História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.595 z 3.3.2023

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Mesačný výkaz k spotrebnej dani (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené OAS: Intrastat Doklad dodacie podmienky podľa skratky (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Intrastat Položka dokladu hmotnosť celej položky sa prepočíta na jednotková hmotnosť a zapíše na katalóg (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Iné importy MRP objednávka príjem+MJ.
 • Upravené SHOP: Zmena DPH, tlač informácii o lete na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Upravené PU: Import bankových výpisov pre BAZ identifikácie položky pomocou NtryRef pri opakovaných importoch.
 • Upravené PU: Cesta pre uloženie DPH výkazov sa nezdieľa medzi dátovými prostrediami.
 • Doplnené PAM: RLFO analytické údaje pri zmenu úväzku.
 • Upravené PAM: RZD pri neoprávnenom poberaní daňového bonusu.
 • Upravené PAM: Nárok dovolenky pri nástupe počas roka (od 1.2.).

Verzia: 2.32.594 z 1.3.2023

 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Dátum poslednej úhrady na PF" na dokladoch FS.
 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr zo zmlúv je možné nastaviť, či sa zároveň budú generovať aj DL.
 • Doplnené OAS: Dávková výroba (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: História mailov záznamy odoslaných mailov v databáze (pre CPO).
 • Doplnené OAS: Aplikovanie zľavy na cenovej ponuke (RapidPS).
 • Doplnené OAS: Import CSV zo Shoptet (tuzemské a OSS CZ).
 • Doplnené OAS: V skladových kartách je možné evidovať druhú skladovú pozíciu.
 • Upravené OAS: Dátum plnenia vygenerovanej Fa je dátum poslednej úhrady PF (Baz).
 • Upravené OAS: Po skončení funkcie "Kontrola Dl" sa nastaví focus na vyhľadávacie políčko "Externá objednávka" (Baz).
 • Opravené OAS: Pri manuálnej oprave ceny na položke sa niekedy nezobrazila možnosť neuplatniť tovarovo odberateľskú zľavu.
 • Opravené OAS: Intrastat položková chyba, ak vo fakturačnej adrese nie je vyplnený štát. Doplnené obdobie intrastatu.
 • Opravené OAS: Generovanie faktúr zo zmlúv pre typ dokladu 215.
 • Opravené OAS: Problém s desatinnými miestami na položkách dokladov v databáze MSSQL (pre CPO).
 • Opravené PAM: Mesiace zúčtovania na potvrdení na RZD.
 • Doplnené SHOP: Zmena DPH, tlač informácii o lete na základe skenovania leteniek (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Opravené PU: Pri exporte DP PO do xml program vykazoval chybu, ak nebolo vyplnené SK NACE.

Verzia: 2.32.593 z 26.2.2023

 • Upravené: V editačnom formulári adresy upravený výber mesta podľa PSČ.
 • Opravené: Výber zoznamu kariet pre generovanie vystavených objednávok z databázy MSSQL.

Verzia: 2.32.592 z 24.2.2023

 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Zoznam EANov" na katalógu.
 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Čísla objednávok" na dokladoch FS.
 • Doplnené OAS: Nový stĺpec "Je na inventúrnom doklade" na skladových kartách.
 • Doplnené OAS: Doplnená tlačová zostava skladovej pozície.
 • Doplnené OAS: Do menu doplnený číselník dopravy.
 • Doplnené OAS: Do menu doplnený číselník skladových pozícií.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter, ktorý umožňuje povoliť zmenu nevýznamných údajov na zaúčtovaných dokladoch a dokladoch zaradených do DPH, umožňuje aj zmenu položiek.
 • Opravené OAS: V prípade, že dodávateľ nemal vybratý typ OV, program spadol (pri vytváraní OV na dodávateľa).
 • Upravené PAM: Odchýlky 3388 a 3488.
 • Upravené PAM: Prednostné zrážky pri nízkej mzde.
 • Upravené PAM: Výkaz do SP pri OSP = 0.
 • Opravené PU: Banka prehľady Počiatočný stav v CM.

Verzia: 2.32.591 z 23.2.2023

 • Doplnené OAS: Parametre 1 až 7 na položky objednávky (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Doplnený číselník "Forma" k plánu výroby (BangJoo).
 • Doplnené OAS: Záznamy odoslaných mailov v databáze.
 • Upravené OAS: Označenie objednávok došlých "Od čísla po číslo" pod číslom rozumieme číslo externej objednávky (Baz).
 • Upravené OAS: Pamätanie poslednej vybratej dopravy pri funkcii "Expedícia" (Baz).
 • Upravené OAS: Import Pohoda chýbajúci tag .
 • Upravené OAS: Intrastat na hlavičke dokladu členský štát a obdobie, na položke dokladu hmotnosť.
 • Upravené OAS: Real K import bankového výpisu účty 51800xx.
 • Opravené OAS: Uloženie adresy organizácie pri automatickom vyplnení mesta cez výber PSČ.
 • Doplnené PU: Generovanie predpisov do salda cez platobné brány kuriérov (Baz).
 • Upravené PU: XML pre KV DPH oprava odpočítanej DPH.
 • Upravené PU: V tlačovej zostave kontrolného výkazu upravená tlač IČDPH.

Verzia: 2.32.590 z 20.2.2023

 • Upravené OAS: Vypnutá kontrola stavu výrobného čísla a jeho priradenie z objednávky pri generovaní FV a DL (pre Fornox).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov pre databázy MSSQL.
 • Upravené PAM: Nárok dovolenky počas roka doplnený parameter v nastaveniach PAM.
 • Upravené PAM: Export stravníkov (ML Produktion)
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD chyba pri viac pracovných pomeroch v priebehu roka.

Verzia: 2.32.589 z 19.2.2023

 • Upravené OAS: Zrýchlená opravná funkcia pre prepísané dátumy úhrad z dátumu plnenia faktúry.

Verzia: 2.32.588 z 19.2.2023

 • Doplnené OAS: Opravná funkcia pre prepísané dátumy úhrad z dátumu plnenia faktúry. Spúšťa sa v položkovitom saldokonte v menu Funkcie > Opraviť dátumy úhrad.
 • Doplnené OAS: Poslať email na vlastnú adresu v BCC.
 • Upravené OAS: V hlavičke tlačových zostáv objednávok vystavených zobraziť email osoby, ktorá doklad vystavila (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Zrýchlené zobrazenie a editácia individuálnych cenníkov.
 • Upravené PAM: Počty dni vo výkaze do ZP (kombinácia RD a dohoda).
 • Upravené PAM: Pri dohodách nepočíta príspevky na stravu zo SF.
 • Upravené PAM: Potvrdenie pre RZD editácia mesiacov.
 • Doplnené: Pre databázy MSSQL sa nové stĺpce typu Decimal vytvárajú ako databázový typ Float (obsahuje viac desatinných miest). Zatiaľ experimentálna funkcia, aktivuje sa špeciálnym parametrom.

Verzia: 2.32.587 z 16.2.2023

 • Doplnené OAS: Interné objednávky: zamknutie, stav prevzaté. Keď užívateľ vygeneruje prevodku z internej objednávky, program dá na objednávke automaticky „Stav OD“ „Prevzaté“. (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Pri inventúre majú rozdielové doklady poznačené spustenie funkcie "Vytvoriť rozdielový inventúrny doklad".
 • Doplnené OAS: Import JJ GB import z CSV s/bez DPH. Import iba FA, bez DL
 • Doplnené OAS: Výpočet FIFO nezaokrúhli jednotkové ceny (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Možnosť hromadne previesť/aktualizovať objednávky a predfaktúry z minulého roku.
 • Upravené OAS: Import z VFP cenové ponuky a predfaktúry.
 • Opravené OAS: Vo verzii 2.23.586 vznikla chyba niekedy sa prepísali všetky dátumy úhrad z dátumu plnenia faktúry. Mali sa aktualizovať dátumy len pre zúčtovania úhrad zo záloh.
 • Opravené OAS: Kontrola dátumu pri vytváraní inventúrneho rozdielového dokladu.
 • Opravené OAS: SDS API pre zbernú faktúru.
 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Kumulovaná kvantovaná zľava definovaná obratom".
 • Doplnené PAM: Výber zamestnancov na zostavu ceny práce.
 • Opravené PAM: Dopočet do min. preddavku zaokrúhlenie nadol.
 • Opravené PAM: Výkaz ZP dni pri PN.
 • Upravené PAM: Nárok dovolenky počas roka.
 • Opravené PU: Banka prehľady Výdaj plusový Debet.
 • Opravené PU: Tlačovky Saldo partner sa automaticky vyberie iba na zostave "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov".
 • Upravené PU: Pri novej položke bankového výpisu ponúka vždy dátum z dokladu.
 • Upravené VTZ: Na editačnom formulári prehliadky sa zobrazuje názov zariadenia.
 • Upravené PRO: Stĺpec "Posledná fakturácia" obsahuje dátum poslednej faktúry aj pre zlúčené zmluvy.

Verzia: 2.32.586 z 10.2.2023

 • Doplnené OAS: Doplnené funkcie {Hromadné odosielanie FA, Hromadné odosielanie mailov o expedíciií} (Baz).
 • Doplnené OAS: Doplnený výber šablóny na dopravu (Baz).
 • Upravené OAS: Dátum úhrady pri úhrade na type dokladu 102.
 • Upravené OAS: Pri odoslaní objednávky cez ASAS API sa načíta číslo katalógovej podľa dodávateľa; ak sa nenájde, použije sa hlavné katalógové číslo.
 • Upravené OAS: Pri objednaní prepravy cez DPD API sa pri dobierkach mimo SR posiela "PaymentMethod" = 0.
 • Upravené OAS: Pri zápise čísla karty, názvu, názvu 2 a názvu 3 do databázy sa odstraňujú znaky "tabelátor", "koniec riadku" a chr(0).
 • Opravené OAS: Servisná oprava dokladu Uplatniť na všetky označené importované záznamy.
 • Opravené OAS: Číslovanie položiek objednávky došlej (Slovtos).
 • Opravené OAS: Pri importe vyťaženej faktúry nebolo možné zapísať doklad s položkou, ku ktorej existovala katalógová karta nezaradená na žiadny sklad.
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet poslednej nákupnej ceny.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "Dopočet do sumy min. preddavku" doplnená do definície zaúčtovania.
 • Opravené PAM: Čiastky za desatinnou čiarkou v potvrdení a vyhlásení na 2%, 3%.
 • Opravené PAM: v prílohe výkazu do SP počet hodín.
 • Doplnené PRO: Do odberateľských zmlúv doplnený stĺpec "Posledná fakturácia za rok" obsahuje dátum poslednej faktúry v nastavenom roku.
 • Doplnené PRO: Pri manuálnej zmene aktuálneho stavu na počítadle sa zmení aj dátum stavu počítadla.

Verzia: 2.32.585 z 7.2.2023

 • Doplnené OAS: Kontrola stavu výrobného čísla a jeho priradenie z objednávky pri generovaní FV a DL (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov pridaný stĺpec "Predajná cena bez DPH z histórie". Zobrazuje predajnú cenu z histórie cien podľa dátumu dokladu a cenovej hladiny položky.
 • Doplnené OAS: Hromadné odosielanie emailov FV (pre BAZ).
 • Doplnené OAS: Skonto na FV, PFV.
 • Doplnené OAS: Výber skladov pri tlačovej zostave Predaj komisného tovaru.
 • Doplnené OAS: Zahraničná mena na tlačové zostavy potvrdenia objednávky v cudzom jazyku.
 • Doplnené OAS: Do zoznamu skladových kariet pridaná záložka "Kontrahované" obsahuje zoznam nevybavených vystavených objednávok ku karte.
 • Upravené OAS: Tlač etikiet z objednávok došlých.
 • Opravené OAS: Vytváranie chybných záznamov pri načítaní údajov z ASAS API.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní dokladov {PI,VI} je vždy nastavená mena EUR.
 • Opravené OAS: Opravená chyba pri zobrazení sumáru vygenerovaných prevodiek program spadol.
 • Upravené PAM: IČPV pri RLFO zmena analytické údaje.
 • Upravené PAM: Výkazy pre ZP v tlačenej forme nie sú povolené.
 • Upravené OAS: Intrastat do hlásenia už nevstupuje trojstranný obchod 116/216.
 • Upravené OAS: Fifo nápočet zberných FD.

Verzia: 2.32.584 z 3.2.2023

 • Doplnené OAS: Pridané podmienené formátovanie v okne "Sumár položiek z vygenerovaných prevodiek" + automatický výber takých stĺpcov, ktoré sú naplnené (Baz).
 • Doplnené OAS: Zobrazenie nákupnej a priemernej ceny na formulároch položiek výstupných dokladov (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Synchronizácia organizácií cez API Sybrisoft posielanie "Authorization header" (pre Autocar).

Verzia: 2.32.583 z 3.2.2023

 • Doplnené OAS: Import z VFP koeficienty k merným jednotkám pre tlač regálových štítkov.
 • Doplnené OAS: Podmiené formátovanie v okne "Kontrola DL" (Baz).
 • Doplnené OAS: Funkcia "Zrušiť objednanú prepravu" (Baz).
 • Doplnené OAS: Funkcia "Generovať Fa" vytvorí z DL FA (Baz).
 • Doplnené OAS: Možnosť dať tovar z DL na čakačku (Baz).
 • Doplnené OAS: V číselníku dopravy je možné zvoliť Prepravcu, vďaka tomu vieme automaticky objednať prepravu cez funkciu Expedícia.
 • Upravené OAS: Kuriér 123 obidve kontá sa pripájajú na slovenské API.
 • Opravené PAM: Rekapitulácia miezd suma za ZP.
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD zasielané e mail om, z prvého polroku.
 • Upravené PAM: Dátum zmeny anlytické údaje 1.1.2023.
 • Doplnené PU: Ponúkať e mailovú adresu z organizácie pri tlačovej zostave v salde odsúhlasenie POH a ZAV.

Verzia: 2.32.582 z 2.2.2023

 • Doplnené OAS: Parameter Docu X "Pri importe faktúr z Docu X zapisovať na položky namiesto vyťažených názvov názvy z katalógu".
 • Upravené OAS: Prepočet pohybov výrobných čísiel.
 • Upravené OAS: Pri generovaní objednávky z CP sa prenesú na objednávku spodný, vrchný text a poznámka (pre CPO).
 • Opravené OAS: Chyba pri zrušení úhrad v jednostranných zápočtoch.
 • Opravené OAS: Chyba pri manuálnom utriedení položiek v komponentári.
 • Doplnené PU: Pre RealK terminál 307165000 Veľké Leváre.

Verzia: 2.32.581 z 1.2.2023

 • Doplnené OAS: Import z VFP ďalšie IČDPH pre organizácie.
 • Upravené OAS: Zmena účtovného dátumu na FA.
 • Doplnené PU: Hromadný prepočet odpisov v evidencii majetku.
 • Doplnené PAM: PDF súbory Hlásenia na FS za rok 2022.
 • Opravené PAM: Prevodný príkaz do zdrav. poisťovne (doplatok do min. odvodu).
 • Upravené PRO: Pri generovaní faktúr zo zmlúv sa neoznačia vygenerované faktúry znakom X (pre CPO).
 • Opravené PRO: Pri generovaní faktúr zo zmlúv sa vynechajú zrušené zmluvy.

Verzia: 2.32.580 z 31.1.2023

 • Doplnené OAS: Zobrazenie prirážky a kontrola minimálnej prirážky na položku cenovej ponuky (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Doplnené tlačovky na (pomocné spodné) panely FV, FD, CP, ODPFV, ODVPFD, VI, PI.
 • Upravené OAS: Pri importe TS z VFP sa Popis1 importuje do PoradiaSkladov (BAZ).
 • Opravené OAS: Opravená funkčnosť globálneho parametra "Ak bola uplatnená zľava TO zľava, neuplatňovať odberateľskú zľavu".
 • Opravené OAS: Automatické doplnenie e mailu pri odoslaní Reklamačného protokolu (Trebor).
 • Opravené OAS: Import počítadiel (z Remote Connect), import sa ukončí na riadku, kde nie je zadané zariadenie.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní nového dokladu FS sa adresa doručenia doplní z poštovej adresy prevádzky prípadu (ak je vyplnená).
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze karty s prázdnym číslom.
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD Zamestnanecká súťaž.
 • Opravené PRO: Pri importe počítadiel z Remote Connect sa importovali aj záznamy pre zariadenia s vypnutým parametrom "Xerox import".

Verzia: 2.32.579 z 30.1.2023

 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov do menu Zľavy pridaná voľba Hromadné uplatnenie tovarovo odberateľskej zľavy.
 • Doplnené OAS: Stĺpce aktuálnej prirážky pre ceny 1 8 do okien kariet a katalógov.
 • Opravené OAS: Chyba pri otvorení formulára Generovanie objednávok vystavených na databáze MSSQL.

Verzia: 2.32.578 z 29.1.2023

 • Doplnené OAS: Import skladových kariet importovať dodávateľa aj podľa názvu organizácie.
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy zaskladňovací a vyskladňovací list s viacnásobnými skladovými pozíciami a QR kódmi pre MODO.
 • Doplnené OAS: MRP import objednávky z CSV (cisloObj, ICO, poznamka, uhrada, množstvo, mj, cisloKarty)
 • Doplnené OAS: Kros export došlej faktúry do TXT omega.
 • Doplnené OAS: Do ekonomického prehľadu doplnená informácia o % marže.
 • Doplnené OAS: Do parametrov a bilancie výroby doplnený koeficient marže (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: V tlači prehľadov skladových kariet doplnené číslo a názov karty.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy rekapitulácie skladu (pre Abse).
 • Opravené OAS: J&J import pre GB Zadávať v GBP, ceny EUR/GBP.
 • Opravené OAS: Vyplnenie mailu a telefónu pri objednaní prepravy cez Packeta API.
 • Opravené OAS: Import ceny s DPH do individuálneho cenníka nebol v určitých prípadoch korektný.
 • Upravené SHOP: Uplatnenie oprávnenia pre prehľad predaja.
 • Doplnené PRO: Ďalší zodpovední v zmluvách, zmenené číslovanie dodatkov.
 • Upravené PRO: Filtrovanie adresy a zobrazenie adresy sídla v prijatej pošte (pre Polystar).

Verzia: 2.32.577 z 25.1.2023

 • Doplnené OAS: J&J import pre GB prepočet kurzom.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze karty bez katalógu.
 • Doplnené PU: Real K import bankového výpisu okontuje kladné čiastky účtami podľa VS="307".
 • Upravené PAM: Funkcia zaslania analytických údajov do SP aj zamestnanci s nástupom po 1.1.2023.
 • Doplnené PAM: Hlásenie na Finančnú sprácu za rok 2022 (k 25.1.2023 nie je možné odoslať/testovať).
 • Upravené PRO: Spracovanie a logovanie importu FD z DocuX.

Verzia: 2.32.576 z 24.1.2023

 • Doplnené OAS: Podpora pre EAN 12 v tlačovej zostave Etikety Páska.
 • Doplnené OAS: Nová funkcia "Expedícia" nad dokladmi VE výber dopravy, počet balíkov a hmotnosť, po uložení sa objedná doprava a vytlačia sa štítky (BAZ).
 • Upravené OAS: Úprava okna "Kontrola DL" (Baz).
 • Upravené OAS: Po úprave objednávky sa opraví aj vygenerovaný, nedokončený DL (Baz).
 • Upravené OAS: SDS API Handling a chybové hlásenie.
 • Upravené OAS: Packeta API pri objednaní prepravy sa zmení stav objednávky (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Pri editácii objednávok vystavených sa pamätá naposledy nastavená hodnota parametra "Filtrovať iba karty dodávateľa".
 • Opravené OAS: Import X/station duplicita číslovania pri importe uzávierok s rovnakým číslom.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2400 Zamestnanecká súťaž" a k nej prislúchajúca odchýlka "2400 Zamestnanecká súťaž".
 • Upravené SHOP: Pri dokladoch typu 202 sa na bločku tlačí aj číslo Fa (platí len pre Kartel).
 • Doplnené CRM/PRO: Špeciálny parameter EcoSun Zmena organizácie na zariadení nezmení organizáciu na prípadoch naviazaných na zariadenie.

Verzia: 2.32.575 z 22.1.2023

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Potvrdenie objednávky CZ.
 • Doplnené OAS: Import skladových pozícií z Excelu.
 • Doplnené OAS: Import počiatočných stavov kariet na skladových pozíciách z Excelu.
 • Doplnené OAS: Pridaná kolekcia "navrhovaných cenových položiek" na zmluve a dodatku zmluvy.
 • Doplnené OAS: X station účet 604111.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Povoliť označiť bežné skladové karty ako komisné". V tomto prípade je možné tlačiť komisnú hlásenku aj zo zoznamu skladových kariet.
 • Upravené OAS: Upravené tlačové zostavy zmlúv a návrhov zmlúv.
 • Upravené OAS: Výrobné čísla, agenda výrobných čísiel, pridávanie, vymazávanie.
 • Upravené OAS: Logovanie prepočtu obratov a zliav odberateľov pri spustení z príkazového riadku.
 • Opravené OAS: Automatické číslovanie výrobným číslom na položkách objednávok (pre Fornox).
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnom prepočte komisných kariet.
 • Doplnené PU: DzMV doplnený hlavný účet z vlastnej organizácie. Účet sa potiahne do XML iba vtedy, ak je "Žiadam o vrátenie" a "Na účet".
 • Doplnené PU: Import ostatného majetku z Excelu.
 • Doplnené PU, OAS: Do menu Prehľady doplnený Ekonomický prehľad obsahuje sumárne informácie o tržbách, marži, pohľadávkach, záväzkoch, hotovosti a DPH.
 • Doplnené: Na paneli príloh k organizáciám sa po stlačení tlačítka "Zobraziť súvisiace" zobrazia prílohy z organizácie a z prevádzok, osôb, prípadov a úloh patriacich k organizácii.

Verzia: 2.32.574 z 18.1.2023

 • Doplnené OAS: V bankových výpisoch v menu Funkcia „Stav banky ALT+F3“.
 • Upravené OAS: Faktúry generované zo zmlúv sa kontrolujú na duplicitu podľa mesiaca z dátumu daňového plnenia.
 • Upravené OAS: Pri vytvorení objednávky z cenovej ponuky sa prenesie na hlavičku objednávky aj špeciálna cena a cena prenájmu (pre CPO).
 • Opravené OAS: Chyba na položke dokladu pri určitom nastavení krajiny pôvodu.
 • Opravené OAS: Poradové číslo záznamu registratúry začať počítať v novom roku od 1 (Pre Kovohuty).
 • Doplnené PU: Rozšírený import pohybov odpisovaného majetku o ďalšie stĺpec.

Verzia: 2.32.573 z 17.1.2023

 • Doplnené OAS: Na položku pridané údaje z minuloročnej karty (VE01 VE12).
 • Doplnené OAS: Pri vybavení objednávky vystavenej na ASAS sa na doklade PE nastaví konečný dodávateľ do poľa partner.
 • Doplnené OAS: Pri importe z ASAS možnosť prepísať číslo existujúcej karty číslom z ASAS.
 • Upravené OAS: Ignorovanie chyby pri duplicitných číslach kariet pri importe z ASAS.
 • Upravené OAS: Automatické vytvorenie HV (v prípade úhrady FA cez SHOP sa nevyrobí nový doklad PI).
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy v Salde v prípade, že je nejaký riadok označený, tak partner bude automaticky vybratý (organizácia z daného riadku).
 • Opravené OAS: Export organizácií cez API Sybrisoft, v prípade, že je server nedostupný sa dáta odošlú znova (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Tlač etikiet z došlých objednávok.
 • Opravené OAS: Centové vyrovnanie pre typ dokladu 102.
 • Opravené OAS: Pri výmaze položky objednávky sa za určitých okolností objavila chyba.
 • Opravené OAS: Nekorektný spôsob vymazávania komponentov pri výmaze skladovej karty.
 • Doplnené PU: Do pokladne pridaný stĺpec "Zostatok v CM".
 • Doplnené PRO: Do cenových položiek pridaný stĺpec "Cena nákupná". Na formulári je pole v skrytých údajoch (pre CPO).
 • Doplnené PRO: Špeciálny parameter EcoSun "Zakázaná duplicita výrobného čísla na zariadeniach". Program nedovolí zapísať viac zariadení s rovnakým výrobným číslom (pre CPO).
 • Upravené: Rozšírená informácia o pôvode chyby pri výmaze záznamu.

Verzia: 2.32.572 z 14.1.2023

 • Doplnené OAS: Logovanie pre import kariet z ASAS.
 • Doplnené OAS: Číslovanie návrhov zmlúv vo formáte RRCCC (pre CPO).
 • Doplnené OAS: Nová funkcia „Generovať zmluvu“, ktorá preklopí návrh zmluvy na zmluvu.
 • Doplnené OAS: Doplnené polia na editačný formulár zmlúv na záložku "Ďalšie".
 • Upravené OAS: Dodatky budú dostupné iba na zmluvách (pôvodne boli aj na návrhu, tam však nemali zmysel). Dodatky bude možné podpísať (príznak), až keď bude dodatok podpísaný, tak sa z neho bude generovať FA.
 • Upravené OAS: Upravený výpočet "PredajZaPosledneDni" na karte (v prípade, že počet dní siahal do minulých rokov, vypočítané číslo nebolo správne). Triedenie a filtrácia podľa takto upraveného poľa nebudú správne (technické obmedzenie).
 • Upravené OAS: Výpočet recyklačného poplatku na tlačovej zostave FV ak poplatok je za kg.
 • Upravené OAS: Import CSV z Xstation oddeľovač Chr(10), nie Chr(13).
 • Upravené OAS: Import z Pohody upravené pre štruktúru Kolekon.
 • Upravené OAS: Na prijatej faktúre/DL od dodávateľa je možné zmeniť organizáciu aj keď je doklad napojený na objednávku. Ak je na organizácii objednávky zadaný partner, tak sa pri vybavení OBJV automaticky nastaví na doklade PE ako dodávateľ tento partn er (pre ASAS).
 • Upravené OAS: Intrastat doplnené "Neskladové položky nedávať do hlásenia". Intrastat FV na položku sa dotiahne krajina pôvodu z karty, alebo z hlavného dodávateľa.
 • Upravené OAS: Pri generovaní objednávky cez ASAS API sa do poznámky posiela vrchný text dokladu (pre ASAS).
 • Opravené OAS: Pri vytvorení cenovej ponuky z predlohy sa nastaví aktuálny dátum a správne číslo.
 • Upravené PU: HB súbor berie ako dátum výpisu ToDtTm, nie FrDtTm.
 • Upravené PU: Ak je na účte nastavené HS, pri úhrade je HS prenesené z predpisu do úhrady.
 • Upravené PRO: Počet desatinných miest na cenách počítadla (pre CPO).
 • Upravené PRO: Číselná maska pre návrhy zmlúv (pre CPO).
 • Upravené PRO: Do formulára generovania faktúr zo zmlúv pridaný dátum vystavenia.
 • Doplnené: Logovanie odosielania emailov cez SMTP server.

Verzia: 2.32.571 z 11.1.2023

 • Upravené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa neprepisuje merná jednotka.
 • Upravené OAS: Pri generovaní objednávky z ASAS sa posiela mailová adresa len z dokladu (nie z organizácie).
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet cien podľa prirážky tovarovej skupiny.
 • Doplnené PAM: Minimálne mzdové nároky na r. 2023.
 • Doplnené PAM: MVPP a VPP výkazy do SP verzie 2023.
 • Doplnené PAM: Analytické údaje pre SP.
 • Upravené PRO: Import počítadiel zariadení hľadanie počítadla podľa názvu typu.

Verzia: 2.32.570 z 10.1.2023

 • Upravené OAS: Údaje na štítkoch VP.
 • Upravené OAS: Úpravy pre BAZ
 • Opravené OAS: Plán výroby.
 • Doplnené PRO: Montážny list.

Verzia: 2.32.569 z 9.1.2023

 • Doplnené OAS: Doplnené zaokrúhľovanie dokladov na tlačových zostavách FV/PFV.
 • Doplnené OAS: Pri konverzii Recyklačný fond doplnených 29 nových záznamov, platných od 1.1.2019.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať dátum dodania na položky namiesto hlavičky (objednávky vystavené).
 • Opravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu delenie nulou.
 • Opravené OAS: Pri prevode nevybavených objednávok do nového roka sa prenášali aj stornované a prevybavené objednávky.
 • Doplnené PAM: Export pre gastrokarty "Edenred".
 • Doplnené PAM: Štrnásty plat do ISCP.
 • Upravené PAM: Deti na potvrdenie pre RZD.
 • Upravené PRO: Databázová štruktúra zmlúv.
 • Upravené PRO: Import počítadiel rozšírený o Fakturovaný stav a informáciu o počte aktualizovaných.

Verzia: 2.32.568 z 4.1.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený globálny parameter "URL adresa pre produkčný server Oasybri API" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Systém Databázové funkcie Naplnenie číselníkov Recyklačný fond ... doplnených 29 nových záznamov, platných od 1.1.2019.
 • Upravené OAS: Úprava generovania VP z objednávok (pre Fornox).
 • Opravené OAS: Na internej výdajke sa netlačilo číslo zákazky.
 • Upravené SHOP: Predaj cez pokladňu zobrazí bločky z iného ako aktuálneho roka (len na servisný mód).

Verzia: 2.32.567 z 3.1.2023

 • Doplnené OAS: Servisná oprava zaúčtovania dokladu Uplatniť na všetky označené importované záznamy.
 • Doplnené OAS: Doplnené logovanie synchronizácie organizácií (Autocar).
 • Doplnené OAS: Doplnené číslovanie výkonovej normy (Eurotron).
 • Doplnené OAS: Na Výrobný príkaz (štítky) doplnený "vodoznak" (Fornox).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov do iných rokov podľa zvoleného obdobia.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: odoslanie interných pohybov a ich spätné spracovanie.
 • Opravené OAS: Pri účtovaní DPH na doklade sa aplikuje HS nastavené na príslušnom účte (musí byť zapnuté Sledovať HS).
 • Doplnené PAM: Tlačivo: Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka: "M4810 Stabilizačný príplatok" a príslušná odchýlka "4810 Stabilizačný príplatok".
 • Upravené PU: Import HB ak banka uvedie dva dátumy ku položke, tak program zoberie väčší z nich. Rozdielne dátumy robia problém na prelome mesiacov a rokov.
 • Upravené PU: Príznak "Nekontrolovať dátumy na bankovom výpise" v parametroch banky prípade, že je nastavený, je povolený rozpor medzi dátumom hlavičky a dátumom položky (aj v prípade, že má banka nastavenú masku, a aj v rôznych rokoch).

Verzia: 2.32.566 z 2.1.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť importovať nákupné ceny s ON do kariet a katalógu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie celkovej sumy dokladov VE, OBJD/PFV, CP v tuzemskej a cudzej mene. Nastavuje sa na type dokladu povolené hodnoty: sú 0.01 stotiny (preddefinované), 0.05 5 stotín, 0.1 desatiny, 1 jednotky (celé). Vyrovnanie zaokrú hlenia je na dokladoch zapísané v stĺpcoch Zaokrúhlenie a CM zaokrúhlenie.
 • Upravené OAS: Upravené tlačovky zmlúv a doplnené číslovanie predmetov.
 • Upravené OAS: Upravené editačné formuláre a doplnená tlačovka výkonovej normy (pre Eurotron).
 • Upravené OAS: Výrobný príkaz (operácie) "vodoznak" sa nevytlačí na každú kópiu (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Pri priamej editácii SQL tabuľky preddavkových FA sa rozkliknutím Oid otvorí tabuľka so základnými údajmi.
 • Opravené OAS: Import skladových kariet z Excelu v prípade neviazaného skladu sa neimportovala priemerná počiatočná cena.
 • Opravené OAS: Do obratu zákazníka sa nezapočítavali dobropisové doklady.
 • Doplnené PU: Import čísla skladu a skladovej karty do evidencie odpisovaného majetku (pre Roland).

Verzia: 2.32.565 z 28.12.2022

 • Doplnené OAS: Hromadné precenenie podľa prirážky za všetky tovarové skupiny.
 • Doplnené OAS: V tlačovej zostave inventúrneho podkladu je možné použiť pole EAN.
 • Upravené OAS: Pri objednávaní DPD prepravy sa hmotnosť balíka vypočíta ako hmotnosť na doklade deleno počet balíkov. Ak hmotnosť jedného balíka prekročí 30 kg, upraví sa na 30 kg.
 • Opravené PRO: Vygenerované FA k zmluvám sa otvárali v režime dodacieho listu.
 • Doplnené CRM/PRO: Na formulári pošty je k dispozícii pole pre zobrazenie fakturačnej adresy organizácie.
 • Upravené PAM: Adresa zamestnávateľa na tlačovom výstupe Informácia k PP.
 • Upravené PAM: Adresa na OOP študent.

Verzia: 2.32.564 z 23.12.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť importovať položky do dokladu v cudzej mene doplnené polia: "CmCenaBezDph, CmCenaSDph".
 • Doplnené OAS: Prepojenie na SDS cez API, objednávka prepravy a kontrola stavu doručenia balíkov.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter: Na doklade inventúry povoliť hromadné pridávanie kariet s okamžitými stavmi.
 • Upravené OAS: Zmluvy/Návrhy zmlúv upravené tlačovky, pridané záložky {Kontakty, Texty dodatkov}, doplnená adresa doručenia, opravené číslovanie položiek, doplnená zodpovedná osoba odberateľa, možnosť označiť email príznakom "Email pre modul 1".
 • Doplnené PAM: Analytické údaje RLFO zmena.

Verzia: 2.32.563 z 22.12.2022

 • Doplnené OAS: Výrobný príkaz (operácie) pridaný "vodoznak" na každú kópiu tlačiva.
 • Upravené OAS: V nastaveniach OASIS zablokovaná možnosť nastaviť nepodporovanú metódu oceňovania skladu FIFO.
 • Opravené OAS: Chyba pri zobrazení určitých polí v položkách objednávok.
 • Opravené OAS: Packeta doplnené číslo balíka a opravený prenos dobierky.
 • Opravené OAS: Chyba pri otváraní tlačovej zostavy súpisu nevysporiadaných úhrad z okna objednávok vystavených/predfaktúr došlých
 • Opravené: Chyba pri konverzii.

Verzia: 2.32.562F z 21.12.2022

 • Doplnené OAS: Forma úhrady na organizácii (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Zobrazenie pôvodu a druhu ceny na položke (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Výrobné číslo z prvej položky na hlavičke výrobného príkazu (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Automatické výrobné číslo na položke objednávky (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Dátum expedície na objednávke sa nastaví: dnes + 5 týždňov (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Podrobné logovanie spracovania súborov stavov balíkov z DPD FTP.
 • Upravené OAS: Úprava generovania VP z objednávok (pre Tekmar).
 • Opravené SHOP: Kumulovanie kreditu v zákazníckych kartách (pre KTS).
 • Upravené PRO: Generovanie FA sa aplikuje z posledného dodatku k zmluve.
 • Doplnené PAM: Oprávnenia pre agendy číselníkov, RLFO a oznámení pre ZP a časových parametrov PAM.

Verzia: 2.32.561 z 19.12.2022

 • Doplnené OAS: Finálny rozdiel tlačovej zostavy Vysporiadanie úhrad predfaktúry ako stĺpec v okne predfaktúr.
 • Doplnené OAS: Na typ dokladu pre výdaj externý pridaný parameter "Nepovoliť DL" (pre J&J).
 • Upravené OAS: Úprava DPD Guarantee pre Nemecko (pre Autocar).
 • Upravené PAM: Zmena kódov obcí a miest pre RLFO do SP.
 • Doplnené PAM: Hranica zdaňovania príspevku na stravu od 1.1.2023, 3,74€.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2_669 Mzda Írsko" a odchýlka k príslušnej mzdovej položke "669 Mzda Írsko".

Verzia: 2.32.560 z 15.12.2022

 • Doplnené OAS: Na doklady externé pridaný parameter "Zadávať veličiny manuálne", vzťahuje sa na {plocha, objem, hmotnosť} ak je true, tak sa veličiny nebudú napočítavať z položiek (zo skladových kariet).
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Tlač VP" operácie.
 • Upravené OAS: Možnosť generovať VP z viacerých (vybraných) objednávok.
 • Upravené OAS: Import z VFP typy 08EX, 08EZ na typy 118 EX, 118 EY.
 • Opravené OAS: Správa alokovanej pamäte, jej uvoľňovanie pri spracovaní upomienok.
 • Upravené PAM: Dopisovanie do tabuliek príspevkov na stravu novému pracovnému pomeru.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane (už tretia verzia tento rok).
 • Upravené PRO: Import počítadiel zariadení rozšírený o možnosť aktualizácie aktuálneho stavu.

Verzia: 2.32.559 z 14.12.2022

 • Doplnené OAS: Packeta API doručenie balíka priamo na adresu zákazníka.
 • Doplnené OAS: Pri tvorbe VP z okna OBJ došlých možnosť vložiť všetky položky na jeden VP a nevytvárať VP pre komponenty.
 • Doplnené OAS: Doplnená záložka "Poznámka" na gride VP.
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec "Dostatok komponentov (za všetky položky)" vo VP.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: odoslanie inventúry a jej spätné spracovanie (vyžadovaná verzia MoDo: 4.61 a vyššia).
 • Opravené OAS: Pri generovaní vystavenej objednávky sa brali do úvahy aj neplatné karty.
 • Opravené OAS: Na formulári Zákaznícky cenník nefungovalo správne ukladanie a prepínanie pohľadov.
 • Opravené OAS: Zapamätávanie individuálnej zľavy na položke pri prechádzaní viacerými položkami cez "predošlý"/"ďalší".
 • Doplnené PAM: Oprávnenia po agendách.
 • Doplnené PAM: Nový RLFO platný od 14.12.2022.
 • Upravené PAM: Formulár pracovného pomeru v závislosti na zmeny RLFO.

Verzia: 2.32.558 z 12.12.2022

 • Upravené OAS: Výpočet provízií náklady sa počítajú z priemernej ceny, nie z poslednej nákupnej (Tebau).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy FA v zahraničnej mene jednotková cena bez DPH.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážky tovarovej skupiny.
 • Upravené CRM: "Vytiahnuté" tlačovky FV na panel FV/DL pri reklamáciách.
 • Upravené PU: Pokladňa tlač dokladu doplnený rozpis položiek základ+dph.
 • Doplnené PRO: Import počítadiel zariadení.
 • Doplnené PRO: Možnosť označiť zariadenia a zmluvy príznakmi X a V.
 • Upravené PRO: K názvu položky na generovanej faktúre zo zmluvy pridané označenie zariadenia.
 • Upravené PRO: Pri výbere zariadení na zmluvu sú filtrované zariadenia podľa zvoleného odberateľa (pre CPO).
 • Opravené PAM: Tlač mzdových listov po ukončení PP.
 • Opravené PAM: Max.vymer základy pre rok 2023 SP v roku 2022.

Verzia: 2.32.557 z 7.12.2022

 • Doplnené OAS: Doplnená "Marža za tovar FA" na položky FS a doklady FS.
 • Upravené OAS: Automatické precenenie cenníkov precenenie sa uplatňuje aj na varianty.
 • Upravené OAS: Import z VFP výrobné príkazy iba z aktuálneho roka.
 • Doplnené PAM: Písomné informácie k pracovnému pomeru.
 • Upravené PAM: Štatistika Stavebná 491.
 • Upravené PAM: Výkaz do ZP pri otcovskej bez nároku na dávku.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0052 Osobné ohodnotenie sadzba/hod.".
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0_20112 Výkonnostná prémia sadzba/hod.".
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka: "M0_20116 Dochádzková prémia sadzba/hod.".
 • Doplnené CRM/PRO: Doplnené dodatky k zmluvám.
 • Upravené PU: Import bankových výpisov prednostne berie dátum ValDt.

Verzia: 2.32.556 z 1.12.2022

 • Doplnené: Doplnené popisy pri importoch koľko bolo naimportovaných súborov, koľko bolo chybných (Organizácie, Prevádzky, Saldo dokladov, HS, Skladové a katalógové karty, Individuálny cenník, Účtovný rozvrh, Účtovný denník).
 • Upravené PU: Pokladničný doklad prenesenie dát z predkontácie má prednosť, ale pri následnej manuálnej zmene sa dáta uložia (bolo pokazené vo verzii 2.32.554 a 2.32.555)
 • Upravené PU: Neponúkať centové vyrovnania (Real K)
 • Upravené PRO: Odosielanie mail notifikácií pre rozšírené schvaľovanie.

Verzia: 2.32.555 z 30.11.2022

 • Doplnené OAS: Poradové číslo v mzdových (úkolových) lístkoch výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Na tlačovej zostave cenovej ponuky rozlíšená cena pre predaj vs prenájom tovaru (pre Rapid PS).
 • Opravené OAS: Hromadná zmena cien podľa prirážok na tovarovej skupine.
 • Opravené OAS: Poradie riadku na komponentári.
 • Opravené OAS: Ne/zobrazovanie cien na tlačových zostavách objednávok vystavených podľa parametra "Tlačiť cenu na položkách" pri rozpise vedľ. MJ.
 • Upravené SHOP: Zrýchlenie dennej uzávierky.
 • Upravené PRO: Export nosičov do HTML ignoruje prípadné chybné názvy príloh (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené CRM: Číslovanie reklamácií + nová tlačová zostava "Reklamačný protokol" (pre Trebor).

Verzia: 2.32.554 z 24.11.2022

 • Doplnené OAS: Poradie riadku na komponentári.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena platnosti skladovej karty.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: spracovanie výrobného príkazu ako interný výdaj (pre Tekmar).
 • Upravené OAS: Intrastat 1.Nastavenie rozdelené samostatne pre príjem/výdaj 2.Doklad nezaradiť do intrastatu 3.Zostavy položková/sumárna usporiadané podľa colného sadzobníka.
 • Upravené OAS: SDS pre Michelin.dat posiela do XML PN PNEU.
 • Upravené OAS: Názov cenníka Náš tip (pre Abse).
 • Upravené OAS: Import cenníka z Excelu doplnený log a prerušenie importu.
 • Opravené OAS: Názov karty pri importe z ASAS (pre Oraving).
 • Upravené PAM: Príspevky na rekreáciu a šport v potvrdení pre RZD.
 • Upravené PAM: Rekapitulácia miezd SF pri kumulatívnej zostave a zmene percenta.
 • Upravené PU: Pokladničný doklad nie je možné pridať na výdavkový pokladničný doklad príjmovú položku a opačne.
 • Opravené SHOP: Správa alokovanej pamäte, jej uvolňovanie po každom predaji.
 • Doplnené: Logovanie alokovanej pamäte nastavuje sa cez memorylog.dat a údaje sa zapisujú do súboru v podpriečinku aplikácie \LogFiles\MemoryLog_LoginPouzivatela_DDMMRR.txt.
 • Upravené: Optimalizácia alokovanej pamäte.

Verzia: 2.32.553 z 22.11.2022

 • Doplnené OAS: Automatické precenenie individuálnych cenníkov podľa nákupnej ceny a nákupnej ceny s ON.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena hmotností odpadov (plastový, kovový, ...) na katalógu.
 • Opravené OAS: Pri zmene sumy hotovostnej úhrady na 0 sa úhrada prestala zobrazovať v zozname.
 • Opravené OAS: Import faktúr došlých z Docu x neprešiel, ak bol zadaný chybný typ dokladu.
 • Doplnené PAM: Miesto výkonu práce vo formulári pracovného pomeru (povinné pole pre RLFO vo verzii 2023).
 • Upravené PAM: Preplatok dovolenky pri PP do 21 dní.
 • Upravené PU: Centové vyrovnanie pokladničného dokladu.
 • Upravené PU: Pri zmene predkontácie na položke pokladničného dokladu, ktorá by mohla zmeniť príznak "Zjednodušený" alebo "ERP" celého dokladu, doklad užívateľa upozorní.

Verzia: 2.32.552 z 20.11.2022

 • Doplnené OAS: Pridané záložky Šarže na editačné formuláre skladových dokladov.
 • Doplnené OAS: Preceňovanie hladiny 8 podľa hladiny 7 a kurzu (pre Techmat).
 • Doplnené OAS: Iné importy Import Contitrade z XML.
 • Doplnené OAS: Nastavenie typu schvaľovania pre došlé faktúry v parametroch schvaľovania, na organizácii a na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie aktuálneho stavu schvaľovania v zozname došlých faktúr (záložka Schvaľovanie).
 • Doplnené OAS: Prefix pred názov novej karty z ASAS (pre Oraving).
 • Opravené OAS: eKasa API nepovinné údaje: TaxBaseBasic, VatAmountBasic a VatRateBasic.
 • Opravené OAS: Vo verziách {2.32.549, 2.32.550, 2.32.551} sa PDF faktúry ukladali do nesprávneho priečinka.
 • Opravené OAS: Pri importe z ASAS sa nevypĺňal názov novej karty.
 • Opravené OAS: Stav denného výdaja kariet pri úprave dokladu typu 204.
 • Opravené OAS: Pri editácii položky cenníka program niekedy spadol.
 • Doplnené CRM: Tlačová zostava Servisný protokol (pre CPO).

Verzia: 2.32.551 z 16.11.2022

 • Upravené OAS: Endpoints pre ASAS API.
 • Opravené OAS: Preceňovanie cenovej hladiny 2 (pre Abse).

Verzia: 2.32.550 z 15.11.2022

 • Upravené PU: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky.
 • Doplnené OAS: Logovanie pri preceňovaní cenovej hladiny 2 cez príkazový riadok (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Stĺpec pre percentuálny rozdiel medzi cenou katalógu a cenou položky cenníka (pre Abse).
 • Upravené PU: XML pre KvDPH skrátená tvorba neuvedie tag pre mesačného plátcu. Alfeus nevie spojiť dva XMLy s prázdnym tagom.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M1873 Náhrada odmeny z dohody" a odchýlka "1873 Náhrada odmeny z dohody".
 • Upravené PRO: Pri generovaní faktúry zo zmluvy sa nesprávne prenášal vrchný a spodný text.

Verzia: 2.32.549 z 15.11.2022

 • Upravené PU: Zoznam zodpovedných osôb na karte majetku zobrazuje len osoby z vlastnej organizácie.
 • Opravené PU: Hromadná zmena osoby nebola možná ak vybraná osoba patrila do kmeňa PAM.
 • Doplnené PRO: Modul "Import z Docu X" a formulár parametrov pre import došlých faktúr z Docu X.
 • Opravené PAM: Zdravotné poistenie (viac prac pomerov v mesiaci a zahraničná legislatíva).

Verzia: 2.32.548 z 14.11.2022

 • Doplnené PU: Nastavenie HS pri úhrade, ak je na účte ktorý je na predpise, zapnutý príznak HS.
 • Doplnené OAS: Generovanie prevodiek z objednávok došlých (pre BAZ skúšobná verzia).
 • Opravené OAS: Počiatočný stav vysporiadania záloh suma vysporiadania v tlačovej zostave súpis nevysporiadaných úhrad.
 • Opravené PU: Import bankových výpisov banka niekedy nepošle , program preto použije .
 • Opravené PU: Zmenená desatinná čiarka na bodku, lebo KvDPH načítaný do eDane vypisuje chybu. Finančná správa akceptuje oba desatinné oddeľovače.

Verzia: 2.32.547 z 11.11.2022

 • Doplnené PU: Druh dokladu na pohybe a poznámka v majetku.
 • Doplnené OAS: Preceňovanie cenovej hladiny 2 z podľa hladiny 1 a kurzu CZK a následné precenenie cenníka (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Na Osobe do celého mena a celého mena s funkciou pridané zobrazenie titulu za menom.
 • Doplnené OAS: V nastavení komunikácie s DPD API pridaná možnosť vybrať DPD produkt.
 • Doplnené OAS: Počiatočný stav vysporiadania záloh.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávok zo Shoptetu odrezanie konca názvu ak je prekročený limit znakov.
 • Opravené OAS: Oprava chyby automatické číslovanie organizácií (ak Id organizácie nebolo numerické, program spadol) (Trebor).
 • Opravené OAS: Stĺpec "Protidoklad" nezobrazoval žiadne dáta (Trebor).
 • Opravené OAS: Pri importe CZK úhrad dorovnanie sumy úhrady na predpis v prípade ak sa bude súčet úhrad líšiť od predpisu o menej ako 1 CZK (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava Inventúrny podklad pri usporiadaní podľa čísla triediť numericky ak je v nastaveniach zapnuté "Čísla kariet môžu byť len čísla".
 • Upravené SHOP: Okno platidiel filtruje náhodné kliknutia myšou pred jeho úplným zobrazením.
 • Doplnené PU: Príznak "Nekontrolovať dátumy na bankovom výpise" v parametroch banky prípade, že je nastavený, je povolený rozpor medzi dátumom hlavičky a dátumom položky.
 • Doplnené PU: Doplnená tlačovka: "Pokladničný doklad viac na jednu stranu".
 • Doplnené PU: Nápočet už pri novom zázname závierky.
 • Opravené PU: Majetok – Prírastky/Úbytky majetku – sprístupnené pole Od.
 • Opravené PU: Chyba pri tlači nevyrovnaných P a Z podľa splatnosti a duplicitnej hranici.
 • Upravené PU: Konverzia predkontácií správne nastavenie príznaku ERP a zjednodušeného dokladu + automatická zmena spomenutých príznakov po zmene DPH sadzby/PV.
 • Upravené PAM: Výkaz do SP VPP vyplatenie odmeny počas RD.
 • Opravené PAM: Finančný príspevok na stravu plánovací kalendár.
 • Opravené PAM: Parametre systému po reinštalácii programu.
 • Doplnené PAM: Doplnená neprítomnosť "Otcovské materské".
 • Opravené OAS: Import z VFP 09 19, 06 16 doplnená väzba dokladov.
 • Doplnené OAS: set354.dat zmení výpočet priemernej skladove ceny podľa nastavenia vo VFP pre set35=4 (ak bol príjem v nulovej cene, tak priemerná je nulová, neťahá sa predošlá).

Verzia: 2.32.546 z 6.11.2022

 • Doplnené OAS: Tlač rekapitulácie po skladových kartách zoskupenie podľa skladovej karty.
 • Doplnené OAS: Doplnený nový výpočet provízií testovacia verzia (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Pri importe kariet z ASAS doplnený parameter prepisovania názvu existujúcich kariet (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Problém pri objednaní prepravy cez DPD.
 • Opravené OAS: Neúplný údaj Vystavil pri objednávke na ASAS (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Chyba pri importe objednávky z EDI (pre Tekmar).
 • Opravené PU: Chyba v uzavretom výkaze DPH.