História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.640 z 15.6.2023

 • Doplnené OAS: Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie tlačovej zostavy nepohyblivých zásob v gride.
 • Opravené OAS: Tlač cenovej ponuky do PDF a možnosť spojiť ju s PDF prílohami.
 • Doplnené PAM: Informačná karta občana EU a občana tretích krajín.
 • Doplnené PAM: Príspevok na stravu na sviatok.
 • Opravené PAM: Poistne počas RD a odmene.
 • Opravené CRM/PRO: Chyba "Cross thread operation detected" pri zobrazení kalendára.
 • Upravené: Pri zmene licencií sa automaticky spustí naplnenie číselníkov.

Verzia: 2.32.639 z 13.6.2023

 • Opravené OAS: Pri importe jednej karty z ASAS sa zobrazoval chybný logový súbor (pre Oraving).

Verzia: 2.32.638 z 13.6.2023

 • Doplnené OAS: Zadať celkovú sumu (Funkcia F7) na položke cenová ponuka/dopyt.
 • Doplnené OAS: Import z CSV pre J&J položky prijatej faktúry ťahajú ceny z užívateľského cenníka, ak existuje.
 • Upravené OAS: Import z VFP názov užívateľského cenníka a priority pre trvalé objednávky.
 • Opravené OAS: Import z CSV pre J&J dopravné počíta s percentom DPH, ktoré je uvedené na type dokladu (doteraz nesprávne 20%).
 • Opravené OAS: V prípade nového záznamu internej obj. došlej sa automaticky (nesprávne) zapol príznak PF.
 • Upravené SHOP: Kumulovanie kreditu na zákazníckej karte z každej predanej položky (aj so zakázanou zľavou), platí len pre typ: "Kumulovaná kvantovaná zľava definovaná obratom".
 • Doplnené CRM: Do výkazu práce pridaný readonly stĺpec "Druh poruchy" napočítaný z poruchy (pre Elimer).
 • Doplnené PRO: Ak používateľ/skupina nemá právo na čítanie typu nosiča, v menu sa používateľovi daný typ nezobrazí (pre Prima Zdroj).
 • Upravené: Pri exporte reportu do Xlsx sa odstránia prázdne riadky.
 • Upravené: Pri výberových formulároch sa pri zavretí (a neuložení) okna nezapamätalo zvolené rozloženie prvkov.
 • Opravené: Vytvorenie nového HS cez formulár organizácie.

Verzia: 2.32.637 z 9.6.2023

 • Doplnené OAS: Tlačovka cenníka.
 • Opravené OAS: Pri importe jednej karty z ASAS sa nezobrazoval logový súbor (pre Oraving).
 • Doplnené PU: Import Caris pokladne: vklady a výbery.
 • Doplnené PU: Špeciálny parameter "Rok, od ktorého sa kontrolujú závierkové kurzové rozdiely pri úhradách". Zapína sa v servisnom móde.

Verzia: 2.32.636 z 8.6.2023

 • Upravené OAS: Vybavením internej objednávky je možné vytvoriť VI (predtým iba prevodku).
 • Upravené OAS: Všetky typy objednávok vystavených je možné vybaviť typom dokladu 105 Komisná príjemka.
 • Upravené OAS: Pri hromadnom pridaní obrázku na kartu/ katalóg sa všetky obrázky s vybranou príponou vymažú, následne sa pridá vybratý obrázok (pre Tomirtech).
 • Opravené OAS: Pri zobrazení organizácie z dokladu sa zmenila fakturačná a doručovacia adresa na prednastavenú.
 • Opravené OAS: Pri cenovej ponuke funkcia "Zablokovať cenu na položke" vykazovala chybu.
 • Opravené OAS: Funkcia F7 na položke vo FD/DL – aplikovaná aj na OBJD, OBJV a FV/DL.
 • Doplnené CRM: Do zákaziek a ostatných prípadov pridaná záložka položiek objednávok.
 • Doplnené CRM: Do záložiek s OBJD a OBJV pridané fukcie vytvorenia dokladov.
 • Upravené CRM: K zákazke sa nedali priradiť doklady s odlišnou organizáciou.
 • Upravené PU: Import hlavičiek odpisovaného majetku písať len do polí, ktoré majú v definícii určený stĺpec excelu.
 • Upravené PU: Možnosť zmeniť sumu v cudzej mene pri úhrade v inej mene ako je na doklade (kurz sa prepočíta).

Verzia: 2.32.635 z 6.6.2023

 • Opravené OAS: Vo vyhľadávacích prvkoch bol zapamätaný filter, ktorý však nebol uplatnený.
 • Opravené OAS: Upravený import kariet z ASAS ak je údaj prázdny, prepíše sa z ASAS aj keď nie je zapnutý príznak prepisovania (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: Spracovanie viacnásobných skladových pozícií.

Verzia: 2.32.634 z 1.6.2023

 • Doplnené OAS: Spustenie načítania stavov balíkov DPD a Packeta a následné odoslanie mailov z príkazového riadku.
 • Opravené OAS: Import objednávok z VFP neimportoval prevádzky.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3182 Pracovná pohotovosť ZP" + Odchýlky 3181 hodiny a 3182 Čiastka.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3153 Príplatok za sťažené prostredie ZP" + Odchýlky 3922 hodiny a 3153 Čiastka.
 • Doplnené PAM: Odchýlka "21313 Príplatok za nedeľu ZP (hod.)"
 • Doplnené PAM: Odchýlka "20313 Príplatok za sobotu ZP (hod.)"
 • Doplnené PAM: Odchýlka "3040 Nočný príplatok ZP (hod.)"
 • Doplnené PU: Párovanie položiek bankového výpisu podľa VS OBJ z FA/DL (pre Dali).
 • Doplnené PU: Report "Pokladničný doklad (kontácia položkovite)".
 • Upravené PU: Dátum KV pri plnení PEU001.
 • Opravené CRM: Prepisovanie hodnôt pri importe počítadiel aj ak Excel bunka nemala hodnotu.

Verzia: 2.32.633 z 31.5.2023

 • Doplnené OAS: Generovanie dobropisu z dokladu v zamknutom období.
 • Doplnené OAS: Typy dokladov doplnená voľba "Trvalá objednávka" pre typy 400 419.
 • Doplnené OAS: Špeciálne nastavenie: Zákaz vymazať OBJ, ak je z nej vygenerovaný DL.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážky tovarovej skupiny ak neviazané tovarové skupiny a zároveň viazané sklady.
 • Opravené OAS: Do ceny výrobku na príjme z výroby sa okrem komponentov započíta aj práca, OPN, VR z kalkulácie výrobku (pre Slovtos).
 • Doplnené PU: Rozdelenie položky bankového výpisu importom z XML poštové poukážky PPSimportService.
 • Upravené PAM: Prehľad "Bradford".

Verzia: 2.32.632 z 23.5.2023

 • Doplnené OAS: Generovanie zbernej FA ponúka HS podľa použitých DL (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Pri hromadnej zmene cenovej hladiny na položkách možnosť výberu rozsahu záznamov na zmenu.
 • Upravené OAS: Pri Hromadnej zmene cien podľa prirážky tov. skup. sa na zmenu vyberú záznamy podľa filtra gridu používateľa namiesto všetkých + doplnená možnosť Spôsob výberu.
 • Upravené OAS: Pri tvorbe novej faktúry došlej nastaviť do dátumu vystavenia aktuálny dátum namiesto posledného použitého.
 • Upravené SHOP: Informácie o lete na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené PAM: Potvrdenie pre RZD za rok 2023.
 • Opravené PAM: Hlavička XML súboru ELDP.
 • Doplnené PAM: Max. nezdaniteľný príspevok na stravu od zamestnávateľa.
 • Doplnené PU: Caris sklady nadlimitné ganačné zákazky MN,KN.
 • Opravené PU: Nápočet súhrnného výkazu DPH pri chybne zadanom IčDPH organizácie.
 • Doplnené PRO: Emailové notifikácie žiadaniek pri založení a pri zmene stavu.

Verzia: 2.32.631 z 17.5.2023

 • Upravené OAS: XML pre Intrastat ak je invoiceAmount nula, tak do xml program zapíše 1.
 • Opravené OAS: Oprava pri vyradených dokladoch sa nedala urobiť kontrola DL (pre Baz).
 • Opravené OAS: Ak mala firma 2 a viac IČDPH, tak do tabuľky DPH ťahalo hlavné IČDPH z organizácie a nie IČDPH z hlavičky dokladu.
 • Upravené PU: Dátum KV pri plnení PEU02.
 • Opravené PU: Závierkový KR dopočítajú sa polia príjem/výdaj v EUR, nie v CM.

Verzia: 2.32.630 z 16.5.2023

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena pre polia katalógu "Názov 2" a "Názov 3"
 • Doplnené OAS: Doporučená prirážka a kontrola duplicity kombinácie dodávateľa a katalógového čísla (pre Tóth).
 • Upravené OAS: Tlač jednostranného zápočtu je rovnaká pred aj po generovaní úhrad.
 • Upravené OAS: Stavy objednávok sú zapisované aj na pôvodnú objednávku.
 • Upravené OAS: Pri položkách s rovnakou skladovou kartou (na objednávke) sa položky DL vygenerovali s nesprávnym množstvom (pre Baz).
 • Upravené OAS: Import TXT Omega, ak v súbore nie je vyplnené číslo dodacieho listu.
 • Opravené OAS: DL vygenerované z objednávok z eshopu sú vždy vyradené zo skladu (pre Baz).
 • Opravené OAS: Pri generovaní prevodiek (z veľkého množstva objednávok) program spadol (pre Baz).
 • Opravené OAS: Zmenšený štítok SDS testovacia verzia (pre Baz).
 • Opravené OAS: Kontaktné údaje sú brané z osoby (priradenej k dokladu), ak nie je priradená, tak z organizácie/ prevádzky.
 • Doplnené PAM: Úprava prehľadu "Bradford Factor".
 • Opravené PU: HB 307108000, 307138000 účet 3150014.
 • Upravené PU: Import Caris účtovná dávka storno.

Verzia: 2.32.629 z 11.5.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený globálny parameter "Rozšírené vyhľadávanie kariet z EANov a kat. čísel", ktorý zabezpečí rozšírené vyhľadávanie kariet o ďalšie EANy/ katalógové čísla.
 • Doplnené OAS: Parametre skladu pre maximálnu a minimálnu cenu kariet (pre DATES MOBILE).
 • Upravené PU: ImportCaris účtovná dávka pre KS,MS. Typ 200 M pre MG,OG(602200,604200), KG,OG(602201,604201).
 • Opravené PU: Chyba pri tlači položkových PD v cudzej mene.
 • Opravené: Chyba pri vyvolaní výkazu práce z Xapi.

Verzia: 2.32.628 z 10.5.2023

 • Upravené OAS: Do PI pridané oddelenie ďalej sa využíva pri generovaní plánu výdaja (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Vypnuté viacnásobné triedenie výberu príkazu na úhradu (pre CPO).
 • Upravené OAS: Porovnanie FIFO a PC stav k 31.12.2021
 • Upravené OAS: Pri importe z Docu X vyťažených faktúr došlých z EU (typ 115) alebo tuzemský prenos DP (typ 118) sa sadzba DPH načíta z katalógu.
 • Upravené OAS: Výkaz pre colnú správu sa riadi aj príznakom na type dokladu "Typ určený pre výkaz" (stĺpec VyraditZMajetku; pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené PU: ImportCaris účtovná dávka účty podľa podkladov XLS.
 • Opravené PU: Do dodatočného KV DPH napočítavalo niektoré doklady, ktoré v dodatočnom KV nemali byť.
 • Doplnené SHOP: Pred uzatvorením bločku sa kontroluje priradenie letenky (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené CRM: Zväčšené polia Plus a Mínus v hodnoteniach.
 • Upravené: Samostatné nastavenia pre jednotlivé vlákna programu.
 • Upravené: Spúšťanie EcoSun.exe cez Task Scheduler už nevyžaduje prihláseného Windows užívateľa.

Verzia: 2.32.627 z 5.5.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť nastaviť číselný rad na zmluvy.
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Výdaj materiálu" (pre Bangjoo).
 • Doplnené OAS: IČO dodávateľa v importe položiek individuálneho cenníka.
 • Doplnené OAS: Pole dátum vystavenia na formulár generovania objednávok vystavených cez funkciu.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie záložky viacnásobných pozícií v zozname skladových kariet.
 • Opravené OAS: Pri generovaní FA zo zmlúv sa vygenerovali aj zmluvy, ktoré nemali označené položky príznakom "fakturovať" (FV nemala položky).
 • Opravené OAS: Pri vytváraní FV z objednávok nefungovalo hromadné označenie.
 • Opravené PAM: dovolenka do 33 rokov s dieťaťom a výstup.
 • Opravené PAM: Odvod pre starobného dôchodcu na "sezónnej práci".
 • Upravené PAM: Vytváranie RLFO pri rodičovskej dovolenke.
 • Upravené PU: Vypnutie tvorby iných pohľadávok, keď sa robia úhrady PFA importom xls (pre Baz).
 • Opravené PU: Tlačová zostava Pokladničný doklad z okna pokladničných dokladov položkovite.
 • Opravené OAS: Zostava Porovnanie Fifo a PC.

Verzia: 2.32.626 z 3.5.2023

 • Doplnené OAS: Do názvu zmlúv sa potiahne názov odberateľa (pre CPO).
 • Upravené OAS: Ak je nastavená cesta pre generovanie PDF, tak sa PDF FV vytvoria aj pri generovaní FV zo zmlúv.
 • Upravené OAS: Funkcia generovania objednávok vystavených možnosť výberu na hlavného (aj vedľajších) dodávateľov, kombinovanie kariet a dodávateľov pre minimalizovanie počtu objednávok.
 • Upravené OAS: V zozname faktúr/DL je možné v spodnej záložke Objednávky editovať príslušné OBJD (OBJV). V otvorenom doklade faktúry je možné, tak ako doteraz, objednávky len prezerať.
 • Upravené OAS: Doplnený text pri pláne výdaja materiálu: deň posledného uploadu; meno užívateľa, ktorý zmenil plány; a tiež názvy oddelení, na ktorých sa zmenili plány (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Zrýchlené ukladanie dokladov s výrobnými číslami.
 • Doplnené PU: Import účtovnej dávky z XML Caris.
 • Doplnené SHOP: Tlač výrobných čísiel.
 • Doplnené SHOP: Zmena cenovej hladiny položiek na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).

Verzia: 2.32.625 z 29.4.2023

 • Doplnené PRO: K žiadankám je možné pripojiť prílohy.
 • Upravené PRO: Na žiadankách je zoznam žiadateľov filtrovaný len na používateľov (pre Kovohuty).
 • Upravené PRO: Pri vytváraní žiadanky je defaultne nastavený stav "Zadané" (pre Kovohuty).

Verzia: 2.32.624 z 28.4.2023

 • Doplnené OAS: Kalkulácia jedál.
 • Doplnené OAS: Záložka "Zariadenia" na zákazníckej karte, na ktorej sú zobrazené zariadenia z vybranej organizácie (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Zmena výpočtu váhy pri generovaní štítkov na kuriéra (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Zostavy SBL.
 • Upravené OAS: V prípade, že sú vybraté "povolené sklady", tak pri zakladaní MJPV obalu, sa nám zobrazia karty iba z povolených skladov.
 • Doplnené PU: Real K 307166000 a 307167000.
 • Opravené PU: Chybné pomenovania niektorých stĺpcov v saldokonte.
 • Opravené: Uloženie odoslaných emailov do histórie vo formáte eml.

Verzia: 2.32.623 z 26.4.2023

 • Doplnené OAS: Z objednávky sa prenášajú údaje z hlavičky {adresa doručenia, forma úhrady} na nevybavený DL (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Doplnený Stav objednávky "Čaká sa na tovar".
 • Doplnené OAS: Aktualizácia stavov objednávky, po ukončení dohodnutých udalostí (pre Baz).
 • Opravené OAS: Pri generovaní FA zo zmlúv sa Fa niekedy priradila k nesprávnej zmluve.
 • Opravené OAS: Zrýchlené ukladanie dokladov s výrobnými číslami.
 • Opravené OAS: V prípade, že karta mala colný sadzobník, program nesprávne aktualizoval cenu položky podľa vybranej cenovej hladiny.

Verzia: 2.32.622 z 25.4.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená validácia na duplicitu tovarovo odberateľských zliav.
 • Upravené OAS: Zoznam EANov na katalógu oddelený čiarkou a medzerou.
 • Doplnené SHOP: Možnosť prepnúť fiškálny modul do stáleho tréningového režimu (súbor: shop_trening.dat).

Verzia: 2.32.621 z 24.4.2023

 • Doplnené OAS: Sprístupnená forma úhrady na DL (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Doplnené oddelenie "BjOddelenie" do dokladu VI (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Generovanie plánu výdaja materiálu do výpočtu sa berie aj vydaný materiál zo skladu (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Pri editácii externého dokladu vyradeného zo skladu, ktorým sa vybavovala objednávka, sa doklad (nesprávne) zaradil na sklad.
 • Opravené OAS: Tlač etikiet a zapamätaná tlačiareň pri použití cez RDP.
 • Opravené OAS: Pre vystavené preddavkové FA sa neprenášalo do DPH číslo KV.
 • Doplnené PRO: Na žiadanky doplnené údaje HS, Množstvo, MJ, Priorita a Stav (pre Kovohuty).

Verzia: 2.32.620 z 20.4.2023

 • Doplnené OAS: Na OBJD sa VS_OBJ sa do VS skopíruje v prípade, že je na doklade aspoň jedna položka BILLING61, BILLING5, BILLING49 alebo BILLING50 (pre Dali).
 • Upravené OAS: Adresa odosielateľa pri objednaní dopravy (GLS, SDS) je poštová adresa z vlastnej organizácie (pre Baz).
 • Upravené OAS: Pri "objednaní" prepravy TopTrans cez funkciu Ctrl+E sa zmení príznak TopTransPoslane (pre Baz).
 • Opravené PU: Zostava Interná súvaha hospodársky výsledok.

Verzia: 2.32.619 z 19.4.2023

 • Doplnené OAS: Notifikácia po uhradení skupiny faktúr (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Doplnený text na formulári plánu výdaja materiálu Dátum poslednej zmeny plánu + dátum posledného generovania (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Generovanie plánu výdaja materiálu (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Pri objednaní prepravy na kuriér 123 sa z telefónneho čísla odstráni bodkočiarka, poprípade ak je čísel viac, zoberie sa prvé.
 • Upravené OAS: Import faktúr z XML Caris účty pre služby/tovar.
 • Doplnené PU: Import pokladničných dokladov z XML Caris.

Verzia: 2.32.618 z 18.4.2023

 • Upravené OAS: Veľkosť obrázku podpisu na cenových ponukách sa automaticky zmenší/zväčší.

Verzia: 2.32.617 z 17.4.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Dátum poslednej objednávky" na dokladoch FS.
 • Doplnené OAS: Zmenšený štítok SDS (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Dobropis VE (vytvorený funkciou) má VS číslo externej objednávky.
 • Doplnené OAS: Kontrola príznaku "neuplatňovať zľavy" z cenníku pred uplatnením položkových zliav na doklade.
 • Doplnené OAS: Editovateľné pole "EmailExp1" (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Automatická tlač štítku DPD pri objednaní prepravy na vopred zvolenú tlačiareň.
 • Doplnené OAS: Pri výbere organizácie na doklade sa automaticky vyplní HS dokladu podľa HS organizácie.
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prevod PI/VI na sklady patriace do iného HS ako HS protidokladu".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prevod PI/VI medzi skladmi v rôznych skupinách skladov".
 • Doplnené OAS: Maximálna hodnota (%) individuálnej zľavy podľa skladu.
 • Doplnené OAS: Tlač faktúry doplnený parameter "Tlačiť krajinu pôvodu". (Najprv krajina na položke, potom krajina na katalógu).
 • Doplnené OAS: Došlé FA doplnený konštantný a špecifický symbol. Prenáša sa na saldo a do príkazov na úhradu.
 • Doplnené OAS: Predaj váženého tovaru tlač QR kódu s hmotnosťou na bločkovej tlačiarni.
 • Upravené OAS: DL do EDI na 12. tu pozíciu HDR zapíše EAN z prevádzky príjemcu. Ak nie je vyplnená, tak z organizácie EDI faktur.miesto alebo EAN.
 • Upravené OAS: Text1 (na type dokladu) je formátovateľný text, ktorý sa pripojí k telu šablóny (pre Baz).
 • Upravené OAS: Importy JJ ak karta nie je platná, tak importovaná položka je bodková a text "Neplatna."
 • Upravené OAS: Prepočet obratu a obratovej zľavy cez príkazový riadok spustí prepočet nad všetkými organizáciami.
 • Upravené OAS: Rozšírená dĺžka textu na 50 znakov na položkách pre stĺpec "Číslo pôvodnej FA".
 • Upravené OAS: SDS priradené nesprávne číslo balíka k dokladu.
 • Opravené OAS: V sumáre prevedených objednávok sa nezobrazovali niektoré stĺpce (pre Baz).
 • Doplnené SHOP: Predaj nad disponibilný stav možnosť upozornenia, na otázku, alebo úplný zákaz predaja.
 • Doplnené PRO: Import vyťažených PDF dokumentov z DocuX do príloh existujúcich dokladov.
 • Upravené PRO: Spracovanie a logovanie importu FD z DocuX (doplnené parametre pre jednotlivé sadzby DPH).

Verzia: 2.32.616 z 11.4.2023

 • Upravené OAS: Materiál management testovacia verzia (pre BangJoo).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Súpis výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Provízie (pre Eurotron).
 • Opravené OAS: Generovanie dokladu z cenovej ponuky.

Verzia: 2.32.615 z 5.4.2023

 • Opravené PAM: RLFO odhláška "ZECN".
 • Opravené PAM: Dovolenka plus týždeň do 33 rokov.

Verzia: 2.32.614 z 4.4.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť vytvoriť z cenového dopytu objednávku vystavenú.
 • Opravené OAS: Vyhodnocovanie sviatkov odosielania balíkov pri SDS.
 • Opravené OAS: Rozšírené stĺpce objednávok na 250 znakov súvisiace so zmenou stĺpcov v katalógu Nazov, Nazov2, Nazov3.
 • Upravené PAM: Zmenený názov PDF súboru ročného zúčtovania dane ().
 • Upravené PAM: Nárok na dovolenku pri nástupe v priebehu roka.
 • Opravené PAM: RLFO odhláška "ZECN".
 • Upravené PU: Import bankových výpisov dátum výpisu Stmt FrToDt ToDtTM iba prvých 10 znakov.

Verzia: 2.32.613 z 2.4.2023

 • Doplnené OAS: Import z Xml Caris do faktúr vystavených.
 • Doplnené OAS: V jednostranných zápočtoch je možné použiť aj preuhradené faktúry.
 • Opravené OAS: Pri komoditách sa DPH sadzba na položkách neťahala z typu dokladu, ale z karty.
 • Opravené OAS: Refresh formulára po vygenerovaní FA do PDF Fa (pri odoslaní e mailu) sa nedostala informácia o zaplatení PDFV (pre Baz).
 • Opravené OAS: Príjem interný.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe dokladu z objednávky so zapnutým parametrom "Pri vybavení objednávky vyradiť položky s nulovým množstvom" sa ignorujú položky s nulovým stavom len ak ide o výdaj/objednávku došlú.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nefungoval import došlých faktúr z Docu X.
 • Opravené PRO: V zozname Moje schvaľovania sa niekedy zobrazovali duplicitné záznamy.

Verzia: 2.32.612 z 30.3.2023

 • Doplnené OAS: Import skladových pozícií na doklade (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Materiál management testovacia verzia (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Príjem interný.
 • Doplnené OAS: Percento pre zápožičky (Skanska SK).
 • Upravené PAM: Hlásenie časť 5 riadok 3b.

Verzia: 2.32.611 z 28.3.2023

 • Doplnené OAS: Import z CSV Aplex.
 • Doplnené OAS: Doplnené pole Text1 na type dokladu (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Nastavenia tovarových skupín na sklade pre export stavov na eshop (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Podpora schvaľovania pre vystavené objednávky.
 • Doplnené OAS: Nastavenie typu schvaľovania pre cenové dopyty na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Nastavenie typu schvaľovania pre vystavené objednávky na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie aktuálneho stavu schvaľovania v zozname objednávok vystavených (záložka Schvaľovanie).
 • Upravené OAS: Neumožniť tlačiť zostavu Potvrdenia objednávky pre doklady, ktoré majú stav OD "Prevzaté" (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Na položkách cenníka vyberať z kariet namiesto katalógov (pre Baz).
 • Upravené OAS: Ak je pri dobierke VS na doklade nulové, pri odosielaní objednávky prepravy do VS vložíme číslo externej obj.
 • Opravené OAS: Vo výbere dátumov v zostavách rekapitulácie sa kontrolovali dátumy len na aktuálny rok.
 • Opravené PU: Na niektorých tlačových zostavách (denník, majetok) sa niekedy zobrazoval nesprávny nadpis.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Účtovný predpis nerozdeľovať doklad cez viac strán.
 • Upravené PRO: Výber aktívnych zamestnancov ako účastníkov školenia.
 • Upravené PU: Import bankového výpisu podľa ( sa mení na výpisoch).

Verzia: 2.32.610 z 27.3.2023

 • Upravené OAS: Pomocné triedy pre ceny v EcoSun.RAS.

Verzia: 2.32.609 z 27.3.2023

 • Upravené PAM: Ročné hlásenie na Finančnú správu.
 • Doplnené PAM: Vytvorenie ELDP za jednotlivé mesiace (pri ukončení PP)

Verzia: 2.32.608 z 26.3.2023

 • Doplnené OAS: Upozornenie na cenovú hladinu organizácie (pre Wood).
 • Doplnené OAS: Import XML z ISP admin.
 • Upravené OAS: Automatický výdaj viacnásobných skladových pozícií zohľadňuje aj názov pozície.
 • Upravené PU: DPPO počet príloh 4, dátum preplatku, tabuľkaE z riadku 400.

Verzia: 2.32.607 z 22.3.2023

 • Doplnené OAS: Automatické podpisovanie a odosielanie faktúr (pre Pilex).
 • Doplnené OAS: Nová funkcia "Expedícia" pre zadanie balíkov, hmotnosti, dopravy a pre objednanie dopravy cez API nad DL vystavenými {SDS, Packeta, GLS (Conect), DPD, 123 kuriér}. Pre korektnú objednávku dopravy je potrebné doplniť k doprave (v číselníku dopráv) prepravcu.
 • Doplnené OAS: Nové stĺpce {„Má dodatky“, „Má podpísané všetky dodatky“} na zmluvách.
 • Upravené OAS: Funkcia "Generovať prevodky" sa nahradila rýchlejšou funkciou "Generovať prevodky rýchlejšie test" (pre Baz).
 • Upravené OAS: FV z DL je možné vygenerovať aj v takom prípade, že rozdiel medzi úhradou a predpisom je menší rovný 5 centov (pre Baz).
 • Upravené OAS: Generovanie DL z objednávky obmedzí množstvo na položke podľa stavu na skladových pozíciách (pre Baz).
 • Upravené OAS: Generovanie FV zo zmlúv položky sa generujú vždy z podpísaných dodatkov, zmluva sa však pripojí k pôvodnej zmluve. Ak je (pôvodná) zmluva zároveň v zlúčených zmluvách, FV sa pripojí k nadradenej zmluve.
 • Upravené OAS: Import z MoneyS3 organizácia dostane prednostne "Nezdaniteľná osoba". Ak v súbore bude vyplnené IČO, tak organizácia sa zmení na "Právnický subjekt".
 • Upravené OAS: FIFO doplnená tlačová voľba "Porovnanie zostatkov FIFO a PC len rozdielové položky".
 • Opravené PU: Chyba pri exporte DPH do XML ak nebolo na adrese vlastnej organizácie vyplnené PSČ.

Verzia: 2.32.606 z 20.3.2023

 • Doplnené OAS: Import z VFP importuje formu úhrady pre vystavené faktúry a predfaktúry.
 • Doplnené OAS: Pri importe kariet z ASAS je možné zapnúť pre existujúce karty prepisovanie nasledovných údajov: Názov, EAN, Predajná cena, Colný sadzobník, Hmotnosť a objem. Tieto údaje sa prepisujú len v prípade, že sú vyplnené v ASAS. Prepisovanie čís la karty bolo odstránené.
 • Opravené OAS: Pri generovaní prevodiek sa v niektorých prípadoch neuplatňovalo poradie skladov (pre Baz).
 • Opravené OAS: Chyba pri štarte aplikácie, keď neboli nastavené všetky parametre pre Packetu.
 • Upravené PU: Cash Flow riadky 240, 302 a 303 do definície doplnená sumarizácia riadku 3 (z/s).

Verzia: 2.32.605 z 19.3.2023

 • Doplnené OAS: V nastaveniach účtovania v sekcii generovania účtovnej dávky doplnený parameter "Do poznámky na položkách dokladov uvádzať názov účtu".
 • Doplnené OAS: Do nastavení Packeta pridaný parameter "Používateľ pre synchronizáciu" len pre tohto nastaveného používateľa sa vykonáva načítanie stavov balíkov. Ten istý používateľ sa používa aj pre načítanie stavov balíkov DPD.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom odoslaní emailov s DL sa (nesprávne) otvárali všetky vygenerované PDF súbory.
 • Opravené OAS: Načítanie stavov doručenia balíkov Packeta a odoslanie notifikácií (pre Ľubica).
 • Opravené OAS: Vytváranie prázdnych výrobných príkazov počas ročnej uzávierky.
 • Opravené SHOP: Storno položky ak bola použitá iná ako hlavná merná jednotka.
 • Opravené SHOP: Storno položky ktorá je sadou stornuje aj všetky jej komponenty.
 • Doplnené PRO: Zobrazenie záložky zmlúv v zozname a v editačnom formulári organizácií.
 • Doplnené PRO: Zobrazenie záložky návrhov zmlúv v zozname a v editačnom formulári organizácií.
 • Upravené PRO: Pri importe počítadiel len s aktualizáciou sa importujú všetky údaje z excelu (predtým len stavy).
 • Upravené: Jeden používateľ môže byť priradený k viacerým osobám (pre AS Trading).

Verzia: 2.32.604 z 16.3.2023

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena pre polia katalógu Referenčná MJ a počet jednotiek ("MJ pre tlač štítkov" a "Počet jedn. pre tlač štítkov").
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Výrobný Príkaz S (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava v internom výdaji: Výdajka skladové pozície.
 • Opravené OAS: Hromadné odosielanie emailov o expedícii problém pri vytvorení šablóny (pre Baz).
 • Upravené PRO: Tlačová zostava Servisný protokol možnosť tlačiť niekoľko označených prípadov naraz (pre CPO).

Verzia: 2.32.603 z 15.3.2023

 • Opravené OAS: SDS v prípade, že bol deň nakládky/vykládky cez víkend/sviatok, nedala sa objednať preprava.
 • Opravené OAS: Pri oprave dokladu sa vždy načítal príznak dobropisu z typu dokladu.
 • Doplnené PU: Účtovná závierka podnikateľská doplnené PDF v anglickom a v nemeckom jazyku.

Verzia: 2.32.602 z 14.3.2023

 • Upravené OAS: Zoznam EANov obsahuje aj hlavný EAN.
 • Upravené OAS: Export do XML Pohoda podľa sadzieb zmenený text "Predaj tovaru pre základ dane a odvod DPH".
 • Opravené OAS: Pri hromadnom pridaní obrázkov na karty sa neaktualizoval dátum zmeny.
 • Upravené PAM: Počet dní pre výkaz do ZP.
 • Upravené PAM: Stabilizačný príspevok do výkazu na ZP.
 • Upravené PAM: Prehľady DNP Otcovské.
 • Opravené PRO: Chyba pri vytvorení nového záznamu žiadanky.

Verzia: 2.32.601 z 13.3.2023

 • Opravené PU: Za určitých okolností dochádzalo k chybe pri prepočte odpisov.
 • Doplnené: Automatický import organizácií z MSSQL Softip u. Spúšťací parameter: " rSFTMSSQL{názov_prostredia}" (pre Prima Zdroj).
 • Opravené OAS: Import VFP OD pre BAZ 400 ESHOP.

Verzia: 2.32.600 z 13.3.2023

 • Doplnené OAS: Na editačný formulár preddavkovej FV doplnené číslo pre KV.
 • Opravené OAS: Pri zmene typu na editačnom formulári sa za určitých okolností nezmenil korektne príznak dobropisu.
 • Opravené OAS: SDS nesprávne objednala sa toľko krát doprava, koľko bolo balíkov + vytlačil sa štítok pre každú položku osobitne (s váhou položky). Teraz sa vytlačí iba toľko štítkov, koľko je balíkov (s celkovou hmotnosťou).
 • Upravené OAS: Funkcia "Generovanie Fa" prenesie úhrady z PF (Baz).
 • Upravené PU: Pri generovaní úhrad skrátený text poznámky z "faktúra prijatá" na FD, "faktúra vystavená" na FV a predfaktúry na PFV a PFD.
 • Upravené: Sprístupnenie príloh pri vytváraní kópie prílohy.
 • Upravené OAS: Intrastat hmotnosť neskladových položiek 1.

Verzia: 2.32.599 z 10.3.2023

 • Doplnené OAS: Vo výbere skladových pozícií sa aplikuje filter skladu.
 • Doplnené OAS: Import organizácií z MSSQL Softip u (pre Prima Zdroj).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava Súpis nevysporiadaných úhrad predfaktúr.
 • Opravené OAS: SDS API objednávanie dopravy nefungovalo, chýbalo ID odosielateľa.
 • Opravené OAS: Funkcia "Zrušiť objednanú prepravu" nefungovala pre GLS (Baz).
 • Upravené OAS: Objednávka prepravy Kuriér123/SDS refer = číslo externej objednávky (Baz).
 • Doplnené PAM: Rekapitulácia za pracovný pomer.
 • Upravené PAM: Hlásenie dátum RZD.
 • Opravené PAM: Poistné pri NP a v posledný mesiac bez odmeny.

Verzia: 2.32.598 z 9.3.2023

 • Doplnené OAS: Pri generovaní čiastočného príjmu z výroby na type dokladu 702 je možné uzavrieť výrobný príkaz (vygeneruje sa výdaj všetkých surovín zo skladu nedokončenej výroby).
 • Doplnené OAS: Intrastat položková zostava doplnené obstarávacie náklady ku každej položke príjmu (nutná konverzia).
 • Doplnené OAS: Do číselníka skladových pozícii doplnený sklad.
 • Opravené OAS: Pri prepočte všetkých cien na karte/katalógu sa neuplatnila zákaznícka úprava (Trebor).
 • Opravené OAS: Pri výbere organizácie na vystavenú faktúru sa niekedy neuplatnil účet nastavený na organizácii.
 • Upravené OAS: Rozšírené ďalšie stĺpce na 250 znakov súvisiace so zmenou stĺpcov v katalógu Nazov, Nazov2, Nazov3.
 • Upravené PU: Pri nahrávaní účtovného dokladu je zadanie DPH možné len pre účty 343 alebo účty s povolenou agendou DPH.
 • Doplnené: V Nastaveniach > Navigácia a vzhľad > doplnený parameter na používateľa "Zoznam hlavných záložiek sa môže zobrazovať vo viacerých riadkoch".
 • Upravené: Vyčistenie tabuliek pred importom z VFP (odstránený problém pri MSSQL).
 • Opravené: Chyba pri konverzii databázy Firebird (spôsobené vo verzii 2.32.597).

Verzia: 2.32.597 z 8.3.2023

 • Doplnené OAS: Optimalizovaná funkcia "Generovať prevodky" skúšobná verzia (Baz).
 • Upravené OAS: Účtovný predpis k FA Namiesto účtu zobraziť poznámku.
 • Upravené OAS: Rozšírené stĺpce v katalógu Nazov, Nazov2, Nazov3 na 250 znakov.
 • Upravené PAM: RZD pri prekročení max. výšky daňového bonusu.
 • Opravené PU: Účtovná závierka pri prvom nápočte zdvojnásobila hodnoty v stĺpci minulý rok.
 • Opravené PU: Import bankového výpisu účty 51850 ku Eurokarty provízia (pre Real K).
 • Doplnené PAM: Zostava výkazu preddavkov do zdravotných poisťovní.
 • Doplnené PAM: Pri vytváraní odchýlok ročného zúčtovania dane aj sumy do 5, € pri poukazovaní 2%.
 • Doplnené CRM/PRO: Na zmluve pre fakturáciu pridaný príznak "Ako VS použiť číslo zmluvy".
 • Upravené CRM/PRO: Rozšírené stĺpce v prípadoch Popis, Popis2 na 250 znakov.
 • Opravené: Chyba pri výmaze vlastných zostáv v databáze MSSQL.

Verzia: 2.32.596 z 5.3.2023

 • Doplnené OAS: V zozname typov dokladov sú štandardne zobrazené len platné typy. V nástrojovej lište je možné zapnúť zobrazenie aj neplatných typov.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena príznaku "Neplatný" v tabuľke typov dokladov.
 • Doplnené OAS: Export / import typov dokladov a účtovných predkontácií.
 • Doplnené OAS: Import z CSV Superfaktura.
 • Upravené OAS: Obaly paid_quantity ak je do tlače vybratý aj VI, tak program berie iba typ 250 01.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe údajov typov dokladov zo súboru.
 • Doplnené PU: Príznak "Neplatný" v analytických účtoch. Vo výberoch z analytických účtov sa nezobrazujú neplatné účty. V nástrojovej lište je možné zapnúť zobrazenie aj neplatných účtov.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena údajov Neplatný, Saldo, Cudzia mena, HS a ďalších v tabuľke analytických účtov.
 • Opravené PU: Pri zmene obdobia na výkaze DPH sa nezmenilo obdobie na korešpondujúcom KV.
 • Opravené PU: Za určitých okolností nebolo možné zmazať definíciu KV DPH.
 • Doplnené BI: Export / import definícií BI prehľadov.

Verzia: 2.32.595 z 3.3.2023

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Mesačný výkaz k spotrebnej dani (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené OAS: Intrastat Doklad dodacie podmienky podľa skratky (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Intrastat Položka dokladu hmotnosť celej položky sa prepočíta na jednotková hmotnosť a zapíše na katalóg (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Iné importy MRP objednávka príjem+MJ.
 • Upravené SHOP: Zmena DPH, tlač informácii o lete na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené PU: Import bankových výpisov pre BAZ identifikácie položky pomocou NtryRef pri opakovaných importoch.
 • Upravené PU: Cesta pre uloženie DPH výkazov sa nezdieľa medzi dátovými prostrediami.
 • Doplnené PAM: RLFO analytické údaje pri zmenu úväzku.
 • Upravené PAM: RZD pri neoprávnenom poberaní daňového bonusu.
 • Upravené PAM: Nárok dovolenky pri nástupe počas roka (od 1.2.).

Verzia: 2.32.594 z 1.3.2023

 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Dátum poslednej úhrady na PF" na dokladoch FS.
 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr zo zmlúv je možné nastaviť, či sa zároveň budú generovať aj DL.
 • Doplnené OAS: Dávková výroba (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: História mailov záznamy odoslaných mailov v databáze (pre CPO).
 • Doplnené OAS: Aplikovanie zľavy na cenovej ponuke (RapidPS).
 • Doplnené OAS: Import CSV zo Shoptet (tuzemské a OSS CZ).
 • Doplnené OAS: V skladových kartách je možné evidovať druhú skladovú pozíciu.
 • Upravené OAS: Dátum plnenia vygenerovanej Fa je dátum poslednej úhrady PF (Baz).
 • Upravené OAS: Po skončení funkcie "Kontrola Dl" sa nastaví focus na vyhľadávacie políčko "Externá objednávka" (Baz).
 • Opravené OAS: Pri manuálnej oprave ceny na položke sa niekedy nezobrazila možnosť neuplatniť tovarovo odberateľskú zľavu.
 • Opravené OAS: Intrastat položková chyba, ak vo fakturačnej adrese nie je vyplnený štát. Doplnené obdobie intrastatu.
 • Opravené OAS: Generovanie faktúr zo zmlúv pre typ dokladu 215.
 • Opravené OAS: Problém s desatinnými miestami na položkách dokladov v databáze MSSQL (pre CPO).
 • Opravené PAM: Mesiace zúčtovania na potvrdení na RZD.
 • Doplnené SHOP: Zmena DPH, tlač informácii o lete na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Opravené PU: Pri exporte DP PO do xml program vykazoval chybu, ak nebolo vyplnené SK NACE.

Verzia: 2.32.593 z 26.2.2023

 • Upravené: V editačnom formulári adresy upravený výber mesta podľa PSČ.
 • Opravené: Výber zoznamu kariet pre generovanie vystavených objednávok z databázy MSSQL.

Verzia: 2.32.592 z 24.2.2023

 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Zoznam EANov" na katalógu.
 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Čísla objednávok" na dokladoch FS.
 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Je na inventúrnom doklade" na skladových kartách.
 • Doplnené OAS: Doplnená tlačová zostava skladovej pozície.
 • Doplnené OAS: Do menu doplnený číselník dopravy.
 • Doplnené OAS: Do menu doplnený číselník skladových pozícií.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter, ktorý umožňuje povoliť zmenu nevýznamných údajov na zaúčtovaných dokladoch a dokladoch zaradených do DPH, umožňuje aj zmenu položiek.
 • Opravené OAS: V prípade, že dodávateľ nemal vybratý typ OV, program spadol (pri vytváraní OV na dodávateľa).
 • Upravené PAM: Odchýlky 3388 a 3488.
 • Upravené PAM: Prednostné zrážky pri nízkej mzde.
 • Upravené PAM: Výkaz do SP pri OSP = 0.
 • Opravené PU: Banka prehľady Počiatočný stav v CM.

Verzia: 2.32.591 z 23.2.2023

 • Doplnené OAS: Parametre 1 až 7 na položky objednávky (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Doplnený číselník "Forma" k plánu výroby (BangJoo).
 • Doplnené OAS: Záznamy odoslaných mailov v databáze.
 • Upravené OAS: Označenie objednávok došlých "Od čísla po číslo" pod číslom rozumieme číslo externej objednávky (Baz).
 • Upravené OAS: Pamätanie poslednej vybratej dopravy pri funkcii "Expedícia" (Baz).
 • Upravené OAS: Import Pohoda chýbajúci tag .
 • Upravené OAS: Intrastat na hlavičke dokladu členský štát a obdobie, na položke dokladu hmotnosť.
 • Upravené OAS: Real K import bankového výpisu účty 51800xx.
 • Opravené OAS: Uloženie adresy organizácie pri automatickom vyplnení mesta cez výber PSČ.
 • Doplnené PU: Generovanie predpisov do salda cez platobné brány kuriérov (Baz).
 • Upravené PU: XML pre KV DPH oprava odpočítanej DPH.
 • Upravené PU: V tlačovej zostave kontrolného výkazu upravená tlač IČDPH.