prípadov) doplnené náklady a výnosy z účtovnej pokladne a denníka.
 • Opravené: Opravené znázornenie označenia riadkov pri podmienenom formatovaní.

Verzia: 2.32.702 z 6.12.2023

 • Doplnené OAS, PÚ: Do salda pridaný stĺpec forma úhrady (prenáša sa z faktúr a predfaktúr).
 • Doplnené OAS: Generovanie objednávky materiálu podľa materiálovej potreby vo výrobných príkazoch.
 • Doplnené OAS: V objednávkach došlých prehľad materiálovej potreby s možnosťou generovania objednávky materiálu.
 • Doplnené OAS: Import Aplex doplnený logový súbor, test na existenciu dokladu.
 • Doplnené OAS: Pri zmene predajnej ceny na karte z faktúry došlej/príjemky možnosť označiť katalógovú a skladovú kartu X.
 • Upravené OAS: Import z VFP pre užívateľské cenníky bola zmenená podmienka.
 • Upravené OAS: HS zo zdrojového dokladu má prednosť pred HS z typu dokladu alebo HS používateľa (pre KTS).
 • Upravené OAS: Do ReferenceNumber pri Chameleoon tvorbe objednávok prepravy preferovať údaje z: 1) Číslo externej obj; 2) Číslo FA; 3) Číslo DL (pre KTS).
 • Opravené: Spúšťanie programu z príkazového riadku do určeného dátového prostredia.
 • Doplnené PU: Import z X station do účtovnej dávky doplnený položkami Vratné obaly 0% a účtami podľa HS.

Verzia: 2.32.701 z 5.12.2023

 • Doplnené OAS: Pridané doplňujúce stĺpce variantných sumárov na kartách (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena priradeného v tabuľke katalógu.
 • Doplnené OAS,PU: Krátenie DPH bez krátenia základu.
 • Upravené OAS: Zrýchlený export kariet pri Shoptete.
 • Upravené OAS: Na tlačivách faktúr a predfaktúr presunutý QR kód PayBySquare ku podpisu kvôli úspore miesta.
 • Upravené OAS: Okno výberu dokladov na príkaz na úhradu neblokuje aplikáciu.
 • Upravené OAS: Skrytie nákupnej ceny s ON a tlačidiel prepočtov predajných cien na formulári karty pri zakázanom oprávnení Vidieť maržu, nákupné a skladové ceny.
 • Upravené OAS: Automatické nastavovanie HS novému dokladu podľa HS zdrojového dokladu (pre KTS).
 • Upravené OAS: Import faktúry vystavené Aplex kontrola na existenciu faktúry pri opakovanom importe.
 • Opravené OAS: Ak bolo zakázané vidieť marže a nákupné ceny, zároveň sa bolo na formulári dokladu skryté označenie zľavy.
 • Opravené OAS: Vyhľadanie a výber ďalšej položky na doklade niekedy neponúkal správnu kartu.
 • Opravené OAS: Pri objednaní prepravy SDS a Packeta pre prevádzku odberateľa sa namiesto názvu prevádzky posielal názov firmy.
 • Opravené OAS: Faktúry vystavené tlač štatistika pre Tebau ... podľa HS, typov dokladov a skladov.
 • Opravené OAS: Ukladanie definície importu položiek z Excelu.
 • Opravené OAS: Stavy výrobných čísiel pri dobropisoch.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji je možnosť zadávať cenu bez DPH, zapína sa v špeciálnych parametroch.
 • Opravené CRM,PRO: Odobratie voľby Pracovníci z menu.
 • Upravené PAM: Nepravidelný príjem, nie dohoda a postenie v nezamestnanosti.
 • Upravené PAM: Výber zamestnancov pri tlači mzdového dekrétu.
 • Doplnené PAM: Žiadosť na RZD za rok 2023 (pravdepodobne sa bude prerábať).
 • Doplnené: Pri otvorení akéhokoľvek zoznamu sa zvýrazní posledne používaný riadok.
 • Opravené: Nesprávne zvýraznené položky v ľavom menu.

Verzia: 2.32.700 z 30.11.2023

 • Doplnené OAS: Pri Chameleoon preprave možnosť nastaviť notifikácie email/telefón/SMS.
 • Doplnené OAS: Po odoslaní exportovaného XML kariet pre Shoptet možnosť automaticky odstraňovať lokálneho XML.
 • Doplnené OAS: Faktúry došlé export do Xml Pohoda.
 • Opravené OAS: CZK prepočet nákupnej ceny a použitie ceny bez DPH pri Shoptet exporte kariet (pre Abse).
 • Opravené OAS: Nastavenie príznaku dobropis pri vytvorení faktúry.
 • Opravené OAS: Zrušenie odkazu v informačnom okne pri generovaní FA+DL z objednávky.
 • Opravené OAS: Oprava hodnôt v tlačovej zostave jednostranného zápočtu v EN
 • Doplnené OAS: Import individuálnych cenníkov (STADREKO).
 • Upravené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu zmenené hľadanie či organizácia už existuje na podľa ID > IČO > názov namiesto IČO > ID > názov.

Verzia: 2.32.699 z 29.11.2023

 • Doplnené OAS: Medzisklad výroby agenda zrenia (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Pridané funkčné oprávnenia na katalógovú kartu "Zmena názvu katalógovej karty", "Zmena nastavenia Evidovať šarže / exspirácie".
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Pohyby na účtoch" sa zobrazí aj ak nie sú žiadne záznamy (potrebné zostavu refreshnúť) (pre CPO).
 • Upravené OAS: Nákupná cena pri Shoptet exporte kariet a prepočet do CZK (pre Abse).
 • Upravené OAS: Vypnutie kontroly duplicity katalógové čísla v rámci jedného katalógu na rôznych dodávateľoch (pre KTS).
 • Upravené OAS: Parameter Nepovoliť DL na type dokladu sprístupnený aj pre príjem externý.
 • Upravené OAS: Import z VFP merné jednotky, skladové karty a prepočtové koeficienty importovať najprv MJ, vytvorí sa pomocná štruktúra a hneď karty, ktoré ju použijú.
 • Upravené OAS: Import z VFP tovarovo odberateľské zľavy.
 • Upravené OAS: Import z VFP DPH plnenie N03 pre §69 ods.12 písm.J.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava potvrdenia objednávky v EN pri sadách.
 • Opravené OAS: Chybná kontácia pri faktúrach z colnice.
 • Opravené OAS: Nefunkčná hromadná zmena stavu objednávky.
 • Opravené OAS: Zrušenie prepravy a Chameleon (pre BAZ).
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Interná výsledovka po mesiacoch" zmenené napočítavanie hodnôt z obratov namiesto konečných stavov.
 • Doplnené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu spôsobom "Iba pridávať, neaktualizovať existujúce".
 • Upravené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu zmenené hľadanie či organizácia už existuje na podľa IČO > ID > názov namiesto ID > IČO > názov.

Verzia: 2.32.698 z 26.11.2023

 • Doplnené OAS: Na okno kariet pridaná funkcia "Vyradiť z webového obchodu" (hromadne).
 • Opravené CRM/PRO: Ak sa vybral na prípade stĺpec z poslednej úlohy/aktivity, program niekedy vyhlásil chybu.

Verzia: 2.32.697 z 23.11.2023

 • Doplnené OAS: Automatické nastavenie HS používateľa na novo vytvorené doklady a prípady (pre KTS).
 • Upravené OAS: Pri generovaní FA/DL z trvalých objednávok preskočiť objednávky, ktorých žiadna položka nemá množstvo (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Otváranie formulára DL/shopu skratkou odkiaľkoľvek z aplikácie DL sa otvorí spôsobom, že bude možné nechať jeho formulár otvorený a popri tom robiť v Ecosune niečo iné (pre Monku).
 • Opravené OAS: Otváranie formulára DL/shopu skratkou odkiaľkoľvek z aplikácie ak sa skratka použila na gride cieľového dokladu, formulár sa schoval na pozadí/grid si zachoval focus (pre Monku).
 • Opravené OAS: Dátumy KV a výkazu na DPH položkách dokladu.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie položiek na tlačovej zostave dodacieho listu.
 • Opravené OAS: Pri exporte príloh z databázy do priečinku, zlyhanie pri jednej prílohe nespadne do chyby ale pokračuje ďalšou a na konci dá info.
 • Doplnené SHOP: Predaj "bodkovej" karty umožňuje vybrať akúkoľvek mernú jednotku.

Verzia: 2.32.696 z 22.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený parameter formát štítku Chameleoon.
 • Doplnené OAS: Doplnená klávesová skratka pre tlač štítkov Chameleoon.
 • Doplnené OAS: Generovanie zberných DL z výdaja interného možnosť vypnúť kumulovanie (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Generovanie prevodiek poznámka položky výdajky je z hlavičky objednávky (pre ICEL).
 • Upravené OAS: Import EDI objednávky došlé doplnený druhý sklad, kam importovať položky objednávky.
 • Upravené OAS: V prípade opakovanej tlače štítkov Chameleoon sa štítok nepridá duplicitne do príloh.
 • Upravené OAS: Shoptet export kariet názov 2 pre CZ (pre Abse).
 • Upravené OAS: Tlačovka DL tlačiť sumár komponentov. Pri hromadnej tlači bude sumár komponentov na poslednom DL za všetky vybrané DL.
 • Upravené OAS: Pri generovaní zbernej FA nedávať do poznámky dátum zdrojového DL (pre FarbyLux).
 • Upravené OAS: Opravená kontácia položky zaokrúhľovacieho rozdielu na doklade.
 • Opravené OAS: Pri importe kariet ak importovaný riadok je variant tak nezapisovať katalógové číslo do hlavného katalógu ale do katalógu variantu.
 • Opravené PAM: Hodnota oslobodená suma na výkaz do ZP pri odchýlkach 3388 a 3488.
 • Opravené PAM: Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN, ukončení PP, nastavení ročného nároku na DV a zostatku DV z min roka.
 • Upravené PAM: Generovanie odmeny (percento) pri nevybratých prémiách.

Verzia: 2.32.695 z 20.11.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť prepínať spôsob hľadania (začína na/obsahuje/rovná sa/...) organizácie na formulároch (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Pri hromadnej kópii cenníka sa vytvorí nový názov cenníka, podľa zvolenej platnosti.
 • Upravené OAS: Tlačovky cenových ponúk v prípade, že položka má variantnú skladovú kartu a je zaškrtnutá voľba "Tlačiť obrázky", tak sa zobrazí obrázok hlavnej karty (ak variant nemá vlastné obrázky).
 • Upravené OAS: Faktúry vystavené tlač štatistika.
 • Opravené OAS: Chyba pri vygenerovaní DL/FV z editačného formulára objednávky došlej.
 • Opravené OAS: Pri nastaveniach povoľujúcich duplicitu EAN ov, pri ukladaní katalógu a akceptovaní varovania duplicity sa nespustili základné kontroly katalógu.
 • Doplnené PAM: výplatné lístky zasielané elektronický rozšírené o vzor č.3.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji je možné zapnúť voľbu "Priama konzumácia" zníži sa DPH sadzba z 20% na 10% pri každej pridanej položke.
 • Opravené: Filtrovanie dátumových stĺpcov cez mini lievik vpravo na hlavičke stĺpca niektoré filtre nefungovali pri hraničných dátumoch na záznamoch s časom dátumu iným ako 00:00:00.
 • Opravené: Na spodných paneloch sa nezobrazovali funkcie a niektoré panely sa nedali zobraziť.

Verzia: 2.32.694 z 15.11.2023

 • Doplnené OAS: Import skladových / katalógových kariet možnosť importovať množstevnú zľavu na základe názvu.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené Export do Omegy doplnené kódy podľa popisu Kros u.
 • Doplnené OAS: Text marže na spodnej časti dokladu schovaný a zobraziteľný klávesovou skratkou (pre Farby Lux)
 • Doplnené OAS: Import IspAdmin doplnený protokol o importovaných dokladoch.
 • Upravené OAS: Zmena obsahu tagu CODE pri Shoptet exporte kariet z čísla na oid (pre Abse).
 • Upravené OAS: Zapamätávanie dátumu pri nahrávaní nových DL pri prvom DL použiť dnešný dátum namiesto zapamätaného (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Import Caris_faktúry nezapisovať číslo dodacieho listu.
 • Upravené OAS: Zo stĺpca popis na položkách odstránený dátum zberného DL (pre FarbyLux).
 • Opravené OAS: "Objednať tovar, ktorý sa predal za posledných X dní" vedľajší dodávatelia.
 • Doplnené PAM: Funkcie na generovanie / mazanie pracovných zmien a sviatkov v plánovacích kalendároch.
 • Doplnené PU: Import PPS doplnený protokol o importovaných platbách.
 • Upravené PU, OAS: V ekonomickom prehľade boli rozdelené pohľadávky na pohľadávky z faktúr, iné a z predfaktúr. Rovnako boli rozdelené záväzky na záväzky z faktúr, iné a z predfaktúr.
 • Upravené PU: V saldokonte bol doplnený rýchly filter o pohľadávky z faktúr, iné pohľadávky, záväzky z faktúr, iné záväzky a nešpecifikované (nezaradené do žiadnej agendy alebo s prázdnym typom).
 • Opravené PU: Ak mala majetková karta na sebe príznak „Neodpisovaný“, tak do zostáv nenatiahlo zostatkovú cenu.
 • Doplnené SHOP: V okne ktoré zobrazuje stav zásuvky je možné pomocou dvojkliku kopírovať jednotlivé číselné hodnoty do schránky Windows.
 • Opravené: Na spodných paneloch sa nezapamätal editačný link.

Verzia: 2.32.693 z 10.11.2023

 • Doplnené OAS: Do editačného formulára katalógovej a skladovej karty doplnený zoznam pohybov.
 • Doplnené OAS: Pri importe objednávok zo Shoptetu nastavovanie objednávkam príznak predfaktúry podľa toho či už bola obj. zaplatená/či nie je na dobierku.
 • Opravené OAS: Posúvanie o 1 riadok pri ihličkovej tlači DL (pre Mipek).
 • Opravené PAM: Prepočty zostatku a krátenia dovolenky.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa v salde chybne napočítal rozdiel k dátumu.

Verzia: 2.32.692 z 9.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená funkčná klávesa pre objednávku prepravy cez Chameleoon (Ctrl+K).
 • Doplnené OAS: V zozname katalógových kariet možnosť filtrácie podľa vybraného skladu zobrazia sa len katalógové karty, ktoré sú zavedené na vybranom sklade.
 • Doplnené OAS: V zozname katalógových kariet možnosť filtrácie podľa typu variantu. Všetky zobrazia sa všetky katalógové karty, Sumárne zobrazia sa sumárne karty a karty bez variantov, Varianty zobrazia sa len variantné karty.
 • Doplnené OAS: Na prvú obrazovku editačného formulára katalógovej karty doplnený zoznam skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Pri ukončení objednávky vo formulári Sledovanie objednávok sa nastaví stav Vybavená (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Doplnená tlačovka "Tlač nevybavených položiek objednávky" pre objednávky vystavené.
 • Upravené OAS: V zozname skladových kariet sa pri výbere filtrácie Varianty zobrazia sa len variantné skladové karty (predtým sa zobrazovali aj karty bez variantov).
 • Upravené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text len v stĺpcoch "Id organizácie" a "Názov" (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Funkcia otvorenia formulára nového DL skratkou odkiaľkoľvek (pre Monku).
 • Opravené OAS: Suma dobierky Chameleoon sa posiela iba v prípade, že je forma úhrady dobierka.
 • Opravené OAS: Pomalé zobrazovanie objednávok vo formulári Sledovanie objednávok (pre Roofing).
 • Opravené OAS: V niektorom prípade sa zle načítala osoba na doklade.
 • Opravené OAS: Import Helios FD chýbajúce tagy MistoUrceni a Nazev3.
 • Upravené OAS: Pri kópii skladovej karty s číslom PLU ponúkne najbližšie najväčšie číslo.
 • Doplnené CRM: Nastavenie "Zobraziť e mail pred odoslaním" pre mailing.
 • Opravené CRM: V prípade, že je parameter "Nový vzhľad formulárov prípadov" vypnutý, mal sa otvoriť starý vzhľad (po kliknutí na editačný link v spisoch).
 • Opravené PAM: Sumárne hodnoty poistného do ZP v rekapitulácii.
 • Opravené PU: Daňový odpis pri vyradení (v prípade, že bol rok zaradenia taký istý ako rok vyradenia, program nevypočítal alikvótny daňový odpis).

Verzia: 2.32.691 z 8.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplený výber objednávok pre generovanie prevodiek (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Na karte doplnené dva dynamicky dopočítané stĺpce: "Stav na ostatných skladoch", "Disponibilný stav na ostatných skladoch".
 • Doplnené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text len v stĺpci "Id organizácie" (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text spôsobom "Začína na" namiesto "Obsahuje" (pre Farby Lux).
 • Doplnené OAS: Pri tvorbe došlých dokladov a pri generovaní zbernej faktúry program upozorní ak je dodávateľ neplátca DPH.
 • Doplnené OAS: Podis export položiek do TXT, import položiek z TXT do vystaveného dodacieho listu.
 • Doplnené OAS: Pri importe komponentov z Excelu možnosť importovať pole "Poradie riadku".
 • Doplnené OAS: Do katalógu a skladových kariet doplnené stĺpce Hodnota prirážky 1 8 (pre jednotlivé cenové hladiny). Tieto stĺpce predstavujú hodnotové (peňažné) vyjadrenie prirážky (rozdiel medzi predajnou cenou a cenou od ktorej sa počíta prirážka). P ozor, podľa stĺpcov nie je možné filtrovať a triediť.
 • Doplnené OAS: Generovanie DL z trvalých objednávok nekopírovať položky s nulovým množstvom (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Upozornenie na nesprávne HS dokladu zobraziť až pri ukladaní dokladu (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Z upozornenia na otvorené objednávky organizácie vynechať prevybavené objednávky (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Import z VFP odstráni diakritiku z názvu skladovej karty (pre Icel).
 • Opravené OAS: Export faktúr do szamlak a export rekapitulácie do XML (neexistuje organizácia).
 • Opravené OAS: Export faktúr do Omegy (kódy pre DpDPH z Krosu ešte nie sú úplné).
 • Opravené OAS: Zotriedenie DL pred tlačou na ihličkovú tlačiareň (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Hromadná zmena hlavného/vedľajšieho dodávateľa v tabuľke katalógu.
 • Opravené OAS, PU: Na predpis salda sa niekedy nepreniesol druh dokladu.
 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému TIDO (pre Kondela).
 • Opravené PAM: Zdravotné poistenie pri výsluhovom dôchodku.
 • Opravené PAM: Nárok dovolenky v pri výstupe a špecifickom prípade.
 • Opravené: Odosielanie emailov cez SMTP, prepínanie medzi globálnym a vlastným nastavením.

Verzia: 2.32.690 z 6.11.2023

 • Upravené OAS: Pri generovaní DL z trvalých objednávok zo zvolených obj. ignorovať filtrovať netrvalé (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Zotriedenie DL pri ihličkovej tlači (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Aktualizácia cien položiek dokladu rešpektuje nastavenie parametra "Povoliť zmenu položiek na ktorých bola uplatnená zľava".
 • Opravené OAS: Validátor duplicity katalógového čísla (pre KTS).
 • Doplnené SHOP: Možnosť zapnúť automatický výber tržby z peňažnej zásuvky po dennej uzávierke.
 • Doplnené SHOP: Možnosť zapnúť evidenciu bezhotovostných platieb v peňažnej zásuvke.

Verzia: 2.32.689 z 3.11.2023

 • Doplnené OAS: Na doklad doplnený mail a mobil.
 • Doplnené OAS: Do katalógu doplnený stav produktu na eshope.
 • Doplnené OAS: Ak má dodací list vystavený objednávky, v Chameleoon sa vyplní ParcelShopId z objednávky ParcelID.
 • Doplnené OAS: Hromadný export cenníkov do PDF/XLSx.
 • Doplnené OAS: Hromadné pridanie položiek cenníka.
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie "Dodaného" na položkách objednávok ak rozdiel medzi dodaným a objednaným je menší ako 0.00001 (pre KG bau).
 • Upravené OAS: Typ karty a charakter katalógu pri importe katalógových a skladových kariet z Excelu.
 • Opravené OAS: Pri automatickej tvorbe pokladničného dokladu z dokladu typu 102 sa automaticky zapol príznak cudzia mena.
 • Doplnené PU: Čiastky v eurách pri prepočte z cudzej meny položiek bankového výpisu zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava Interná výsledovka po mesiacoch.
 • Upravené SHOP: Oprávnenia čítania údajov iných DKP.
 • Opravené SHOP: Do výpočtu stavu pokladničnej zásuvky nebol zahrnutý "ručný" výber dennej tržby.

Verzia: 2.32.688 z 30.10.2023

 • Doplnené OAS: Hromadná kópia cenníkov + hromadná zmena nad kópiou cenníka + výmaz neplatných cenníkov.
 • Opravené OAS: Hromadné pridávanie popisov pre eshop neprenášala sa diakritika (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Import výkonových noriem možnosť zmeniť už existujúcim normám poradie.
 • Upravené OAS: Hľadanie/tvorba kariet pri importe objednávok z webového obchodu typu Shoptet.

Verzia: 2.32.687 z 27.10.2023

 • Opravené OAS: Import výkonových noriem z Excelu priamo na karte.
 • Opravené OAS: Validátor duplicity katalógových čísiel (pre KTS).
 • Doplnené PRO: Tlačové zostavy Inštalačný a Odinštalačný protokol (pre CPO).
 • Opravené PRO: Docux vyťažovanie faktúr ak IČDPH je dlhšie ako limit.

Verzia: 2.32.686 z 26.10.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená platnosť cenníka.
 • Doplnené OAS: Automatické nastavovanie hospodárskeho strediska podľa zvoleného skladu pri výdaji internom (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Kontrola skladu položiek vs HS dokladu a otázka/automatická zmena HS (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Kontrola nevybavených objednávok pri tvorbe DL (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Validátor duplicity pre Katalógové číslo (hlavné aj vedľajšie) naprieč všetkými katalógmi (pre KTS)
 • Doplnené OAS: Shoptet import objednávok spracovanie XML s viacerými objednávkami.
 • Doplnené OAS: Shoptet import objednávok možnosť sťahovať XML s objednávkami priamo z webovej adresy.
 • Upravené OAS: V hromadnej zmene cien: možnosť vybrať viac tovarových skupín.
 • Upravené OAS: Export FV/FD do xml szamlak (work/other/materials)
 • Upravené OAS: Pri storno objednávke nastavený stav na Stornovaná na pôvodnej aj storno objednávke (pre KTS).
 • Upravené OAS: Zákaznícka úprava automatická zmena DL pri uložení objednávky (pre Baz).
 • Opravené OAS: Kontrola doručenia balíka DPD/ Packeta odosielanie mailov nefungovalo cez príkazový riadok.
 • Upravené PAM: Zakázané v PAM zlučovať platby pre SEPA.
 • Opravené PU: Import caris pokladne chýbajúci tag .

Verzia: 2.32.685 z 23.10.2023

 • Doplnené OAS: Tlač šarží na tlačových zostavách Dodací list príjemka.
 • Doplnené OAS: Doplnená funkcia "Hromadné odosielanie FA mailom" cez príkazový riadok (pre Samtek).
 • Doplnené OAS: Import komponentov z Excelu cez funkcie na záložke komponentov.
 • Doplnené OAS: Import výkonových noriem z Excelu cez funkcie na záložke výkonových noriem.
 • Doplnené OAS: Rozšírený import výkonových noriem z Excelu o ďalšie polia.
 • Opravené OAS: Generovanie objednávky vystavej z CD padalo do chyby.
 • Upravené OAS: Na skladových kartách zakázané vyhľadávanie cez ďalekohľad (pre KTS).
 • Upravené PU: Sprísnená validácia pri pridávaní a úprave číselníka sadzieb DPH.
 • Upravené PU: Majetok: zákaz nahrať pohyb v období, kde sú záúčtované/ zamknuté odpisy.
 • Opravené PU: Pri inicializácii číselníkov sa vytvárali a prepisovali názvy analytických účtov 343011, 343012, 343020.
 • Opravené PU: Úhrada cez Saldo(f6) pre typ dokladu 102 – program spadol.
 • Opravené PU: Úhrada v CM niekedy nebolo prístupné políčko "úhrada CM" a neprepočíalo kurz.
 • Opravené PU: Úhrada v CM v prípade, že kurz nebol načítaný, tak v úhrade bola zlá hodnota (bola tam suma v CM).
 • Opravené PAM: Krátenie dovolenky po RD a zmene úväzku na 1 hod. denne.
 • Doplnené PAM: Import personálnych a mzdových údajov z DBF (JRS).
 • Opravené CMMS: Zobrazovanie zariadení na spodnom paneli v okne skupín zariadení (pre Polystar).
 • Opravené CMMS: Kopírovanie skupiny zariadení na novovytvorených zariadeniach nevyplnilo organizáciu.
 • Opravené CRM: Import z Google kalendára pri veľkom počte udalostí.
 • Upravené CRM: Emailové notifikácie k obchodným prípadom podľa definovaných podmienok sa odosielajú pomocou globálneho nastavenia SMTP (pre MoDos).
 • Upravené: Funkcia "Preveriť zámky" vo formulári zoznamu dátových zámkov odstráni staré, neaktívne zámky.
 • Doplnené: Archivácia histórie zmien. Spúšťa sa cez menu Funkcie v tabuľke histórie zmien alebo v nastaveniach Systém > Nastavenia aplikácie > Aplikácia. Archív je uložený v súbore "NázovDatabázy_auditlog.db" v adresári aplikácie EcoSun.
 • Doplnené: Zobrazenie archívu histórie zmien. Spúšťa sa cez voľbu v nástrojovej lište v tabuľke histórie zmien.
 • Doplnené: Možnosť spustenia automatickej archivácie histórie zmien na pozadí po prihlásení do aplikácie. Nastavuje sa v parametroch Systém > Nastavenia aplikácie > Aplikácia > Archivácia histórie zmien. Na tomto mieste je tiež možné prebiehajúcu archiv áciu prerušiť.

Verzia: 2.32.684 z 17.10.2023

 • Doplnené OAS: Nová funkcia "Oprava / prepočet priemerných cien na DL došlých", ktoré boli vytvorené vybavením objednávok vystavených. Funkcia je nad objednávkami vystavenými.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena HS nad došlými nevybavenými objednávkami.
 • Doplnené OAS: Na dlaždiciach sledovania objednávok sa zobrazuje mesto a príznak, že objednávka má poznámku (pre Roofing).
 • Opravené OAS: Export do Szamlak.xml import vynecháva typ pohybu 204 (denná uzávierka ERP).
 • Opravené OAS: Výpočet hodnoty zápožičiek po skladoch (pre RAPID PS).
 • Opravené OAS: Chyby pri úprave položiek na dlaždiciach sledovania objednávok (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Odstránené nepovolené elementy v prípade konverzie rtf textu do html.
 • Doplnené PU: Nové záložky v menu evidencie majetku: Položkové ročné odpisy, Položkové mesačné odpisy, Pohyby odpisovaného majetku.
 • Doplnené PU: Po uložení pohybu sa automaticky prepočíta karta majetku.
 • Doplnené PU: Do hromadnej zmeny majetku pribudi voľby: Typ, Druh, Umiestnenie, Účet majetku, Účet oprávok, Účet odpisov, HS, Neplatný, Neodpisovaný.
 • Opravené CRM: Pri kliknutí na link v spisoch program spadol.
 • Upravené CMMS: Vypnutá kontrola duplicity názvu typu aktivity ak je zvolené zariadenie alebo skupina (pre Polystar).

Verzia: 2.32.683 z 13.10.2023

 • Doplnené OAS: Položky, ktorých cena sa nezapočítava do celkovej ceny dokladu (CP) (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Na formulár "Generovanie objednávok doporučené zásoby" záložka obrázkov karty (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať počet dní splatnosti na faktúrach.
 • Doplnené OAS: Klávesové skratky na otvorenie gridu a formulára nového SHOP predaja/DL odkiaľkoľvek z aplikácie (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Tvorca objednávky nemôže nastaviť Stav OD na "Na odoslanie" (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní obj sa nevalidovala platnosť typu dokladu.
 • Opravené OAS: Nefungovali šablóny mailov nad DL došlými.
 • Opravené OAS: Pri vymazaní storno dokladu objednávky sa nevymazala referencia na stornovaný doklad.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní FA/DL z editačného okna servisného prípadu.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní objednávky vystavenej (na hlavného dodávateľa) sa neprepočítala priemerná cena.
 • Upravené OAS: Export vystavených faktúr do TXT fakturácia Omega.
 • Opravené OAS: Export rekapitulácie a Szamlak do xml (diakritika Ř,ř,Ů,ů,ĺ,°,Ę,Ś,Ł,ł,ę,ś,Ý,ü,ö,Ö,Ü,ß).
 • Opravené OAS: Faktúry vystavené tlač štatistika oprava, ak položka neobsahuje kartu ani sklad.
 • Doplnené PU: Možnosť označiť analytické účty "X".
 • Opravené PU: Výber HK F3 možnosť "Len účty označené X" nefungovala.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka "M0190 Finančný príspevok".
 • Upravené CMMS: Vypnutá kontrola duplicity názvu typu aktivity (pre Polystar).

Verzia: 2.32.682 z 10.10.2023

 • Doplnené OAS: Pri storno objednávky nastaviť stav na Stornovaná (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Doplnené zákaznícke pole "Čísla skladov, pre ktoré sa nebude kontrolovať množstvo na skladových pozíciách (oddelené bodkočiarkou)." (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Doklad, ktorý má dobropis sa nedá prečíslovať.
 • Doplnené OAS: Do tlačovky DL doplnený parameter "Zobraziť sumár komponentov".
 • Doplnené OAS: Validátor duplicity výrobného čísla (upozornenie) na objednávke (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: Spracovanie skladových pozícií vo voliteľnom poli položky funguje aj pri inventúre.
 • Doplnené OAS: Na organizácie stĺpec "Hodnota zákaziek" a na zákazky stĺpce "Sklad <číslo> hodnota" (pre RAPID PS).
 • Upravené OAS: Zobrazenie HS vo formáte kód + názov v editačnom formulári OBJD (pre KTS).
 • Upravené OAS: Pri kópii FA/DL prepísať dátumy aktuálnym.
 • Opravené OAS: Export FV/FD do Szamlak.xml (počet dní ABS, dodacíList, VS nulový).
 • Opravené OAS: Export rekapitulácie do xml (diakritika).
 • Opravené CRM: Pri spustení editačného formulára "účastníkov spisu" sa niekedy objavila chyba.
 • Opravené PU: Pri manuálne zadaných dokladoch v saldokonte sa niekedy generovali chybné prázdne predpisy.
 • Opravené CMMS: Error pri zariadenia > edit > edit skupiny > pridať/odobrať zariadenie.
 • Upravené VTZ: Posunutie dátumu prehliadok podľa nadradenej prehliadky.