História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.765 z 15.4.2024

 • Doplnené OAS: Na katalógu stĺpec "Zoznam dodávateľov".
 • Opravené OAS: Došlé faktúry export do Pohody tag .

Verzia: 2.32.764 z 12.4.2024

 • Doplnené OAS: Pridať do importu kariet z excelu názvy v cudzích jazykoch
 • Doplnené OAS: Pridané kódy v cudzích jazykoch do MJ.
 • Doplnené OAS: Nové predkontacie OASIS pri inicializacii.

Verzia: 2.32.763 z 11.4.2024

 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Trvalé objednávky cez viac rokov (pre Mipek).
 • Upravené PAM: Duplicita položky na mzdovom liste.

Verzia: 2.32.762 z 10.4.2024

 • Doplnené OAS: Hromadné odstránenie položiek v cenníkoch.
 • Opravené OAS: Opravená duplicita šarží (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: kaktus.dat dopisovanie variantov.

Verzia: 2.32.761 z 9.4.2024

 • Doplnené PAM: Import ePN (súbor CSV) z portálu SP.

Verzia: 2.32.760 z 9.4.2024

 • Upravené OAS: Skenovanie výroby, štartovacie pozície okien (monitor) sú dané kombináciou nastavením Windows desktop a pracoviska (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: kaktus.dat oprava karty (ak existuje 123 S, tak nesmie založiť 123 a môže založiť 123 *).

Verzia: 2.32.759 z 8.4.2024

 • Doplnené OAS: Typy dokladov CP (pre Abse).
 • Doplnené OAS: Na organizácie pridaná záložka Saldo obalov položkové (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Došlé faktúry export do Pohody kódy pre dobropis došlý (receivedCreditNotice)
 • Opravené PAM: Mesačný prehľad na DÚ (RZD).
 • Upravené PAM: Prevodný príkaz na SP (potravinári)

Verzia: 2.32.758 z 5.4.2024

 • Upravené OAS: Skenovanie výroby, vzhľad, pridanie oddelenia, časový limit skenovania dobrých výrobkov, duplicitné plány výroby na rovnaký výrobok (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Export FV do EDI pre OBI jednotková cena na 3 desatinné miesta.

Verzia: 2.32.757 z 4.4.2024

 • Doplnené OAS: Vypnutie okna "logového súboru" klávesou esc.
 • Opravené OAS: Pri výmaze OBJ, s napojenými CP, sa CP nevymažú (pre RapidPS).
 • Opravené OAS: Opravená duplicita šarží (pre Zeleninovo).
 • Doplnené PRO: Notifikácia vlastníka záznamu pri zmene stavu schválenia.

Verzia: 2.32.756 z 3.4.2024

 • Doplnené OAS: Import príjemky z TXT Edi LIRA.
 • Doplnené JU: TestJU.dat

Verzia: 2.32.755 z 2.4.2024

 • Distribúcia: 2412
 • Doplnené OAS: Pridané dátumy OD (pre KG bau)
 • Doplnené OAS: Export vystavených faktúr do EDI TXT8 (kurz).
 • Doplnené OAS: Import z VFP Oasis Parametre Import PSC zo zakaznik.dbf.
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: rovnaké položky so zadanými šaržami sa budú vždy kumulovať.

Verzia: 2.32.754 z 2.4.2024

 • Doplnené OAS: Možnosť ukladať default pohľadu (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Skenovanie výroby (pre BangJoo).
 • Opravené PAM: Odvody pre spoločnosti "potravinári".
 • Opravené PAM: Odchýlka 8123 po výstupe.

Verzia: 2.32.753 z 28.3.2024

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena predajnej ceny na základe nákupného cenníka.
 • Doplnené OAS: Záložka šarže a exspirácie v neskladových položkách.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody dátum splatnosti z tagu dateDue.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody doplnené tagy inv:centre pre HS a inv:accounting pre analytický účet.
 • Upravené OAS: Odoslanie výdajky A5 na podpis do ContriSys (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Opravená duplicita šarží (pre Zeleninovo).
 • Opravené PAM: Finančný príspevok na stravu počas nepracovného úrazu.

Verzia: 2.32.752 z 25.3.2024

 • Distribúcia: 2411
 • Doplnené OAS: Webový obchod Tec Doc export kariet doplnený export kategórií.
 • Doplnené OAS: Pri importe kariet z ASAS sa označia karty, ktoré sú v EcoSune, ale neexistujú v ASAS e (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Na formulár pre OBJ došlú, pridaná možnosť vybaviť CP.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pre objednávky (pre RAPID PS).
 • Upravené OAS: Import z Aplex doplnená mj pre kartu s prenosom daňovej povinnosti.
 • Upravené OAS: Generovanie spodného limitu na sklad. kartách.
 • Upravené OAS: Upravená tlačovka "Výdaj k zákazke" prepočet ceny podľa vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Upozornenie na doklade, keď sa kombinujú položky, ktoré sú komodity a položky, ktoré nie sú komodity pri platnom IČ DPH organizácie (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Import FD z IsDOC doklad je iba dodací list bez faktúry.
 • Upravené OAS: Import OD z EDI doplnený výber pre najlepšiu cenu.
 • Upravené OAS: Upozornenie pri uložení dokladu typu 200 00, 200 M, 201 00, 400 00 s položkami, ktoré sú komodity a položky, ktoré nie sú komodity (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Zadanie prirážky na nákupnú cenu z príjemky/FD na etiketách.
 • Doplnené PAM: Odpočítateľná položka pre potravinárov od 03/2024.
 • Opravené PAM: PDF výstup hlásenia za rok 2023.

Verzia: 2.32.751 z 20.3.2024

 • Doplnené OAS: Znemožniť nastaviť pevný filter na spoločných pohľadoch pri zakázaných nastaveniach.
 • Doplnené OAS: Webový obchod VFP XML má doplnenú voľbu "Exportovať iba platné karty".
 • Opravené OAS: Správanie príznaku Neponúkať v príkazoch na úhradu.
 • Opravené OAS: Predkontácie pri zmene typu dokladu.
 • Upravené OAS: Export FV do Omega Kros doplnené vyrovnanie.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Nevyrovnané POH a ZAV podľa splatnosti".
 • Upravené SHOP: Bez vytvorenia zálohy zakázané pridať položku s kartou nastavenou pre zálohy (pre QueensOptik).

Verzia: 2.32.750 z 18.3.2024

 • Doplnené OAS: Import príjemky 151 z CSV pre Milsy.
 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec Komponenty do tabuľky kariet príznak či má skladová karta komponenty.
 • Upravené OAS: Objednanie prepravy cez Chameleoon do referenčného čísla vždy vložiť číslo DL (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Stromová kategorizácia utriedená abecedne.
 • Upravené OAS: Generovanie objednávky na hlavného dodávateľa vo vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Vzájomné zápočty v cudzej mene.
 • Upravené OAS: kaktus.dat kontrola pri zakladaní nového katalógu/karty (ak existuje 123 S, tak nesmie založiť 123 a môže založiť 123 *).
 • Upravené OAS: Pri Tlači štítku GLS ak je použitá prevádzka ako adresa doručenia, použiť mobil a email z nej (pre Dali).
 • Upravené OAS: Možnosť zadať viac typov dokladov pre funkciu korekcie výroby (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Chybné potiahnutie ceny na type dokladu 152 00
 • Opravené OAS: Chybné zobrazenie výberového poľa pri vrátení zápožičky (pre RAPID PS).
 • Opravené OAS: Chybné nastavenie formátu textu na type dokladu 500 (pre RAPID PS).
 • Opravené OAS: Prečíslovanie pokladničných dokladov.
 • Opravené OAS: Zakázať kombinovať na doklade položky, ktoré sú komodity a položky, ktoré nie sú komodity (pre Tebau).
 • Opravené PAM: Výber PP pri RZD.
 • Upravené PAM: Presun voľby zamestnancov so zmeneným zdravotným stavom.
 • Opravené: Ústredňa Daktela vyhodnocovanie úspešnosti odoslania SMS.

Verzia: 2.32.749 z 14.3.2024

 • Doplnené OAS: Doplnenie údajov (neskladové položky, číslo kv) do vyťažovania a importu z DocuX
 • Doplnené OAS: Doplnenie do tlačovej zostavy jednostranných zápočtov "Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok" a "Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok EN".
 • Upravené OAS: Doplnenie dát pre zobrazenie tlačovky FA komíny (pre Stadreko).
 • Upravené OAS: Import z IsDoc doplnená poznámka.
 • Upravené OAS: Intrastat sumárna zostava odstránené duplicitné položky, ktoré spôsobovala krajina pôvodu.
 • Upravené OAS: Rozloženie prvkov na formulári cenovej ponuky.
 • Upravené OAS: Na type dokladu 202 povolený spôsob výpočtu DPH zdola (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Úprava termínu "Jednostranný zápočet" a "Jednostranný zápočet EN" v tlačovej zostave na "Oznámenie o započítaní vzájomných pohľadávok" a "Oznámenie o započítaní vzájomných pohľadávok EN".
 • Opravené OAS: Zakázať kombinovať na doklade položky, ktoré sú komodity a položky, ktoré nie sú komodity (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Zadanie prirážky na etikety z príjemky/FD.
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnej zmene skupinových kariet v katalógu (vynulovanie skupinovej karty).
 • Doplnené PU: Doplnenie stĺpca „Korekcia účtovných oprávok pri vyradení“ v tlačovej zostave „Karta majetku“.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Prehľad pohľadávok a záväzkov" so zapnutým rozpisom úhrad ak mali dve úhrady rovnaký dátum, sumu, formu úhr. a druh dokladu a jedna bola v prvom/hlavnom riadku, druhá sa nedostala do rozpisu.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Súpis nevysporiadaných úhrad" predfaktúry cez viac rokov sa zobrazovali duplicitne.
 • Upravené: Ústredňa Daktela access token z mena a hesla získavať synchrónne.

Verzia: 2.32.748 z 12.3.2024

 • Opravené OAS: Import kariet z Excelu spôsobom "iba pridať" ak neexistuje katalóg tak sa vytvorí, inak sa použije existujúci a "iba pridať" sa týka karty.
 • Opravené OAS: Prepočet pri vybavovaní OBJD pri položkách s vedľajšími MJ (pre KG bau).
 • Upravené OAS: Export TXT Omega EUD účtovanie strany MD DL.
 • Upravené PAM: Zoznam zamestnancov so zmeneným zdravotným stavom.
 • Opravené PAM: Mesačný prehľad do prílohy DÚ.

Verzia: 2.32.747 z 11.3.2024

 • Distribúcia: 2409
 • Opravené OAS: Pohyby v zozname skladových kariet sa nefiltrovali podľa nastavenia oprávnení pre položky VE, PE, VI, PI.
 • Opravené OAS: Oprava validácie dátumu vystavenia pri generovaní zberných faktúr došlých.
 • Upravené PAM: Prehľad a Hlásenie na DÚ (ošetrenie neúplnej adresy).
 • Upravené PAM: Výber súboru importu dochádzky AMS.
 • Doplnené: Ústredňa Daktela časový limit pre odozvu na request.

Verzia: 2.32.746 z 8.3.2024

 • Doplnené OAS: Zadanie prirážky na etikety z príjemky/FD.
 • Doplnené OAS: Zakázať kombinovať na doklade položky, ktoré sú komodity a položky, ktoré nie sú komodity (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Export objednávky vystavenej do EDI LIRA posiela EAN alebo katalógové číslo podľa parametra (nutná konverzia).
 • Opravené OAS: Pri tvorbe nového variantu z karty so stavom sa stav hlavnej karty skopíroval na variant.
 • Upravené PAM: Odchýlka "8123" po výstupe.

Verzia: 2.32.745 z 7.3.2024

 • Upravené OAS: Rozšíriť číslo pôvodnej faktúry v tDPH na 300 znakov.
 • Upravené OAS: Import z IsDoc iba dodací list bez faktúry.
 • Upravené OAS: Export GRIT číslo DL, ak nie je FA; mena CZK.
 • Upravené OAS: Export Pohoda pre Rak.dat.
 • Doplnené OAS: V organizáciách doplnené stĺpce záväzky.

Verzia: 2.32.744 z 6.3.2024

 • Doplnené OAS: Obsah odosielaných upomienok zahŕňa aj počet dní po splatnosti.
 • Doplnené OAS: Zavedenie validácie na dátum prijatia pri generovaní prijatej zbernej faktúry došlej.
 • Doplnené OAS: Podpora pre zadanie počiatočných stavov predfaktúr a preddavkových faktúr.
 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri vyťažovaní nenačíta sklad.
 • Opravené OAS: Exportované karty na eshop musia mať okrem zvoleného konkrétneho "webového obchodu" aj zapnutý príznak "webový obchod" (pre Icel).
 • Opravené PRO: Oprava čísla zmluvy, ak je na type zmluvy nastavená maska.
 • Upravené PAM: Mesačný prehľad a hlásenia na DÚ.
 • Upravené PU: Vzhľad formulára predkontácii.
 • Opravené PU: Chyba pri predkontovaní bankového výpisu v prípade prázdneho textu alebo poznámky na položke.
 • Doplnené: Zapnutie sumovania na niektorých typoch stĺpcov spôsobí po zmene pohľadu nezobrazovanie záznamov v tabuľke funkcia opravy pohľadu.

Verzia: 2.32.743 z 6.3.2024

 • Doplnené OAS: Stromová štruktúra skladov doplnená do nahrávania položiek na doklady.
 • Doplnené OAS: Doplnený stĺpec zákazky v prehľade pohybov za sklady a obdobie na skladových kartách.
 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Vytvorenie dokladu z cenovej ponuky (pre Velcon).
 • Opravené BI: Chyba pri prehľade objednávky došlé.

Verzia: 2.32.742 z 4.3.2024

 • Distribúcia: 2408
 • Doplnené OAS: Zrušenie príznaku X po tlači, ihličková tlač (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Import objednávok vystavených z MRP doplnený text na položku do poznámky.
 • Doplnené OAS: MJ na položkách VI generovaného z inventúry.
 • Doplnené OAS: Zákaz odstrániť kartu so šaržami.
 • Upravené OAS: Premenované pole Modul1 na záložke Čísla v Organizácii na Chester (pre NextTeam).
 • Upravené OAS: Tlačovka Opravné položky.
 • Upravené OAS: Inventarizácia valutovej pokladne.
 • Upravené OAS: Pri generovaní dokladu z CP sa prenesie na doklad iba výrobok z CP, cenu bude mať ako predajnú cenu z kalkulácie na CP (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Číslovanie servisných prípadov (pre Fenix).
 • Upravené OAS: Zobrazovanie organizácií na mape podľa obratu za tovarové skupiny zobrazuje koláčové grafy podľa zodpovedného na doklade (pre Climaport).
 • Opravené OAS: Ujednotenie hlavičiek na tlačovkách VI a PI.
 • Opravené OAS: Korekcia príjmu z výroby (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Pri editácii šarže generovalo úplne nové číslo šarže (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: Export do Xml Pohoda chyba, ak nie je vyplnená fakturačná adresa.
 • Doplnené PAM: Hlasenie na DÚ za rok 2023.
 • Doplnené PAM: Štatistika zamestnancov so zdravotným postihnutím.
 • Doplnené SHOP: V dolnej informačnej lište okna predaja sa zobrazuje údaj o zodpovednom (pre Monka).
 • Doplnené SHOP: Možnosť voľby zadania predavača pred každou transakciou predaja.
 • Upravené SHOP: Zatvorenie okna na zadanie údajov zodpovednej osoby zruší aktuálnu transakciu predaja (pre Monka).
 • Upravené SHOP: Okno zodpovedného za transakciu predaja, zrýchlené zadávanie a vyhľadávanie (pre Monka).
 • Upravené SHOP: Zálohy cez paragón (pre QueensOptik).
 • Doplnené PRO: Na formulár projektov pridané polia Plánované náklady, Skutočné náklady a Počet dní.
 • Doplnené CRM/PRO: Na formulár úlohy pridané pole Plánované hodiny.

Verzia: 2.32.741 z 27.2.2024

 • Distribúcia: 2407
 • Opravené OAS: Error pri kliknutí na ikonku filtra pod tabuľkov záznamov.
 • Opravené OAS: Vybavovanie OBJ z DL pri vyberaní položiek.
 • Opravené SHOP: Pri vrátení (storne) sa niekedy nesprávne použili ďalšie merné jednotky.

Verzia: 2.32.740 z 26.2.2024

 • Distribúcia: 2407
 • Doplnené OAS: TecDoc export stavov kariet (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Pridaná voľba Počet balíkov do menu Chameleoon.
 • Doplnené OAS: V okne šarží pridaný do výberu šarže stĺpec UDI.
 • Doplnené OAS: Zobrazovanie organizácií na mape podľa obratu za tovarové skupiny (pre Climaport).
 • Doplnené OAS: Import došlých faktúr z IsDOC, výber skladových kariet podľa katalógového čísla.
 • Upravené OAS: Pri zapnutí príznaku FA na doklade sa nastaví dátum vystavenia na aktuálny dátum (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Pri vybavovaní OBJV v PE sa zobrazia aj objednávky partnera (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Pri odoslaní FD alebo OBJV na schválenie sa niekedy vytvárali duplicitné schvaľovacie záznamy (pre KTS).
 • Opravené OAS: Pri kópii sumárnej karty a zadaní variantu sa chybne vyhodnotil validátor sadzby DPH.
 • Opravené OAS: Zákaz odstránenia bodkovej karty znemožnil odstrániť sklad automatické odstránenie prázdnej bodkovej so skladom.
 • Upravené PRO: Zobrazenie zmlúv v režime, kde je možné vyhľadávanie a filtrovanie podľa dátumu poslednej zmeny počítadla (pre CPO).
 • Doplnené CRM/PRO: Výkaz práce umožňuje zobraziť len používateľove nedokončené prípady a úlohy a ukončiť úlohu pri uložení výkazu (platí len pre staré zobrazenie).
 • Upravené SHOP: Nastavenia "Povolená evidencia záloh" a "Neskladová karta pre evidenciu záloh" zmenené z globálnych na PC.

Verzia: 2.32.739 z 23.2.2024

 • Doplnené OAS: Pridaná tlačovka Opravné položky do Salda dokladov.
 • Doplnené OAS: K žiadankám doplnený checkbox "Zadávať dátum od do".
 • Doplnené OAS: Možnosť zrušenia príznaku X po tlači dokladov.
 • Upravené OAS: Funkcia Vyhľadať karty s rozdielnym počiatočným stavom voči koncoročnému.
 • Upravené OAS: Import pre JJ z Kauflandu doplnený účet 315500.
 • Upravené OAS: Export došlých faktúr do TXT EUD Omega doplnené kódy DPH.
 • Upravené OAS: Export vystavených faktúr do TXT EUD Omega doplnený IBAN.
 • Upravené OAS: Import vystavených faktúr z XML Pohoda pre Medical HS na položkách podľa ŠPZ z TruckManager.
 • Upravené OAS: Zrýchlené zobrazovanie formulára multikategórií.
 • Upravené OAS: Ak je na salde záväzku forma úhrady hotovosť, tak ho nedávať do prevodného príkazu.
 • Opravené OAS: Chyba pri presunutí vetvy multikategórie myšou do inej vetvy.
 • Opravené OAS: Chybný výber vysporiadania úhrad z predfaktúr pri určitej kombinácii záloh a vrátených záloh.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL z OBJD sa niekedy nekorektne kontroloval okamžitý stav na karte.
 • Opravené OAS: Pole "Možné dodať >= Potrebné" na položkách OBJ.
 • Opravené OAS: Generovanie DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Doplnenie klávesovej skratky D, pomocou ktorej v skladových kartách v prehľade 2, ma prepne do starého roka (pre Prima drogéria).
 • Opravené OAS: Pri nových organizáciách sa na FV nedá meniť cenová hladina cez F8.
 • Opravené OAS: V tlačovke PI nezobrazovalo v pätičke IČO a názov firmy.
 • Opravené OAS: Editačný formulár typu dokladu sa zobrazoval na záložke Ďalšie.
 • Opravené OAS: Nezapamätanie si množstva pri kalkulácii jedál (Pre ZU).
 • Upravené PRO: Pri precenení počítadiel sa uvažujú aj zmluvy s nenastaveným príznakom Navyšovať (pre CPO).
 • Opravené: Zobrazenie organizácií a ich adries na mapách nebolo plynulé.
 • Opravené PU: DPPO strana 3 ak je r510 záporný, tak r600 je nulový.

Verzia: 2.32.738 z 20.2.2024

 • Doplnené OAS: Možnosť zadania individuálnej zľavy na položkách vo FD.
 • Doplnené OAS: Doplnenie klávesovej skratky D, pomocou ktorej v skladových kartách v prehľade 2, ma prepne do starého roka (pre Prima drogéria).
 • Upravené OAS: V skladových kartách po stlačení klávesy 5/9 vyhodí defaultne všetky roky (pre Prima drogéria).
 • Opravené OAS: Pri kópii katalógovej karty sa neskopírovali vedľajšie merné jednotky a ostali chybné nastavenia príjmovej a výdajovej MJ.
 • Doplnené OAS/PU: Pri importe salda pridaný príznak dobropis.
 • Opravené PAM: Pri vstupe do prílohy mesačného výkazu na ZP chyba pri sumarizácii.
 • Doplnené PRO/CRM: Hromadná zmena kategórie, kategórie 2 a značky 1 v zozname prípadov.

Verzia: 2.32.737 z 18.2.2024

 • Doplnené OAS: Na typy objednávok doplnený typ výrobného príkazu pre generovanie VP.
 • Upravené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Chybný výpočet ceny v maloobchodnom cenníku v prípade že sa cena počíta s prirážkou z skladovej ceny.
 • Doplnené PU: Vygenerovaná účtovná dávka z opravnej položky obsahuje poznámku "Opravná položka k faktúre číslo .......".
 • Upravené PRO/CRM: Do editačného formulára projektu pridané textové pole "Značka 1" a číselník "Stav účtovný".

Verzia: 2.32.736 z 15.2.2024

 • Upravené OAS/PU: Upravené tlačovky "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov", pohľadávky zobrazia len pohľadávky, záväzky zobrazia len záväzky.
 • Upravené PAM: Adresy na potvrdení, žiadosti a ročnom zúčtovaní dane.
 • Doplnené PAM: Parameter na dochádzkovú prémiu.
 • Doplnené SHOP: FiskalPRO servisné funkcie na prepínanie aktívnej tlačiarne.
 • Opravené SHOP: FiskalPRO tlač korekčných a záporných položiek.

Verzia: 2.32.735 z 14.2.2024

 • Upravené OAS: Export do Grit Orion názov súboru premenovaný FAcislo_DLcislo.csv
 • Upravené OAS: Odstránenie hlášky, ktorá informuje o už vygenerovanej hodnote šarže, ak užívateľ zadáva šaržu ručne (pre Zeleninovo).
 • Opravené OAS: Po importe z excelu prepísalo typ karty z komisnej na tovar
 • Opravené OAS: Položky bez karty (iba text) na DL sa pri generovaní zbernej FA neusporiadali pod svoj DL ale zostali na začiatku položiek.
 • Opravené PU: Predkontácia HS podľa VS.
 • Opravené PU: Tlačová zostava: Nevyrovnané pohľadávky a záväzky.
 • Doplnené PRO: Parameter na obmedzenie dĺžky popisu prípadu (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PRO: Parameter na obmedzenie dĺžky názvu súboru príloh v prípadoch a aktivitách (pre Prima Zdroj).
 • Upravené SHOP: FiskalPRO pridaná podpora otvárania pokladničnej zásuvky.

Verzia: 2.32.734 z 13.2.2024

 • Opravené PAM: Daň v RZD pri vysokých príjmoch.

Verzia: 2.32.733 z 13.2.2024

 • Doplnené OAS: Úpravy generovania DL a HDL z OBJD (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Doplnenie dátumu príchodu do prijatej zbernej faktúry došlej.
 • Upravené OAS: Tlačovky FV,FD,OBJ,PF,CP,CD,PI,VI popis stĺpca všeobecne bez "tovar".
 • Upravené OAS: Konfigurátor cenových ponúk (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Zákaz zliav nastavený na katalógovej karte sa neuplatňuje pri nákupe/príjme.
 • Upravené OAS: V kartách a cenníkoch premenovaný druh ceny Novinka na Outlet (pre Ľubicu).
 • Upravené OAS: Pri Shoptet Special Feed importe objednávok pri nulovej DPH použiť price_to_pay aj pre cenu bez dph (pre Dali).
 • Opravené OAS: Chyba pri utriedení zoznamu pohybov na prehľade karte za všetky roky.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení šarže, pri príjme skladovej karty, zapracovaná jedinečnosť číslovania šarží a doplnenie upozornenia, ak užívateľ zadá ručne šaržu, ktorá je už vygenerovaná (pre Zeleninovo).
 • Opravené PU: Error pri importe pohybov odpisovaného majetku z Excelu.
 • Doplnené SHOP: Tlač objednávok do kuchyne, bonová kniha.
 • Upravené SHOP: Tlač zodpovedného (pre Monka).

Verzia: 2.32.732 z 9.2.2024

 • Doplnené OAS: Export GRIT podľa Invoice ORION Inhouse 2.5.5
 • Doplnené OAS: Zadanie textovej informácie na záznam šarže stĺpec UDI (pre Zeleninovo).
 • Upravené OAS: Pri novom doklade sa nepredvyplní zodpovedný (pre Monka).
 • Opravené OAS: Editovateľný stĺpec pri tvorbe VP z OBJ.
 • Opravené OAS: Pri objednaní prepravy cez Chameleoon chyba pri ukladaní štítku ku dokladu nepreruší nasledovné operácie.
 • Opravené OAS: Stĺpec "Zoznam katalógových čísel" zobrazoval duplicitne hlavné katalógové číslo.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava SBL "Zostatky na kartách" napočítavanie počiatočných stavov.
 • Opravené OAS: Automaticky generovaný príjem HV pri predaji niekedy vytvoril duplicitné doklady.
 • Opravené SHOP: Prepočet vedľajších merných jednotiek, zaokrúhľovanie množstva na 3 des. miesta kvôli fiškálnemu modulu.
 • Doplnené PAM: Vstupná mzdová položka: "M0_30116 Dochádzková prémia".
 • Upravené PAM: Triedenie pri výbere tlače mzdového listu.
 • Upravené PU: HB pre RealK účet 51850.

Verzia: 2.32.731 z 6.2.2024

 • Opravené OAS: Pri tlači internej výdajky je nesúlad v MJ ak má karta balenie.
 • Opravené OAS: Vyúčtovacia FA: oprava príznaku dobropis + číslo pôvodnej FA.
 • Opravené OAS: OBJV neťahá Skladovú cenu (aj Cenu1 až 8) podľa nastavenia.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy SBL položky zo zberných FA započítalo do pohybov dvakrát.
 • Opravené OAS: Export faktúry do Xml Pohoda chyba v programe, ak na doklade bola generovaná položka zo zberných DL.
 • Opravené PAM: NČZD pri výpočte ročného zúčtovania dane.
 • Opravené PU: DpPO pre rok 2023.
 • Opravené PU: Prepočet ročných odpisov pri manuálnom zadaní daňového odpisu.
 • Opravené: Dialógové okno s výpisom postupnosti krokov (napr. pri platobnom termináli) sa niekedy nezobrazovalo správne.

Verzia: 2.32.730 z 5.2.2024

 • Doplnené OAS: Korekcia príjmu z výroby (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Error pri importe obj zo Shoptetu pri nenájdení katalógu.
 • Upravené OAS: Objednávky vystavené export LIRA kontroly vyplnených EANov a štátov.
 • Upravené OAS: Pri vytvorení šarže, pri príjme skladovej karty, zapracovaná jedinečnosť číslovania šarží (pre Zeleninovo).
 • Doplnené PU: HB do predkontácie podľa textu na bankovom výpise je doplnený aj VS.
 • Doplnené PAM: Import priemerov na náhradu z XLS tabuľky (prenos z druhého dátového prostredia).
 • Upravené SHOP: Zrušená výstraha "Nie je nastavené správne obdobie!".

Verzia: 2.32.729 z 2.2.2024

 • Doplnené OAS: Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam.
 • Doplnené OAS: Objednávky vystavené export LIRA.
 • Doplnené OAS: Doplnené oprávnenia "Cenníky" a "Položky cenníkov".
 • Upravené PAM: Import z dochádzkového systému TRANSVYDO.
 • Upravené PU: HB import výpisu ráno a import doplneného výpisu večer.

Verzia: 2.32.728 z 1.2.2024

 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému TRANSVYDO.
 • Doplnené OAS: Umožnené editovanie parametrov pokladní a bánk vo voľbe závierkové kurzové rozdiely.
 • Doplnené OAS: Logovanie disponibilného stavu pri OBJ (pre KTS).
 • Opravené OAS: Duplicitný interný príjem pri pripojení DL na faktúru.
 • Opravené OAS: Porušené vlastné a spoločné pohľady na cenových ponukách.
 • Opravené OAS: Upozornenie pri prenose tovaru z objednávky do FA/DL (pre KTS).
 • Doplnené SHOP: Servisná funkcia nulovania celkového stavu pokladničnej zásuvky.
 • Upravené SHOP: Automatický úvodný denný vklad je vyhodnocovaný na základe dát, nie fiškálnej tlačiarne.
 • Upravené SHOP: Výpočet celkového stavu pokladničnej zásuvky.

Verzia: 2.32.727 z 31.1.2024

 • Doplnené OAS: V skladových kartách doplený disponibilný stav v príjmovej a výdajovej vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Konfigurátor cenových ponúk (pre Velcon).
 • Upravené OAS: Import XML z CreativeShop pre Rak XML obsahuje niekedy názov štátu a niekedy plný názov štátu doplnené obe vyhľadávania.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody pre Medical ŠPZ v poznámke.
 • Upravené OAS: Import XML z Pohody pre Limetaapps.cz chýbajúce dátumy a dlhý názov.
 • Upravené OAS: Export XML do Pohody pre RevTech inv:accounting podľa účtu na hlavičke, inv:text na položky pre bodkové karty a doplnený názov.
 • Upravené OAS: V agende sledovanie objednávok upravené zobrazenie na VS_OBJ a mesto z adresy doručenia na objednávke (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Pri založení OBJD typu 425 sa negeneruje nové výrobné číslo (pre Fornox).
 • Upravené OAS: Pri vytvorení šarže v počiatočných stavoch skladovej karty zapracovaná jedinečnosť číslovania šarží.
 • Opravené OAS: Chybný validátor pri type dokladu, ktorý obsahoval v kóde Z.
 • Opravené OAS: Pri výmaze faktúry, ku ktorej boli pripojené dodacie listy, ostával na DL príznak prepojenia na vymazanú faktúru.
 • Opravené OAS: Kontrola od/do dátumov pri tvorbe cenníkov kópiou (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Prirážka karty deleniu nulou.
 • Doplnené PAM: Mesačný prehľad na DÚ od 1.1.2024.
 • Doplnené PU: Tlač odshúhlasenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene.
 • Doplnené PU: Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam daňové, účtovné (zatiaľ bez generovania účtovnej dávky).
 • Doplnené PRO: Do zmluvy doplnený stĺpec dátum poslednej zmeny ceny na počítadlách zariadení priradených k zmluve (pre CPO).

Verzia: 2.32.726 z 25.1.2024

 • Opravené OAS: Tvorba položiek pri importe objednávok z webového obchodu a doplnené info o priebehu (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Opakované prechody medzi rokmi nebudú aktualizovať trvalé objednávky (pre Mipek).

Verzia: 2.32.725 z 24.1.2024

 • Opravené OAS: Oprávnenie "Umožniť meniť položky na DL, vygenerovaných z OBJD" (pre Avecan).

Verzia: 2.32.724 z 24.1.2024

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Umožniť meniť položky na DL, vygenerovaných z OBJD" (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Import došlých faktúr z IsDOC.
 • Doplnené OAS: Konfigurátor cenových ponúk (pre Velcon).
 • Doplnené OAS: V šablónach mailu doplnená agenda "Vzájomné zápočty" a "Jednostranné zápočty".
 • Upravené OAS: Pri vytvorení prevodky sa zapíše na protikdoklad hospodárske stredisko uvedené na type dokladu protidokladu (doteraz sa zapisovalo HS nastavené na používateľovi).
 • Upravené OAS: Pri výmaze katalógovej karty sa vymažú aj príslušné záznamy z cenníkov.
 • Upravené OAS: Program umožňuje zmeniť na zaúčtovanom doklade FV, FD (DL) aj dátum daňového plnenia.
 • Upravené OAS: Export XML do Pohody sekcia foreignCurrency iba pre vyplnenú menu alebo pre typ 215 (Rak potrebuje, Zeleninovo ju nesmie mať).
 • Upravené OAS: Do hlavičiek cenníkov doplnený stĺpec pre označovanie záznamov V.
 • Upravené OAS: Pri voľbe zmeny predajných cien (Alt+C) a doplnkových údajov (Alt+U) na katalógu neboli v editačnom formulári prístupné tlačítka Predošlý a Ďalší.
 • Opravené OAS: Pri výmaze katalógovej karty s vedľajšími mernými jednotkami, výkonomvými normami, parametrami dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL z objednávky došlej sa pri zakázanom výdaji do mínusu a zápornom stave karty na sklade zapísal na položku DL záporný výdaj.
 • Opravené OAS: Chyba pri vysporiadaní preddavkov s komoditami s predfaktúrou z minulého roku.
 • Opravené OAS: Pri faktúrach došlých niekedy ťahalo JCD položku do kontácie FA.
 • Doplnené PU: Do saldokonta doplnené stĺpce pre označovanie záznamov X a V.
 • Upravené PU: DMV zástupca, poštová poukážka.

Verzia: 2.32.723 z 19.1.2024

 • Doplnené OAS: Pridaná funkcionalita označiť neplatné karty na všetkých skladoch v katalógu aj na kartách.
 • Doplnené OAS: Zmena cien cenníka kópiou možnosť zmeniť platnosť zdrojového cenníka (pre Stadreko).
 • Upravené PAM: Žiadosť na RZD text.
 • Doplnené PAM: Formulár Potvrdenie pre RZD doplnený parameter opakovaného načítania potvrdenia.
 • Upravené PRO: Tlačové zostavy Inštalačný a Odinštalačný protokol zmena čiarových kódov na QR kódy (pre CPO).
 • Doplnené SHOP: Do pohybov na zákazníckej karte doplnené nové pole "poznámka".
 • Upravené: Zoznam údajov pre hromadnú zmenu je utriedený podľa názvu stĺpca.

Verzia: 2.32.722 z 18.1.2024

 • Opravené OAS: Nastavenie Stavu OD "Na odoslanie" sa nastavuje automaticky pri generovaní internej prevodky (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri načítaní stavov doručenia z Packeta cez príkazový riadok sa nesprávne aktualizovali niektoré príznaky na dokladoch (pre Ľubica).
 • Opravené PU: Generovanie závierkového kurzového rozdielu pokladne napočítalo aj sumu v cudzej mene.
 • Opravené PAM: Oprava počtu dní na výkaz SP.
 • Upravené PRO: Tlačová zostava Inštalačný protokol (pre CPO).

Verzia: 2.32.721 z 17.1.2024

 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec Číslo CP do OBJD a DL/FV (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: V kartách doplnený stav v príjmovej a výdajovej vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Import ISPadmin počet dokladov, dobropis, číslo pôvodného dokladu.
 • Upravené OAS: Export Xml Pohoda typ:country, typ:currency do inv:ivoiceItem, typ:rate, typ:icDph.
 • Upravené OAS: Pri tlači cenníka sú položky utriedené podľa čísla karty.
 • Opravené OAS: Kopírovanie cenníka cez zmenu cien priradí prevádzku (pre Stadreko).
 • Upravené SHOP: FiskalPRO pridaná podpora modelu Verifone, kontrola a nastavenia lokácií.
 • Upravené PAM: Žiadosť na ročné zúčtovanie dane.
 • Doplnené PAM: Tlačivo RZD za rok 2023.
 • Doplnené PU: Prečíslovanie položiek bankového výpisu (podľa dátumu položky).
 • Doplnené PU: Do hlavnej knihy doplnená poznámka.
 • Upravené PU: DzMV do XML nedáva výkon motora pre M1.
 • Upravené: Niektoré parametre v nastaveniach programu na nastavujú pre každý rok zvlášť keď je kurzor myši nad parametrom, zobrazí sa v nápovede aj rok.

Verzia: 2.32.720 z 16.1.2024

 • Opravené OAS: Nastavenie Stavu OD na "Na odoslanie" pri generovaní prevodky (pre Avecan).

Verzia: 2.32.719 z 16.1.2024

 • Upravené OAS: V prípade nastaveného oprávnenia "Ignorovať oprávnenia" na "Povolené" sa neberú do úvahy validácie (pre Avecan).
 • Upravené OAS: Zmena logiky prevodov z interných objednávok (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri vyplnení čísla KV na FV, priradenie čísla KV aj na položku DPH.
 • Opravené OAS: Vlastná adresa na doklade ponúkanie adries z vlastnej organizácie.
 • Opravené OAS: SDS uplatnenie inej zvozovej adresy ako sídlo firmy (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Import individuálnych cenníkov (JRS).
 • Opravené PAM: Súčty zostavy zamestnancov do SP za zamestnávateľa.
 • Opravené PU: Opravený chybný predmet do e mailu keď sa posiela Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov.
 • Doplnené PRO: Dátum poslednej zmeny ceny počítadla (pre CPO).
 • Doplnené: Odosielanie SMS cez Daktelu prehľad logov, odosielanie s použitím šablóny, odosielanie zo servisných prípadov (pre KTS).

Verzia: 2.32.718 z 15.1.2024

 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy Objednávky komínov doplnený vrchný a spodný text z dokladu (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr zo zmlúv dovoliť vygenerovať viac ako 1 faktúru za jedno obdobie/mesiac (pre Nextteam).
 • Upravené OAS: Pri tlači sa rekapitulácie sa už neberú do úvahy filtre nastavené v tabuľke rekapitulácie.
 • Opravené OAS: Zákaz výmazu riadku v tabuľke DPH, nefungoval vždy korektne v tabuľkách objednávok a CP.
 • Opravené OAS: Vytvorenie prevodky z internej objednávky.
 • Opravené OAS: V zbernej FA nepovolilo dať v roku 2023 dátum vystavenia 2024.
 • Opravené CRM: Tlačová zostava "Pracovný list" vlastná organizácia.

Verzia: 2.32.717 z 12.1.2024

 • Doplnené OAS: Automatické podpisovanie a odosielanie faktúr parameter "Preskoč prvých X nájdených FA" (pre Pilex).
 • Upravené OAS: Objednávky došlé prepočet vybavenosti podľa vyrobeného a stĺpec na položkách zostáva vyrobiť celkom (všetky roky).

Verzia: 2.32.716 z 11.1.2024

 • Doplnené OAS: Do zoznamu skladových kariet pridaná funkcia Vyhľadať karty s rozdielnym počiatočným stavom voči koncoročnému.
 • Doplnené OAS: Upozornenie pri prenose tovaru z objednávky do FA/DL (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Spôsob importu "Iba pridávať" pri importe kariet/katalógov z Excelu.
 • Doplnené OAS: Na formulároch dokladov sa schovaná marža, zľava zachovaná a možnosť zobraziť zľavu na skratku Ctrl+M (pre PRIM).
 • Doplnené OAS: Napočítavanie vyrobeného množstva na položkách objednávok došlých pri prechode cez roky.
 • Doplnené OAS: Na internú objednávku nie je možné pridať položku, ak sa sklad na položke nezhoduje so skladom uvedeným na type dokladu (pre Avecan).
 • Doplnené OAS: Do príkazov na úhradu doplnené stĺpce pre zobrazenie schválenia FD a OBJV (pre KTS).
 • Upravené OAS: Oznam pri generovaní rozdielového dokladu inventúry v prípade že sú všetky stavy na kartách správne.
 • Upravené OAS: Export do XML Pohoda doplnená časť invoiceSummary homeCurrency/foreignCurrency.
 • Upravené OAS: Pri generovaní dokladov z výrobných príkazov sa prenáša na tieto doklady zákazka z VP.
 • Upravené OAS: Na objednávkach vystavených možnosť vybrať adresu doručenia zo všetkých prevádzok (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Vypočítavanie hmotnosti pri nahrávaní položiek dokladov.
 • Opravené OAS: Prenos spodného textu z objednávky na DL (pre Stadreko).
 • Opravené OAS: Povolenie na vytvorenie prevodky z internej objednávky (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri uložení obstarávacieho nákladu z neskladovej položky sa do tabuľky ON zapísal niekedy nesprávny dátum.
 • Opravené OAS: Opravený inventúrny podklad, aby netlačilo neplatné karty.
 • Opravené OAS: Do tlače vzájomných a jednostranných zápočtov nebralo pečiatku a podpis z používateľa.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet do položiek dokladu sa niekedy nevykonal výber korektne.
 • Opravené OAS: Tvorba interného dokladu z inventúry s položkami vo vedľajšej mernej jednotke.
 • Opravené OAS: Na doklade, ktorý mal zakázanú opravu, bolo možné za určitých okolností uplatniť zľavy.
 • Opravené OAS: Varianty platnosť sumárnej karty sa prenáša aj na jej varianty.
 • Upravené OAS: Ak je na type dokladu zapnutý parameter "Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku", tak táto podmienka sa neuplatňuje pre dobropisy.
 • Upravené OAS: Zmeniť na internej objednávke Stav OD na "Na odoslanie" môže len používateľ s nastaveným skladom rovnakým ako je "Zo skladu" na type dokladu internej objednávky (pre Avecan).
 • Upravené PAM: RLFO skutočný týždenný úväzok pre dohody od 1.1.2024.
 • Upravené PAM: Príspevok do DSS platné od roku 2024.
 • Opravené PAM: Tlač dochádzky "Dochádzka zamestnancov".
 • Doplnené PAM: Upravené výpočet poistného pre zdravotné poistné od 1.1.2024.
 • Upravené PAM: Doplatok do min. poistného na ZP do potvrdenia na RZD.
 • Upravené PU: DzMV Export do XML riadok 06 na jedno desatinné miesto.
 • Opravené PU: Rozdiel záväzkov a pohľadávok v tlačovej zostave.
 • Opravené SHOP: FiskalPRO zaokrúhľovanie výslednej ceny položiek ak bola cena na viac ako 2 desatinné miesta.
 • Doplnené: Na editačný formulár reklamácií pridaný údaj Účtovný stav.
 • Doplnené: Na editačný formulár a zoznam reklamácií pridané záložky Objednávky došlé a Bilancia.
 • Opravené: Kopírovanie hodnôt dynamických stĺpcov pri ročnej uzávierke a klonovaní.
 • Opravené: Export do Excelu z gridu (tabuľky) pri vnorených zoskupeniach.