História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.571 z 11.1.2023

 • Upravené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa neprepisuje merná jednotka.
 • Upravené OAS: Pri generovaní objednávky z ASAS sa posiela mailová adresa len z dokladu (nie z organizácie).
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet cien podľa prirážky tovarovej skupiny.
 • Doplnené PAM: Minimálne mzdové nároky na r. 2023.
 • Doplnené PAM: MVPP a VPP výkazy do SP verzie 2023.
 • Doplnené PAM: Analytické údaje pre SP.
 • Upravené PRO: Import počítadiel zariadení hľadanie počítadla podľa názvu typu.

Verzia: 2.32.570 z 10.1.2023

 • Upravené OAS: Údaje na štítkoch VP.
 • Upravené OAS: Úpravy pre BAZ
 • Opravené OAS: Plán výroby.
 • Doplnené PRO: Montážny list.

Verzia: 2.32.569 z 9.1.2023

 • Doplnené OAS: Doplnené zaokrúhľovanie dokladov na tlačových zostavách FV/PFV.
 • Doplnené OAS: Pri konverzii Recyklačný fond doplnených 29 nových záznamov, platných od 1.1.2019.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať dátum dodania na položky namiesto hlavičky (objednávky vystavené).
 • Opravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu delenie nulou.
 • Opravené OAS: Pri prevode nevybavených objednávok do nového roka sa prenášali aj stornované a prevybavené objednávky.
 • Doplnené PAM: Export pre gastrokarty "Edenred".
 • Doplnené PAM: Štrnásty plat do ISCP.
 • Upravené PAM: Deti na potvrdenie pre RZD.
 • Upravené PRO: Databázová štruktúra zmlúv.
 • Upravené PRO: Import počítadiel rozšírený o Fakturovaný stav a informáciu o počte aktualizovaných.

Verzia: 2.32.568 z 4.1.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený globálny parameter "URL adresa pre produkčný server Oasybri API" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Systém Databázové funkcie Naplnenie číselníkov Recyklačný fond ... doplnených 29 nových záznamov, platných od 1.1.2019.
 • Upravené OAS: Úprava generovania VP z objednávok (pre Fornox).
 • Opravené OAS: Na internej výdajke sa netlačilo číslo zákazky.
 • Upravené SHOP: Predaj cez pokladňu zobrazí bločky z iného ako aktuálneho roka (len na servisný mód).

Verzia: 2.32.567 z 3.1.2023

 • Doplnené OAS: Servisná oprava zaúčtovania dokladu Uplatniť na všetky označené importované záznamy.
 • Doplnené OAS: Doplnené logovanie synchronizácie organizácií (Autocar).
 • Doplnené OAS: Doplnené číslovanie výkonovej normy (Eurotron).
 • Doplnené OAS: Na Výrobný príkaz (štítky) doplnený "vodoznak" (Fornox).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov do iných rokov podľa zvoleného obdobia.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: odoslanie interných pohybov a ich spätné spracovanie.
 • Opravené OAS: Pri účtovaní DPH na doklade sa aplikuje HS nastavené na príslušnom účte (musí byť zapnuté Sledovať HS).
 • Doplnené PAM: Tlačivo: Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka: "M4810 Stabilizačný príplatok" a príslušná odchýlka "4810 Stabilizačný príplatok".
 • Upravené PU: Import HB ak banka uvedie dva dátumy ku položke, tak program zoberie väčší z nich. Rozdielne dátumy robia problém na prelome mesiacov a rokov.
 • Upravené PU: Príznak "Nekontrolovať dátumy na bankovom výpise" v parametroch banky prípade, že je nastavený, je povolený rozpor medzi dátumom hlavičky a dátumom položky (aj v prípade, že má banka nastavenú masku, a aj v rôznych rokoch).

Verzia: 2.32.566 z 2.1.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť importovať nákupné ceny s ON do kariet a katalógu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie celkovej sumy dokladov VE, OBJD/PFV, CP v tuzemskej a cudzej mene. Nastavuje sa na type dokladu povolené hodnoty: sú 0.01 stotiny (preddefinované), 0.05 5 stotín, 0.1 desatiny, 1 jednotky (celé). Vyrovnanie zaokrú hlenia je na dokladoch zapísané v stĺpcoch Zaokrúhlenie a CM zaokrúhlenie.
 • Upravené OAS: Upravené tlačovky zmlúv a doplnené číslovanie predmetov.
 • Upravené OAS: Upravené editačné formuláre a doplnená tlačovka výkonovej normy (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Výrobný príkaz (operácie) "vodoznak" sa nevytlačí na každú kópiu (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Pri priamej editácii SQL tabuľky preddavkových FA sa rozkliknutím Oid otvorí tabuľka so základnými údajmi.
 • Opravené OAS: Import skladových kariet z Excelu v prípade neviazaného skladu sa neimportovala priemerná počiatočná cena.
 • Opravené OAS: Do obratu zákazníka sa nezapočítavali dobropisové doklady.
 • Doplnené PU: Import čísla skladu a skladovej karty do evidencie odpisovaného majetku (pre Roland).

Verzia: 2.32.565 z 28.12.2022

 • Doplnené OAS: Hromadné precenenie podľa prirážky za všetky tovarové skupiny.
 • Doplnené OAS: V tlačovej zostave inventúrneho podkladu je možné použiť pole EAN.
 • Upravené OAS: Pri objednávaní DPD prepravy sa hmotnosť balíka vypočíta ako hmotnosť na doklade deleno počet balíkov. Ak hmotnosť jedného balíka prekročí 30 kg, upraví sa na 30 kg.
 • Opravené PRO: Vygenerované FA k zmluvám sa otvárali v režime dodacieho listu.
 • Doplnené CRM/PRO: Na formulári pošty je k dispozícii pole pre zobrazenie fakturačnej adresy organizácie.
 • Upravené PAM: Adresa zamestnávateľa na tlačovom výstupe Informácia k PP.
 • Upravené PAM: Adresa na OOP študent.

Verzia: 2.32.564 z 23.12.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť importovať položky do dokladu v cudzej mene doplnené polia: "CmCenaBezDph, CmCenaSDph".
 • Doplnené OAS: Prepojenie na SDS cez API, objednávka prepravy a kontrola stavu doručenia balíkov.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter: Na doklade inventúry povoliť hromadné pridávanie kariet s okamžitými stavmi.
 • Upravené OAS: Zmluvy/Návrhy zmlúv upravené tlačovky, pridané záložky {Kontakty, Texty dodatkov}, doplnená adresa doručenia, opravené číslovanie položiek, doplnená zodpovedná osoba odberateľa, možnosť označiť email príznakom "Email pre modul 1".
 • Doplnené PAM: Analytické údaje RLFO zmena.

Verzia: 2.32.563 z 22.12.2022

 • Doplnené OAS: Výrobný príkaz (operácie) pridaný "vodoznak" na každú kópiu tlačiva.
 • Upravené OAS: V nastaveniach OASIS zablokovaná možnosť nastaviť nepodporovanú metódu oceňovania skladu FIFO.
 • Opravené OAS: Chyba pri zobrazení určitých polí v položkách objednávok.
 • Opravené OAS: Packeta doplnené číslo balíka a opravený prenos dobierky.
 • Opravené OAS: Chyba pri otváraní tlačovej zostavy súpisu nevysporiadaných úhrad z okna objednávok vystavených/predfaktúr došlých
 • Opravené: Chyba pri konverzii.

Verzia: 2.32.562F z 21.12.2022

 • Doplnené OAS: Forma úhrady na organizácii (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Zobrazenie pôvodu a druhu ceny na položke (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Výrobné číslo z prvej položky na hlavičke výrobného príkazu (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Automatické výrobné číslo na položke objednávky (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Dátum expedície na objednávke sa nastaví: dnes + 5 týždňov (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Podrobné logovanie spracovania súborov stavov balíkov z DPD FTP.
 • Upravené OAS: Úprava generovania VP z objednávok (pre Tekmar).
 • Opravené SHOP: Kumulovanie kreditu v zákazníckych kartách (pre KTS).
 • Upravené PRO: Generovanie FA sa aplikuje z posledného dodatku k zmluve.
 • Doplnené PAM: Oprávnenia pre agendy číselníkov, RLFO a oznámení pre ZP a časových parametrov PAM.

Verzia: 2.32.561 z 19.12.2022

 • Doplnené OAS: Finálny rozdiel tlačovej zostavy Vysporiadanie úhrad predfaktúry ako stĺpec v okne predfaktúr.
 • Doplnené OAS: Na typ dokladu pre výdaj externý pridaný parameter "Nepovoliť DL" (pre J&J).
 • Upravené OAS: Úprava DPD Guarantee pre Nemecko (pre Autocar).
 • Upravené PAM: Zmena kódov obcí a miest pre RLFO do SP.
 • Doplnené PAM: Hranica zdaňovania príspevku na stravu od 1.1.2023, 3,74€.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2_669 Mzda Írsko" a odchýlka k príslušnej mzdovej položke "669 Mzda Írsko".

Verzia: 2.32.560 z 15.12.2022

 • Doplnené OAS: Na doklady externé pridaný parameter "Zadávať veličiny manuálne", vzťahuje sa na {plocha, objem, hmotnosť} ak je true, tak sa veličiny nebudú napočítavať z položiek (zo skladových kariet).
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Tlač VP" operácie.
 • Upravené OAS: Možnosť generovať VP z viacerých (vybraných) objednávok.
 • Upravené OAS: Import z VFP typy 08EX, 08EZ na typy 118 EX, 118 EY.
 • Opravené OAS: Správa alokovanej pamäte, jej uvoľňovanie pri spracovaní upomienok.
 • Upravené PAM: Dopisovanie do tabuliek príspevkov na stravu novému pracovnému pomeru.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane (už tretia verzia tento rok).
 • Upravené PRO: Import počítadiel zariadení rozšírený o možnosť aktualizácie aktuálneho stavu.

Verzia: 2.32.559 z 14.12.2022

 • Doplnené OAS: Packeta API doručenie balíka priamo na adresu zákazníka.
 • Doplnené OAS: Pri tvorbe VP z okna OBJ došlých možnosť vložiť všetky položky na jeden VP a nevytvárať VP pre komponenty.
 • Doplnené OAS: Doplnená záložka "Poznámka" na gride VP.
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Dostatok komponentov (za všetky položky)" vo VP.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: odoslanie inventúry a jej spätné spracovanie (vyžadovaná verzia MoDo: 4.61 a vyššia).
 • Opravené OAS: Pri generovaní vystavenej objednávky sa brali do úvahy aj neplatné karty.
 • Opravené OAS: Na formulári Zákaznícky cenník nefungovalo správne ukladanie a prepínanie pohľadov.
 • Opravené OAS: Zapamätávanie individuálnej zľavy na položke pri prechádzaní viacerými položkami cez "predošlý"/"ďalší".
 • Doplnené PAM: Oprávnenia po agendách.
 • Doplnené PAM: Nový RLFO platný od 14.12.2022.
 • Upravené PAM: Formulár pracovného pomeru v závislosti na zmeny RLFO.

Verzia: 2.32.558 z 12.12.2022

 • Upravené OAS: Výpočet provízií náklady sa počítajú z priemernej ceny, nie z poslednej nákupnej (Tebau).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy FA v zahraničnej mene jednotková cena bez DPH.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážky tovarovej skupiny.
 • Upravené CRM: "Vytiahnuté" tlačovky FV na panel FV/DL pri reklamáciách.
 • Upravené PU: Pokladňa tlač dokladu doplnený rozpis položiek základ+dph.
 • Doplnené PRO: Import počítadiel zariadení.
 • Doplnené PRO: Možnosť označiť zariadenia a zmluvy príznakmi X a V.
 • Upravené PRO: K názvu položky na generovanej faktúre zo zmluvy pridané označenie zariadenia.
 • Upravené PRO: Pri výbere zariadení na zmluvu sú filtrované zariadenia podľa zvoleného odberateľa (pre CPO).
 • Opravené PAM: Tlač mzdových listov po ukončení PP.
 • Opravené PAM: Max.vymer základy pre rok 2023 SP v roku 2022.

Verzia: 2.32.557 z 7.12.2022

 • Doplnené OAS: Doplnená "Marža za tovar FA" na položky FS a doklady FS.
 • Upravené OAS: Automatické precenenie cenníkov precenenie sa uplatňuje aj na varianty.
 • Upravené OAS: Import z VFP výrobné príkazy iba z aktuálneho roka.
 • Doplnené PAM: Písomné informácie k pracovnému pomeru.
 • Upravené PAM: Štatistika Stavebná 491.
 • Upravené PAM: Výkaz do ZP pri otcovskej bez nároku na dávku.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0052 Osobné ohodnotenie sadzba/hod.".
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0_20112 Výkonnostná prémia sadzba/hod.".
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0_20116 Dochádzková prémia sadzba/hod.".
 • Doplnené CRM/PRO: Doplnené dodatky k zmluvám.
 • Upravené PU: Import bankových výpisov prednostne berie dátum ValDt.

Verzia: 2.32.556 z 1.12.2022

 • Doplnené: Doplnené popisy pri importoch koľko bolo naimportovaných súborov, koľko bolo chybných (Organizácie, Prevádzky, Saldo dokladov, HS, Skladové a katalógové karty, Individuálny cenník, Účtovný rozvrh, Účtovný denník).
 • Upravené PU: Pokladničný doklad prenesenie dát z predkontácie má prednosť, ale pri následnej manuálnej zmene sa dáta uložia (bolo pokazené vo verzii 2.32.554 a 2.32.555)
 • Upravené PU: Neponúkať centové vyrovnania (Real K)
 • Upravené PRO: Odosielanie mail notifikácií pre rozšírené schvaľovanie.

Verzia: 2.32.555 z 30.11.2022

 • Doplnené OAS: Poradové číslo v mzdových (úkolových) lístkoch výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Na tlačovej zostave cenovej ponuky rozlíšená cena pre predaj vs prenájom tovaru (pre Rapid PS).
 • Opravené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážok na tovarovej skupine.
 • Opravené OAS: Poradie riadku na komponentári.
 • Opravené OAS: Ne/zobrazovanie cien na tlačových zostavách objednávok vystavených podľa parametra "Tlačiť cenu na položkách" pri rozpise vedľ. MJ.
 • Upravené SHOP: Zrýchlenie dennej uzávierky.
 • Upravené PRO: Export nosičov do HTML ignoruje prípadné chybné názvy príloh (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené CRM: Číslovanie reklamácií + nová tlačová zostava "Reklamačný protokol" (pre Trebor).

Verzia: 2.32.554 z 24.11.2022

 • Doplnené OAS: Poradie riadku na komponentári.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena platnosti skladovej karty.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: spracovanie výrobného príkazu ako interný výdaj (pre Tekmar).
 • Upravené OAS: Intrastat 1.Nastavenie rozdelené samostatne pre príjem/výdaj 2.Doklad nezaradiť do intrastatu 3.Zostavy položková/sumárna usporiadané podľa colného sadzobníka.
 • Upravené OAS: SDS pre Michelin.dat posiela do XML PN PNEU.
 • Upravené OAS: Názov cenníka Náš tip (pre Abse).
 • Upravené OAS: Import cenníka z Excelu doplnený log a prerušenie importu.
 • Opravené OAS: Názov karty pri importe z ASAS (pre Oraving).
 • Upravené PAM: Príspevky na rekreáciu a šport v potvrdení pre RZD.
 • Upravené PAM: Rekapitulácia miezd SF pri kumulatívnej zostave a zmene percenta.
 • Upravené PU: Pokladničný doklad nie je možné pridať na výdavkový pokladničný doklad príjmovú položku a opačne.
 • Opravené SHOP: Správa alokovanej pamäte, jej uvolňovanie po každom predaji.
 • Doplnené: Logovanie alokovanej pamäte nastavuje sa cez memorylog.dat a údaje sa zapisujú do súboru v podpriečinku aplikácie \LogFiles\MemoryLog_LoginPouzivatela_DDMMRR.txt.
 • Upravené: Optimalizácia alokovanej pamäte.

Verzia: 2.32.553 z 22.11.2022

 • Doplnené OAS: Automatické precenenie individuálnych cenníkov podľa nákupnej ceny a nákupnej ceny s ON.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena hmotností odpadov (plastový, kovový, ...) na katalógu.
 • Opravené OAS: Pri zmene sumy hotovostnej úhrady na 0 sa úhrada prestala zobrazovať v zozname.
 • Opravené OAS: Import faktúr došlých z Docu x neprešiel, ak bol zadaný chybný typ dokladu.
 • Doplnené PAM: Miesto výkonu práce vo formulári pracovného pomeru (povinné pole pre RLFO vo verzii 2023).
 • Upravené PAM: Preplatok dovolenky pri PP do 21 dní.
 • Upravené PU: Centové vyrovnanie pokladničného dokladu.
 • Upravené PU: Pri zmene predkontácie na položke pokladničného dokladu, ktorá by mohla zmeniť príznak "Zjednodušený" alebo "ERP" celého dokladu, doklad užívateľa upozorní.

Verzia: 2.32.552 z 20.11.2022

 • Doplnené OAS: Pridané záložky Šarže na editačné formuláre skladových dokladov.
 • Doplnené OAS: Preceňovanie hladiny 8 podľa hladiny 7 a kurzu (pre Techmat).
 • Doplnené OAS: Iné importy Import Contitrade z XML.
 • Doplnené OAS: Nastavenie typu schvaľovania pre došlé faktúry v parametroch schvaľovania, na organizácii a na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie aktuálneho stavu schvaľovania v zozname došlých faktúr (záložka Schvaľovanie).
 • Doplnené OAS: Prefix pred názov novej karty z ASAS (pre Oraving).
 • Opravené OAS: eKasa API nepovinné údaje: TaxBaseBasic, VatAmountBasic a VatRateBasic.
 • Opravené OAS: Vo verziách {2.32.549, 2.32.550, 2.32.551} sa PDF faktúry ukladali do nesprávneho priečinka.
 • Opravené OAS: Pri importe z ASAS sa nevypĺňal názov novej karty.
 • Opravené OAS: Stav denného výdaja kariet pri úprave dokladu typu 204.
 • Opravené OAS: Pri editácii položky cenníka program niekedy spadol.
 • Doplnené CRM: Tlačová zostava Servisný protokol (pre CPO).

Verzia: 2.32.551 z 16.11.2022

 • Upravené OAS: Endpoints pre ASAS API.
 • Opravené OAS: Preceňovanie cenovej hladiny 2 (pre Abse).

Verzia: 2.32.550 z 15.11.2022

 • Upravené PU: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky.
 • Doplnené OAS: Logovanie pri preceňovaní cenovej hladiny 2 cez príkazový riadok (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Stĺpec pre percentuálny rozdiel medzi cenou katalógu a cenou položky cenníka (pre Abse).
 • Upravené PU: XML pre KvDPH skrátená tvorba neuvedie tag pre mesačného plátcu. Alfeus nevie spojiť dva XMLy s prázdnym tagom.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M1873 Náhrada odmeny z dohody" a odchýlka "1873 Náhrada odmeny z dohody".
 • Upravené PRO: Pri generovaní faktúry zo zmluvy sa nesprávne prenášal vrchný a spodný text.

Verzia: 2.32.549 z 15.11.2022

 • Upravené PU: Zoznam zodpovedných osôb na karte majetku zobrazuje len osoby z vlastnej organizácie.
 • Opravené PU: Hromadná zmena osoby nebola možná ak vybraná osoba patrila do kmeňa PAM.
 • Doplnené PRO: Modul "Import z Docu X" a formulár parametrov pre import došlých faktúr z Docu X.
 • Opravené PAM: Zdravotné poistenie (viac prac pomerov v mesiaci a zahraničná legislatíva).

Verzia: 2.32.548 z 14.11.2022

 • Doplnené PU: Nastavenie HS pri úhrade, ak je na účte ktorý je na predpise, zapnutý príznak HS.
 • Doplnené OAS: Generovanie prevodiek z objednávok došlých (pre BAZ skúšobná verzia).
 • Opravené OAS: Počiatočný stav vysporiadania záloh suma vysporiadania v tlačovej zostave súpis nevysporiadaných úhrad.
 • Opravené PU: Import bankových výpisov banka niekedy nepošle , program preto použije .
 • Opravené PU: Zmenená desatinná čiarka na bodku, lebo KvDPH načítaný do eDane vypisuje chybu. Finančná správa akceptuje oba desatinné oddeľovače.

Verzia: 2.32.547 z 11.11.2022

 • Doplnené PU: Druh dokladu na pohybe a poznámka v majetku.
 • Doplnené OAS: Preceňovanie cenovej hladiny 2 z podľa hladiny 1 a kurzu CZK a následné precenenie cenníka (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Na Osobe do celého mena a celého mena s funkciou pridané zobrazenie titulu za menom.
 • Doplnené OAS: V nastavení komunikácie s DPD API pridaná možnosť vybrať DPD produkt.
 • Doplnené OAS: Počiatočný stav vysporiadania záloh.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávok zo Shoptetu odrezanie konca názvu ak je prekročený limit znakov.
 • Opravené OAS: Oprava chyby automatické číslovanie organizácií (ak Id organizácie nebolo numerické, program spadol) (Trebor).
 • Opravené OAS: Stĺpec "Protidoklad" nezobrazoval žiadne dáta (Trebor).
 • Opravené OAS: Pri importe CZK úhrad dorovnanie sumy úhrady na predpis v prípade ak sa bude súčet úhrad líšiť od predpisu o menej ako 1 CZK (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava Inventúrny podklad pri usporiadaní podľa čísla triediť numericky ak je v nastaveniach zapnuté "Čísla kariet môžu byť len čísla".
 • Upravené SHOP: Okno platidiel filtruje náhodné kliknutia myšou pred jeho úplným zobrazením.
 • Doplnené PU: Príznak "Nekontrolovať dátumy na bankovom výpise" v parametroch banky prípade, že je nastavený, je povolený rozpor medzi dátumom hlavičky a dátumom položky.
 • Doplnené PU: Doplnená tlačovka: "Pokladničný doklad viac na jednu stranu".
 • Doplnené PU: Nápočet už pri novom zázname závierky.
 • Opravené PU: Majetok – Prírastky/Úbytky majetku – sprístupnené pole Od.
 • Opravené PU: Chyba pri tlači nevyrovnaných P a Z podľa splatnosti a duplicitnej hranici.
 • Upravené PU: Konverzia predkontácií správne nastavenie príznaku ERP a zjednodušeného dokladu + automatická zmena spomenutých príznakov po zmene DPH sadzby/PV.
 • Upravené PAM: Výkaz do SP VPP vyplatenie odmeny počas RD.
 • Opravené PAM: Finančný príspevok na stravu plánovací kalendár.
 • Opravené PAM: Parametre systému po reinštalácii programu.
 • Doplnené PAM: Doplnená neprítomnosť "Otcovské materské".
 • Opravené OAS: Import z VFP 09 19, 06 16 doplnená väzba dokladov.
 • Doplnené OAS: set354.dat zmení výpočet priemernej skladove ceny podľa nastavenia vo VFP pre set35=4 (ak bol príjem v nulovej cene, tak priemerná je nulová, neťahá sa predošlá).

Verzia: 2.32.546 z 6.11.2022

 • Doplnené OAS: Tlač rekapitulácie po skladových kartách zoskupenie podľa skladovej karty.
 • Doplnené OAS: Doplnený nový výpočet provízií testovacia verzia (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Pri importe kariet z ASAS doplnený parameter prepisovania názvu existujúcich kariet (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Problém pri objednaní prepravy cez DPD.
 • Opravené OAS: Neúplný údaj Vystavil pri objednávke na ASAS (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Chyba pri importe objednávky z EDI (pre Tekmar).
 • Opravené PU: Chyba v uzavretom výkaze DPH.

Verzia: 2.32.545 z 3.11.2022

 • Doplnené OAS: Tlač rekapitulácie po skladových kartách s výberom dátumov.
 • Doplnené OAS: V rekapitulácii tlač výdaja a príjmu po dokladoch s medzisúčtami po HS.
 • Doplnené OAS: Virtuálne doklady sa ukladajú do PDF cez požadovanú tlačovku (Trebor).
 • Doplnené OAS: Packeta automatické načítanie stavu balíkov.
 • Doplnené OAS: Prečíslovanie poradia riadku položiek ak v je rade nejaké číslo preskočené.
 • Upravené OAS: Pri výbere karty na komponent sa zobrazuje aj Názov 2 (pre LC Partners).
 • Upravené OAS: Odosielanie dokladov mailom z emailovej adresy na type dokladu cez "Tlač" (F9) namiesto funkcie.
 • Opravené OAS: Pri výbere stavu cenových ponúk chýbalo prednastavené rozloženie stĺpcov.
 • Opravené OAS: Pri importe z ASAS sa zapisovalo katalógové číslo s prefixom (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Pri objednávke prepravy cez DPD sa pri nulovej hmotnosti na doklade použije hmotnosť 0.1.
 • Opravené OAS: Tlač faktúr a predfaktúr na pozadí (pre Ľubica).
 • Opravené OAS: Netlačiť EAN na poslednej kópii pri tlači FA (pre Trebor).
 • Upravené PU: Na bankových dokladoch je import z excelu povolený len v režime editácie bankového výpisu.
 • Opravené PU: Pri importe denníka sa zakladali prázdne hospodárske strediská.
 • Doplnené SHOP: Pri dokladoch typu 202 sa na bločku tlačí aj číslo Fa.
 • Doplnené: Oprávnenie k osobným údajom osôb.

Verzia: 2.32.544 z 28.10.2022

 • Doplnené OAS: Packeta objednávka prepravy a načítanie stavu doručenia.
 • Doplnené OAS: Doplnené smery rozvozov (Trebor).
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke je možné zapnúť tlač obratu podľa charakteru kariet.
 • Doplnené SHOP: Zákaznícke karty okamžitá zľava sa zapisuje ako informácia aj do celkového obratu, sumárne stĺpce za aktuálny rok a celé obdobie.
 • Doplnené OAS: Systém Nastavenia Intrastat: rozdelené Základné nastavenia pre príjem a pre výdaj.
 • Upravené OAS: Pri importe CZK úhrad dorovnanie sumy úhrady na predpis v prípade ak sa bude súčet úhrad líšiť od predpisu o menej ako 1 CZK (pre Trebor).

Verzia: 2.32.543 z 26.10.2022

 • Doplnené OAS: Pridanie zastávky pri rozvozoch a možnosť editácie adresy.
 • Doplnené OAS: Doplnená celková hmotnosť a celkový objem na OVPFD.
 • Doplnené OAS: V odbyte vyhľadávanie kariet aj podľa katalógového čísla.
 • Opravené OAS: Vyhľadávanie karty pri importe dát z ASAS.
 • Opravené OAS: Výber pre tlač tlačovej zostavy nepohyblivých zásob pamätanie vybraných skladov/skupín kariet/dodávateľov aj po preklikávaní prvkov.
 • Upravené OAS: Výpočet provízií doplnenie stĺpcov (Trebor).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava "Stav skladu" opravená priemerná cena pri tlači "k dátumu".
 • Opravené PAM: Zálohové príspevky na stravovanie.
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke je možné zapnúť tlač detailného rozpisu platidiel.
 • Upravené PRO: Kópia aktivity nastaví dátum na aktuálny (pre Prima Zdroj).
 • Upravené PU: Definícia účtovnej závierky riadok 134, účet 373 ak je výsledok kladný.
 • Opravené PU: Číslovanie PD prečísluje doklady až do konca roka.
 • Opravené PU: V tlačovke "Pohyby na účtoch" (hlavná kniha) nefungovali správne filtere.
 • Upravené: Po zadaní filtra v stĺpcoch v zoznamoch dát sa zviditeľní prvý riadok vyhovujúci danému filtru.

Verzia: 2.32.542 z 17.10.2022

 • Opravené OAS: Pri importe objednávok vrátený pôvodný spôsob riešenia rôznych cien dokladu v Ecosune vs v XML (pre Tazar/Turer).
 • Upravené CRM/PRO: Upozornenie na OOPP po skončení PP.

Verzia: 2.32.541 z 16.10.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Jednostranný zápočet EN.
 • Upravené OAS: Napočítanie salda obalov pri dobropise funkcia vrátenia obalov vygenerovaná položka dobropisu nesie odkaz na pôvodnú FA (nie DL), položky sa vytvárajú podľa dátumov pôvodných FA.
 • Doplnené CRM/PRO: Pri potiahnutí mailu z Outlooku do prípadov sa vytvorí nový prípad s vyplneným popisom, organizáciou podľa mailu a pridanou prílohou.
 • Doplnené CRM/PRO: Pri potiahnutí mailu z Outlooku do úloh sa vytvorí nová úloha s vyplneným zadaním, organizáciou podľa mailu a pridanou prílohou.

Verzia: 2.32.540 z 13.10.2022

 • Doplnené OAS: Dátum výroby v evidencií šarží.
 • Doplnené OAS: Export UDI pre Bartender v agendách PE, VI, PI.
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy cenovej ponuky s vyčíslením zliav v zahraničnej mene a jazykoch CZ, EN, DE.
 • Opravené OAS: Vo verzii 2.32.539 sa nesprávne tlačil "účtovný predpis" na FV/DL.
 • Opravené OAS: Opravené číslovanie v tlačovkách: predfaktúr, potvrdenie a tlač objednávok, cenové ponuky pri viac stranných reportoch, program zle čísloval strany + pri hromadnej tlači.
 • Upravené OAS: Upravený kód pre odosielanie mailov pri dodaní DPD balíka (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Automatické vytvorenie príjmu HV sa nebude aplikovať pri dennej uzávierke.

Verzia: 2.32.539 z 12.10.2022

 • Doplnené OAS: Zlúčenie zmlúv pre generovanie FA.
 • Upravené OAS: Automatické pamätanie dátumu pri pláne výroby.
 • Opravené OAS: Chyba pri zobrazení obrázkov na karte.
 • Opravené OAS: Automatické doplnenie mailu z organizácie pri odosielaní cenovej ponuky so zľavami cez skratku.
 • Doplnené PAM: Doplnená nová mzdová položka "M4180 Doplatok k nariadenému voľnu Kurzarbeit", spolu s odchýlkou "4180".

Verzia: 2.32.538 z 10.10.2022

 • Doplnené OAS: Funkcia "generovanie GTIN čísla z EAN u / čísla katalógu".
 • Doplnené OAS: Zobrazenie výrobných čísiel položkovite.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytvorení dobropisu (databáza MSSQL).
 • Opravené OAS: Opravené číslovanie v tlačovkách FV a DL pri viac stranných reportoch, program zle čísloval strany + pri hromadnej tlači (a posielaní PDF súborov) boli zle rozdelené PDF dokumenty (napr. bola priložená ešte jedna / viac faktúr).
 • Opravené OAS: V tlačových zostavách FV v cudzom jazyku sa zle ťahal dátum úhrady z predfaktúry.
 • Opravené CRM: V projektoch a úlohách opravený filter "Ďalší zodpovedný" (databáza MSSQL).
 • Opravené: Zálohovanie dát cez príkazový riadok.

Verzia: 2.32.537 z 6.10.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť vytvoriť kópiu aktuálneho záznamu v príkazoch na úhradu.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava stav skladu.
 • Upravené OAS: Import výrobných čísiel z VFP.
 • Opravené OAS: Ručný terminál: Cena položiek pri vytváraní bločku pre SHOP.
 • Opravené OAS: Pamätanie filtrov pri inventúrnych dokladoch.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave FV v cudzej mene sa zle ťahal dátum úhrady z predfaktúry.
 • Opravené OAS: Automatické vytvorenie príjmu HV po uložení dokladu VE/SHOP program spadol, ak výrobok nemal komponenty.
 • Opravené OAS: Niekedy sa chybne identifikovala príčina neodoslania mailu po doručení DPD balíka.
 • Upravené PU: Tlačovka provnanie účtovných a daňových odpisov.
 • Doplnené PRO: Dodávateľské zmluvy.
 • Upravené PRO: Ročný výkaz pre BSS.
 • Upravené PRO: Fakturácia počítadiel.
 • Upravené PRO: Na typ zmluvy pridané fakturačné údaje.
 • Upravené PAM: ELDP pre dohody s výnimkou na SP a prekročením hodnoty 200, EUR.
 • Opravené PAM: DB ak je mzda menšia ako polovica min. mzdy.
 • Upravené: Pre MSSQL databázy predĺžený timeout príkazov z 30 na 300 sekúnd.
 • Upravené: Kontrola verzie presmerovaná na doménu ecosun.sk.

Verzia: 2.32.536 z 3.10.2022

 • Upravené OAS: Vysporiadanie úhrad z predfaktúr program ponúkne všetky možné úhrady na vysporiadanie.
 • Upravené OAS: Oprávnenie pre viditeľnosť provízií (Trebor).
 • Upravené OAS: Prepočet množstevnej zľavy podľa MJ.
 • Opravené OAS: Funkcia "Aktualizácia cien podľa cenovej hladiny" nefungovala na príjmové doklady.
 • Opravené OAS: Nebolo možné uložiť výrobný príkaz.

Verzia: 2.32.535 z 30.9.2022

 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy výrobného príkazu "D" a "F" (pre Eurotron).
 • Doplnené OAS: Výpočet provízií (Trebor).
 • Opravené: Firebird neprešla konverzia.

Verzia: 2.32.534 z 29.9.2022

 • Doplnené PU: Účtovné knihy – denník, kontrola "Má dať/dal".
 • Doplnené PU: Centové vyrovnanie pre naskenované bločky.
 • Doplnené OAS: VFP import histórie cien (preceňovací protokol).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava histórie cien (preceňovací protokol).
 • Doplnené OAS: Prepočet výrobných čísiel na pozadí po uložení dokladu (parameter: "Po uložení dokladu prepočítať karty").
 • Doplnené OAS/Shop: Automatické vytvorenie príjmu HV a výdajky materiálu po uložení dokladu VE, SHOP.
 • Opravené OAS: Pri načítaní/ zmene filtrov program spadol.
 • Upravené PAM: Vymeriavací základ v ELDP po skončení prac. pomeru.
 • Upravené PRO/CRM: Na editačnom formulári úlohy sa v poli Termín zobrazuje aj dvojznakový názov dňa.

Verzia: 2.32.533 z 25.9.2022

 • Upravené PU: Skenovanie bločkov kontrola platnosti vstupného údaju.
 • Opravené OAS: Sazdba DPH pre výpočet nákupnej ceny s ON na kartách neviazaných skladov.
 • Upravené PRO: Na počítadlá zariadení pridaný typ počítadla, odstránené prebytočné stĺpce, umožnené editovať fakturovaný stav.
 • Upravené PRO: Na zmluvy pridaná adresa príjemcu.

Verzia: 2.32.532 z 23.9.2022

 • Doplnené OAS: Prehľad všetkých záznamov histórie cien na jednom mieste, do histórie zaznamenávané aj zmeny ceny na položkách PE/VE.
 • Opravené OAS: Zobrazenie záložky doplňujúcich údajov karty bolo pomalé, ak bolo v databáze veľké množstvo prevádzok.
 • Opravené OAS: Chyba tlačovej zostavy rekapitulácie skladu, pri "po dokladoch", pri filtrovaní prázdnych HS.
 • Upravené OAS: Upravená hodnota na osobe "ZamestanecAktivnyPP".
 • Doplnené PU: Tlačová zostava provnanie účtovných a daňových odpisov (pre HIM).

Verzia: 2.32.531 z 22.9.2022

 • Doplnené OAS: Do webového obchodu pridané ďalšie sklady, ktoré sa používajú pri importe objednávok a možnosť rozdeliť položky objednávky podľa stavov.
 • Upravené OAS: Napĺňanie číselníka číselných radov.
 • Opravené PU: Pri prechode do nového roku s aktualizáciou sa zle vypočítal počiatočný stav pokladne.

Verzia: 2.32.530 z 21.9.2022

 • Doplnené OAS: Rozpis DPH v tlačovej zostave Kniha faktúr podľa čísla FA.
 • Doplnené OAS: Obaly program ešte pred tlačovou zostavou pýta adresár pre uloženie Paid_quantity.csv. Vytvorené CSV obsahuje EANy, vyskladnené množstvá a hmotnosti.
 • Doplnené OAS: Výpočet provízií skúšobná verzia (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava kategorizovanej cenovej ponuky (pre CPO).
 • Upravené OAS: Na Formulári návrhu zmluvy je možné vybrať zastúpené osoby predtým tam boli textové polia (pre CPO).
 • Upravené OAS: Import z VFP SWIFT orezáva na 11 znakov.
 • Opravené OAS: Import výrobných čísel z VFP.
 • Opravené OAS: Zapamätávanie posledného zadaného množstva na hromadnom výbere kariet na položky dokladu pri okamžitom potvrdení okna.
 • Opravené OAS: Na cudzojazyčných tlačovkách FA/DL opravené rozpísanie vedľajšej MJ.
 • Opravené OAS: Zbernej faktúre sa nepriradili dodacie listy (po výmaze dobropisu).
 • Opravené PU: Pri výmaze preddavku sa nevymazal preddavok na úhradách predfaktúr (potom sa nedala predfaktúra odstrániť).
 • Upravené PAM: Import z dochádzkového pre nepretržitý plánovací kalendár a PN.
 • Doplnené SHOP: Doplnená tlačovka v prehľadoch predaja: "Prehľad zliav z ceny" (skúšobná verzia).
 • Upravené: Odstránený parameter exportu do Excelu: Starý spôsob exportu údajov do Excelu (s formátovaním). Program pri exporte do Excelu sám vyhodnotí, kedy nemôže použiť export podmieneného formátovania.

Verzia: 2.32.529 z 14.9.2022

 • Upravené OAS: Doplnený špeciálny parameter "Po uložení dokladu prepočítať karty". Po uložení dokladu sa na pozadí prepočítajú stavy a priemerné ceny na kartách dokladu.
 • Opravené PAM: Formulár pracovného pomeru.
 • Opravené PAM: Odstránená chyba pri zadanej neprítomnosti.

Verzia: 2.32.528 z 13.9.2022

 • Doplnené OAS: Zobrazovanie okamžitého stavu pri nahadzovaní inventúry (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Rozšírenie prepočtu všetkých stavov o možnosť výberu rozsahu (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Import položiek do cenníka z dokladov (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Doplnená funkcia "Odoslať e mail pomocou šablóny" na paneli prípadov (Zákazka, Obchod, Reklamácia, Schvaľovanie, Projekt, Servis) (pre Tazar).
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážok na tovarovej skupine (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Ručný terminál: kontrola množstva na položkách sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta.
 • Upravené OAS: Doplnený špeciálny parameter "V prehľade stavov na karte nastaviť obdobie vždy podľa aktuálneho dátumu". V opačnom prípade sa nastaví obdobie prehľadu podľa dátumu na doklade prípadne podľa nastaveného obdobia v OASIS e.
 • Upravené OAS: Export do Pohody podľa sadzby padal pri chýbajúcom plnení DPH. Doplnené XML.
 • Upravené OAS: Intrastat doplnený typ 116.
 • Opravené OAS: Filtrovanie kariet v okne výberu kariet na položke dokladu inventúry.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní BI prehľadov (databáza MSSQL).
 • Opravené OAS: Formátovanie hmotnosti pri odosielaní objednávky prepravy cez DPD API.
 • Opravené PU: Výpočet stĺpca Minulý rok v hlavnej knihe.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty a dodatočná vyššia individuálna zľava.
 • Upravené PAM: Daňový bonus vs. stravovanie zadarmo.
 • Doplnené VTZ: Import požiarnych uzáverov.
 • Doplnené CRM/PRO: Doplnené oprávnenie "Používateľ môže zmeniť údaje na jemu zadanej úlohe".

Verzia: 2.32.527 z 8.9.2022

 • Doplnené OAS: Tovarovo odberateľské zľavy podľa skupín organizácií.
 • Doplnené OAS: Možnosť spojiť pri tlači PDF CP s prílohami v PDF.
 • Doplnené OAS: Pridaná možnosť tlačiť skladovú pozíciu na tlačové zostavy Výdajky formát A4 a A5.
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy cenovej ponuky v cudzej mene a v jazykoch CZ, EN a DE.
 • Doplnené OAS: Doplnené popisy importov (skladové a katalógové karty, organizácie, prevádzky, individuálny cenník).
 • Doplnené OAS: Do objednávky prepravy cez DPD API pridaná váha balíku z faktúry.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácie skladu Výdaj po skladových kartách zobrazovať iba výdaj.
 • Opravené OAS: Rozpis vedľajšej mernej jednotky pre tlačovú zostavu Dodací list príjemka.
 • Opravené OAS: Sadzba DPH a typ dokladu pri objednávke vystavenej na hlavného dodávateľa z objednávky došlej.
 • Opravené OAS: Pri aktualizácii cien podľa cenovej hladiny sa nebrala do úvahy vedľajšia MJ.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy rekapitulácie skladu Výdaj/Príjem po dokladoch/kartách upravená prehľadnosť a odstránené prázdne riadky.
 • Upravené OAS: Pri objednávke vystavenej príznak "Filtrovať len karty dodávateľa" počíta so všetkými dodávateľmi, nie len hlavným.
 • Upravené OAS: Zrýchlené zobrazovanie, filtrovanie a prepočítavanie výrobných čísiel.
 • Doplnené PU: Doplnené popisy importov (účtovný rozvrh, účtovný denník, saldo dokladov).
 • Opravené PU: Pri manuálnom prečíslovaní bankových výpisov sa nezmenilo číslo dokladu na úhradách.
 • Opravené PAM: Povinné zrážky (pri vysokých príjmoch).

Verzia: 2.32.526 z 31.8.2022

 • Opravené OAS: Pri uložení položiek do zákazníckeho cenníka program padal.
 • Opravené OAS: Na karte sa niekedy pri jej otvorení preniesli prirážky z tovarovej skupiny a prepočítali predajné ceny.
 • Opravené OAS: Priradená 20% sadzba DPH a typ dokladu 450 pri tvorbe objednávky vystavenej na hlavného dodávateľa (SK) z objednávky došlej (EU).
 • Opravené OAS: Na faktúre ktorá má priradené objednávky, nie je možné zmeniť organizáciu.
 • Doplnené PAM: Hranica zdanenia finančného príspevku na stravu od 1.9.2022 3,52 EUR.
 • Upravené PAM: Príloha pre podporu v čase skrátenej práce. Automatický prepočet pri vytváraní prílohy.
 • Upravené: Tlačítko pre obnovenie údajov presunuté ďalej od tlačítka na výmaz (pre Trebor).

Verzia: 2.32.525 z 30.8.2022

 • Doplnené OAS: Ak je nastavené „zadávať HS priamo na položkách...“, prenesie sa HS z dokumentu na pridávanú položku.
 • Doplnené OAS: Možnosť pridať testovací email do kópie mailu FA pri dodaní balíka (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Ručné dovybavenie (korekcia) VP + inverzná funkcia (pre Eurotron).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa nedoslal mail FA pri dodaní balíka (pre Ľubica).
 • Upravené SHOP: Ak je v špeciálnych parametroch OASIS nastavené viacslovné vyhľadávanie kariet, uplatňuje sa aj pri predaji v SHOP.

Verzia: 2.32.524 z 25.8.2022

 • Upravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu vymenené DIČ a IČO podľa aktualizácie Shoptetu.
 • Upravené OAS: Upravený kód pre odosielanie mailov pri dodaní DPD balíka a rozšírené logovanie (pre Ľubica).
 • Opravené OAS: Chybné vytvorenie predpisu salda ak bola hodnota faktúry nulová.
 • Opravené OAS: Formulár úhrad FA ukazuje domácu menu podľa nastavení.
 • Opravené: Pri určitých verziách databáz vyhlasovala konverzia chybu.

Verzia: 2.32.523 z 24.8.2022

 • Upravené OAS: Detailnejšie zobrazenie rekapitulácie v tlačových zostavách rekapitulácie skladu pri príznaku sumarizácii po typoch.
 • Upravené OAS: Import z VFP pre dates.dat vynechá podskladové väzby karty1.dbf a pol1.dbf.
 • Opravené OAS: Prehľad odbytu a nákupu FA prehľad pri vybraní domácej meny.
 • Opravené OAS: ASAS API Načítanie kariet Kategória 1 nastavená na "ASAS" (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Intrastat krajina pôvodu na sumárnej a položkovej zostave.
 • Upravené PAM: Tlačové výstupy optimalizácia.
 • Upravené PU: Pokiaľ prebieha nápočet kontrolného výkazu DPH na pozadí, nie je možná tlač KV.
 • Opravené CRM: Výpočet zisku na zákazke.

Verzia: 2.32.522 z 22.8.2022

 • Doplnené OAS: Tlačovú zostava Nepohyblivé zásoby Sumárny prehľad a Ignorovať karty s nulovým stavom na začiatku obdobia.
 • Doplnené OAS: Objednávka vystavená / predfaktúra prijatá viditeľnosť položky Splatnosť asas.dat (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Organizácia kontrola duplicity EDI fakturačné miesto (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Tlač predfaktúry obsahuje percento zálohy, ak je zadané.
 • Doplnené OAS: V zápočtoch pridaná funkcia nulovania zadaných súm zápočtov.
 • Doplnené OAS: V zápočtoch pridaný stĺpec pre jednoduchšie zadanie maximálnej čiastky.
 • Doplnené OAS: ReportError pre DPD pošli email (pre Lubica).
 • Doplnené OAS: Pridaná Kategória komponentáru na formulár (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: GLS ak je forma úhrady dobierka, suma sa zaokrúhľuje na päť centov.
 • Upravené OAS: Cora import FV z CSV pri založení novej neskladovej položky program zapíše aj účet a HS.
 • Opravené OAS: Chybné napočítanie salda obalov pri dobropise chybná funkcia vrátenia obalov.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava "Potvrdenie objednávky" (aj EN) opravená funkčnosť parametra "Tlačiť zľavy".
 • Opravené OAS: Hromadná zmena popisu pre eshop pri uložení RTF popisu sa vytvorí aj HTML popis pre eshop.
 • Opravené OAS: Pri generovaní vystavenej objednávky na hlavného dodávateľa z došlej OBJ dávalo chybnú priemernú cenu.
 • Opravené OAS: Import katalógových kariet podľa katalógového čísla a hlavného dodávateľa.
 • Opravené OAS: ASAS API Načítanie kariet (pre Oraving).
 • Opravené OAS: ASAS API Odosielanie objednávky (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Načítanie obrázkov ku kartám, ak číslo karty obsahovalo nepovolené znaky pre názov súboru.
 • Opravené OAS: Chyba pri kopírovaní kariet na iný sklad (v databáze MSSQL).
 • Opravené OAS: Zrkadlenie skupiny karty a skupiny katalógu. Navrátenie chyby: neuplatňujú sa TO zľavy pri skladových kartách, ktoré mali neviazané sklady.
 • Doplnené PU: Doplnené: ERP, zjednodušený doklad, zákazka na predkontáciu.
 • Opravené PU: Pokladničný doklad v cudzej mene v niektorom prípade počítalo zle kontáciu.
 • Doplnené SHOP: Evidencia prijatia a použitia peňažných záloh.
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke možnosť kumulovať predané, vrátené a stornované položky.