História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.700 z 30.11.2023

 • Doplnené OAS: Pri Chameleoon preprave možnosť nastaviť notifikácie email/telefón/SMS.
 • Doplnené OAS: Po odoslaní exportovaného XML kariet pre Shoptet možnosť automaticky odstraňovať lokálneho XML.
 • Doplnené OAS: Faktúry došlé export do Xml Pohoda.
 • Opravené OAS: CZK prepočet nákupnej ceny a použitie ceny bez DPH pri Shoptet exporte kariet (pre Abse).
 • Opravené OAS: Nastavenie príznaku dobropis pri vytvorení faktúry.
 • Opravené OAS: Zrušenie odkazu v informačnom okne pri generovaní FA+DL z objednávky.
 • Doplnené OAS: Import individuálnych cenníkov (STADREKO).
 • Upravené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu zmenené hľadanie či organizácia už existuje na podľa ID > IČO > názov namiesto IČO > ID > názov.

Verzia: 2.32.699 z 29.11.2023

 • Doplnené OAS: Medzisklad výroby agenda zrenia (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Pridané funkčné oprávnenia na katalógovú kartu "Zmena názvu katalógovej karty", "Zmena nastavenia Evidovať šarže / exspirácie".
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Pohyby na účtoch" sa zobrazí aj ak nie sú žiadne záznamy (potrebné zostavu refreshnúť) (pre CPO).
 • Upravené OAS: Nákupná cena pri Shoptet exporte kariet a prepočet do CZK (pre Abse).
 • Upravené OAS: Vypnutie kontroly duplicity katalógové čísla v rámci jedného katalógu na rôznych dodávateľoch (pre KTS).
 • Upravené OAS: Parameter Nepovoliť DL na type dokladu sprístupnený aj pre príjem externý.
 • Upravené OAS: Import z VFP merné jednotky, skladové karty a prepočtové koeficienty importovať najprv MJ, vytvorí sa pomocná štruktúra a hneď karty, ktoré ju použijú.
 • Upravené OAS: Import z VFP tovarovo odberateľské zľavy.
 • Upravené OAS: Import z VFP DPH plnenie N03 pre §69 ods.12 písm.J.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava potvrdenia objednávky v EN pri sadách.
 • Opravené OAS: Chybná kontácia pri faktúrach z colnice.
 • Opravené OAS: Nefunkčná hromadná zmena stavu objednávky.
 • Opravené OAS: Zrušenie prepravy a Chameleon (pre BAZ).
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Interná výsledovka po mesiacoch" zmenené napočítavanie hodnôt z obratov namiesto konečných stavov.
 • Doplnené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu spôsobom "Iba pridávať, neaktualizovať existujúce".
 • Upravené CRM/PRO: Import organizácii z Excelu zmenené hľadanie či organizácia už existuje na podľa IČO > ID > názov namiesto ID > IČO > názov.

Verzia: 2.32.698 z 26.11.2023

 • Doplnené OAS: Na okno kariet pridaná funkcia "Vyradiť z webového obchodu" (hromadne).
 • Opravené CRM/PRO: Ak sa vybral na prípade stĺpec z poslednej úlohy/aktivity, program niekedy vyhlásil chybu.

Verzia: 2.32.697 z 23.11.2023

 • Doplnené OAS: Automatické nastavenie HS používateľa na novo vytvorené doklady a prípady (pre KTS).
 • Upravené OAS: Pri generovaní FA/DL z trvalých objednávok preskočiť objednávky, ktorých žiadna položka nemá množstvo (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Otváranie formulára DL/shopu skratkou odkiaľkoľvek z aplikácie DL sa otvorí spôsobom, že bude možné nechať jeho formulár otvorený a popri tom robiť v Ecosune niečo iné (pre Monku).
 • Opravené OAS: Otváranie formulára DL/shopu skratkou odkiaľkoľvek z aplikácie ak sa skratka použila na gride cieľového dokladu, formulár sa schoval na pozadí/grid si zachoval focus (pre Monku).
 • Opravené OAS: Dátumy KV a výkazu na DPH položkách dokladu.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie položiek na tlačovej zostave dodacieho listu.
 • Opravené OAS: Pri exporte príloh z databázy do priečinku, zlyhanie pri jednej prílohe nespadne do chyby ale pokračuje ďalšou a na konci dá info.
 • Doplnené SHOP: Predaj "bodkovej" karty umožňuje vybrať akúkoľvek mernú jednotku.

Verzia: 2.32.696 z 22.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený parameter formát štítku Chameleoon.
 • Doplnené OAS: Doplnená klávesová skratka pre tlač štítkov Chameleoon.
 • Doplnené OAS: Generovanie zberných DL z výdaja interného možnosť vypnúť kumulovanie (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Generovanie prevodiek poznámka položky výdajky je z hlavičky objednávky (pre ICEL).
 • Upravené OAS: Import EDI objednávky došlé doplnený druhý sklad, kam importovať položky objednávky.
 • Upravené OAS: V prípade opakovanej tlače štítkov Chameleoon sa štítok nepridá duplicitne do príloh.
 • Upravené OAS: Shoptet export kariet názov 2 pre CZ (pre Abse).
 • Upravené OAS: Tlačovka DL tlačiť sumár komponentov. Pri hromadnej tlači bude sumár komponentov na poslednom DL za všetky vybrané DL.
 • Upravené OAS: Pri generovaní zbernej FA nedávať do poznámky dátum zdrojového DL (pre FarbyLux).
 • Upravené OAS: Opravená kontácia položky zaokrúhľovacieho rozdielu na doklade.
 • Opravené OAS: Pri importe kariet ak importovaný riadok je variant tak nezapisovať katalógové číslo do hlavného katalógu ale do katalógu variantu.
 • Opravené PAM: Hodnota oslobodená suma na výkaz do ZP pri odchýlkach 3388 a 3488.
 • Opravené PAM: Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN, ukončení PP, nastavení ročného nároku na DV a zostatku DV z min roka.
 • Upravené PAM: Generovanie odmeny (percento) pri nevybratých prémiách.

Verzia: 2.32.695 z 20.11.2023

 • Doplnené OAS: Možnosť prepínať spôsob hľadania (začína na/obsahuje/rovná sa/...) organizácie na formulároch (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Pri hromadnej kópii cenníka sa vytvorí nový názov cenníka, podľa zvolenej platnosti.
 • Upravené OAS: Tlačovky cenových ponúk v prípade, že položka má variantnú skladovú kartu a je zaškrtnutá voľba "Tlačiť obrázky", tak sa zobrazí obrázok hlavnej karty (ak variant nemá vlastné obrázky).
 • Upravené OAS: Faktúry vystavené tlač štatistika.
 • Opravené OAS: Chyba pri vygenerovaní DL/FV z editačného formulára objednávky došlej.
 • Opravené OAS: Pri nastaveniach povoľujúcich duplicitu EAN ov, pri ukladaní katalógu a akceptovaní varovania duplicity sa nespustili základné kontroly katalógu.
 • Doplnené PAM: výplatné lístky zasielané elektronický rozšírené o vzor č.3.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji je možné zapnúť voľbu "Priama konzumácia" zníži sa DPH sadzba z 20% na 10% pri každej pridanej položke.
 • Opravené: Filtrovanie dátumových stĺpcov cez mini lievik vpravo na hlavičke stĺpca niektoré filtre nefungovali pri hraničných dátumoch na záznamoch s časom dátumu iným ako 00:00:00.
 • Opravené: Na spodných paneloch sa nezobrazovali funkcie a niektoré panely sa nedali zobraziť.

Verzia: 2.32.694 z 15.11.2023

 • Doplnené OAS: Import skladových / katalógových kariet možnosť importovať množstevnú zľavu na základe názvu.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené Export do Omegy doplnené kódy podľa popisu Kros u.
 • Doplnené OAS: Text marže na spodnej časti dokladu schovaný a zobraziteľný klávesovou skratkou (pre Farby Lux)
 • Doplnené OAS: Import IspAdmin doplnený protokol o importovaných dokladoch.
 • Upravené OAS: Zmena obsahu tagu CODE pri Shoptet exporte kariet z čísla na oid (pre Abse).
 • Upravené OAS: Zapamätávanie dátumu pri nahrávaní nových DL pri prvom DL použiť dnešný dátum namiesto zapamätaného (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Import Caris_faktúry nezapisovať číslo dodacieho listu.
 • Upravené OAS: Zo stĺpca popis na položkách odstránený dátum zberného DL (pre FarbyLux).
 • Opravené OAS: "Objednať tovar, ktorý sa predal za posledných X dní" vedľajší dodávatelia.
 • Doplnené PAM: Funkcie na generovanie / mazanie pracovných zmien a sviatkov v plánovacích kalendároch.
 • Doplnené PU: Import PPS doplnený protokol o importovaných platbách.
 • Upravené PU, OAS: V ekonomickom prehľade boli rozdelené pohľadávky na pohľadávky z faktúr, iné a z predfaktúr. Rovnako boli rozdelené záväzky na záväzky z faktúr, iné a z predfaktúr.
 • Upravené PU: V saldokonte bol doplnený rýchly filter o pohľadávky z faktúr, iné pohľadávky, záväzky z faktúr, iné záväzky a nešpecifikované (nezaradené do žiadnej agendy alebo s prázdnym typom).
 • Opravené PU: Ak mala majetková karta na sebe príznak „Neodpisovaný“, tak do zostáv nenatiahlo zostatkovú cenu.
 • Doplnené SHOP: V okne ktoré zobrazuje stav zásuvky je možné pomocou dvojkliku kopírovať jednotlivé číselné hodnoty do schránky Windows.
 • Opravené: Na spodných paneloch sa nezapamätal editačný link.

Verzia: 2.32.693 z 10.11.2023

 • Doplnené OAS: Do editačného formulára katalógovej a skladovej karty doplnený zoznam pohybov.
 • Doplnené OAS: Pri importe objednávok zo Shoptetu nastavovanie objednávkam príznak predfaktúry podľa toho či už bola obj. zaplatená/či nie je na dobierku.
 • Opravené OAS: Posúvanie o 1 riadok pri ihličkovej tlači DL (pre Mipek).
 • Opravené PAM: Prepočty zostatku a krátenia dovolenky.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa v salde chybne napočítal rozdiel k dátumu.

Verzia: 2.32.692 z 9.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená funkčná klávesa pre objednávku prepravy cez Chameleoon (Ctrl+K).
 • Doplnené OAS: V zozname katalógových kariet možnosť filtrácie podľa vybraného skladu zobrazia sa len katalógové karty, ktoré sú zavedené na vybranom sklade.
 • Doplnené OAS: V zozname katalógových kariet možnosť filtrácie podľa typu variantu. Všetky zobrazia sa všetky katalógové karty, Sumárne zobrazia sa sumárne karty a karty bez variantov, Varianty zobrazia sa len variantné karty.
 • Doplnené OAS: Na prvú obrazovku editačného formulára katalógovej karty doplnený zoznam skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Pri ukončení objednávky vo formulári Sledovanie objednávok sa nastaví stav Vybavená (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Doplnená tlačovka "Tlač nevybavených položiek objednávky" pre objednávky vystavené.
 • Upravené OAS: V zozname skladových kariet sa pri výbere filtrácie Varianty zobrazia sa len variantné skladové karty (predtým sa zobrazovali aj karty bez variantov).
 • Upravené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text len v stĺpcoch "Id organizácie" a "Názov" (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Funkcia otvorenia formulára nového DL skratkou odkiaľkoľvek (pre Monku).
 • Opravené OAS: Suma dobierky Chameleoon sa posiela iba v prípade, že je forma úhrady dobierka.
 • Opravené OAS: Pomalé zobrazovanie objednávok vo formulári Sledovanie objednávok (pre Roofing).
 • Opravené OAS: V niektorom prípade sa zle načítala osoba na doklade.
 • Opravené OAS: Import Helios FD chýbajúce tagy MistoUrceni a Nazev3.
 • Upravené OAS: Pri kópii skladovej karty s číslom PLU ponúkne najbližšie najväčšie číslo.
 • Doplnené CRM: Nastavenie "Zobraziť e mail pred odoslaním" pre mailing.
 • Opravené CRM: V prípade, že je parameter "Nový vzhľad formulárov prípadov" vypnutý, mal sa otvoriť starý vzhľad (po kliknutí na editačný link v spisoch).
 • Opravené PAM: Sumárne hodnoty poistného do ZP v rekapitulácii.
 • Opravené PU: Daňový odpis pri vyradení (v prípade, že bol rok zaradenia taký istý ako rok vyradenia, program nevypočítal alikvótny daňový odpis).

Verzia: 2.32.691 z 8.11.2023

 • Doplnené OAS: Doplený výber objednávok pre generovanie prevodiek (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Na karte doplnené dva dynamicky dopočítané stĺpce: "Stav na ostatných skladoch", "Disponibilný stav na ostatných skladoch".
 • Doplnené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text len v stĺpci "Id organizácie" (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Prvok hľadania organizácie hľadá zadaný text spôsobom "Začína na" namiesto "Obsahuje" (pre Farby Lux).
 • Doplnené OAS: Pri tvorbe došlých dokladov a pri generovaní zbernej faktúry program upozorní ak je dodávateľ neplátca DPH.
 • Doplnené OAS: Podis export položiek do TXT, import položiek z TXT do vystaveného dodacieho listu.
 • Doplnené OAS: Pri importe komponentov z Excelu možnosť importovať pole "Poradie riadku".
 • Doplnené OAS: Do katalógu a skladových kariet doplnené stĺpce Hodnota prirážky 1 8 (pre jednotlivé cenové hladiny). Tieto stĺpce predstavujú hodnotové (peňažné) vyjadrenie prirážky (rozdiel medzi predajnou cenou a cenou od ktorej sa počíta prirážka). P ozor, podľa stĺpcov nie je možné filtrovať a triediť.
 • Doplnené OAS: Generovanie DL z trvalých objednávok nekopírovať položky s nulovým množstvom (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Upozornenie na nesprávne HS dokladu zobraziť až pri ukladaní dokladu (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Z upozornenia na otvorené objednávky organizácie vynechať prevybavené objednávky (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Import z VFP odstráni diakritiku z názvu skladovej karty (pre Icel).
 • Opravené OAS: Export faktúr do szamlak a export rekapitulácie do XML (neexistuje organizácia).
 • Opravené OAS: Export faktúr do Omegy (kódy pre DpDPH z Krosu ešte nie sú úplné).
 • Opravené OAS: Zotriedenie DL pred tlačou na ihličkovú tlačiareň (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Hromadná zmena hlavného/vedľajšieho dodávateľa v tabuľke katalógu.
 • Opravené OAS, PU: Na predpis salda sa niekedy nepreniesol druh dokladu.
 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému TIDO (pre Kondela).
 • Opravené PAM: Zdravotné poistenie pri výsluhovom dôchodku.
 • Opravené PAM: Nárok dovolenky v pri výstupe a špecifickom prípade.
 • Opravené: Odosielanie emailov cez SMTP, prepínanie medzi globálnym a vlastným nastavením.

Verzia: 2.32.690 z 6.11.2023

 • Upravené OAS: Pri generovaní DL z trvalých objednávok zo zvolených obj. ignorovať filtrovať netrvalé (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Zotriedenie DL pri ihličkovej tlači (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Aktualizácia cien položiek dokladu rešpektuje nastavenie parametra "Povoliť zmenu položiek na ktorých bola uplatnená zľava".
 • Opravené OAS: Validátor duplicity katalógového čísla (pre KTS).
 • Doplnené SHOP: Možnosť zapnúť automatický výber tržby z peňažnej zásuvky po dennej uzávierke.
 • Doplnené SHOP: Možnosť zapnúť evidenciu bezhotovostných platieb v peňažnej zásuvke.

Verzia: 2.32.689 z 3.11.2023

 • Doplnené OAS: Na doklad doplnený mail a mobil.
 • Doplnené OAS: Do katalógu doplnený stav produktu na eshope.
 • Doplnené OAS: Ak má dodací list vystavený objednávky, v Chameleoon sa vyplní ParcelShopId z objednávky ParcelID.
 • Doplnené OAS: Hromadný export cenníkov do PDF/XLSx.
 • Doplnené OAS: Hromadné pridanie položiek cenníka.
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie "Dodaného" na položkách objednávok ak rozdiel medzi dodaným a objednaným je menší ako 0.00001 (pre KG bau).
 • Upravené OAS: Typ karty a charakter katalógu pri importe katalógových a skladových kariet z Excelu.
 • Opravené OAS: Pri automatickej tvorbe pokladničného dokladu z dokladu typu 102 sa automaticky zapol príznak cudzia mena.
 • Doplnené PU: Čiastky v eurách pri prepočte z cudzej meny položiek bankového výpisu zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava Interná výsledovka po mesiacoch.
 • Upravené SHOP: Oprávnenia čítania údajov iných DKP.
 • Opravené SHOP: Do výpočtu stavu pokladničnej zásuvky nebol zahrnutý "ručný" výber dennej tržby.

Verzia: 2.32.688 z 30.10.2023

 • Doplnené OAS: Hromadná kópia cenníkov + hromadná zmena nad kópiou cenníka + výmaz neplatných cenníkov.
 • Opravené OAS: Hromadné pridávanie popisov pre eshop neprenášala sa diakritika (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Import výkonových noriem možnosť zmeniť už existujúcim normám poradie.
 • Upravené OAS: Hľadanie/tvorba kariet pri importe objednávok z webového obchodu typu Shoptet.

Verzia: 2.32.687 z 27.10.2023

 • Opravené OAS: Import výkonových noriem z Excelu priamo na karte.
 • Opravené OAS: Validátor duplicity katalógových čísiel (pre KTS).
 • Doplnené PRO: Tlačové zostavy Inštalačný a Odinštalačný protokol (pre CPO).
 • Opravené PRO: Docux vyťažovanie faktúr ak IČDPH je dlhšie ako limit.

Verzia: 2.32.686 z 26.10.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená platnosť cenníka.
 • Doplnené OAS: Automatické nastavovanie hospodárskeho strediska podľa zvoleného skladu pri výdaji internom (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Kontrola skladu položiek vs HS dokladu a otázka/automatická zmena HS (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Kontrola nevybavených objednávok pri tvorbe DL (pre Roofing).
 • Doplnené OAS: Validátor duplicity pre Katalógové číslo (hlavné aj vedľajšie) naprieč všetkými katalógmi (pre KTS)
 • Doplnené OAS: Shoptet import objednávok spracovanie XML s viacerými objednávkami.
 • Doplnené OAS: Shoptet import objednávok možnosť sťahovať XML s objednávkami priamo z webovej adresy.
 • Upravené OAS: V hromadnej zmene cien: možnosť vybrať viac tovarových skupín.
 • Upravené OAS: Export FV/FD do xml szamlak (work/other/materials)
 • Upravené OAS: Pri storno objednávke nastavený stav na Stornovaná na pôvodnej aj storno objednávke (pre KTS).
 • Upravené OAS: Zákaznícka úprava automatická zmena DL pri uložení objednávky (pre Baz).
 • Opravené OAS: Kontrola doručenia balíka DPD/ Packeta odosielanie mailov nefungovalo cez príkazový riadok.
 • Upravené PAM: Zakázané v PAM zlučovať platby pre SEPA.
 • Opravené PU: Import caris pokladne chýbajúci tag .

Verzia: 2.32.685 z 23.10.2023

 • Doplnené OAS: Tlač šarží na tlačových zostavách Dodací list príjemka.
 • Doplnené OAS: Doplnená funkcia "Hromadné odosielanie FA mailom" cez príkazový riadok (pre Samtek).
 • Doplnené OAS: Import komponentov z Excelu cez funkcie na záložke komponentov.
 • Doplnené OAS: Import výkonových noriem z Excelu cez funkcie na záložke výkonových noriem.
 • Doplnené OAS: Rozšírený import výkonových noriem z Excelu o ďalšie polia.
 • Opravené OAS: Generovanie objednávky vystavej z CD padalo do chyby.
 • Upravené OAS: Na skladových kartách zakázané vyhľadávanie cez ďalekohľad (pre KTS).
 • Upravené PU: Sprísnená validácia pri pridávaní a úprave číselníka sadzieb DPH.
 • Upravené PU: Majetok: zákaz nahrať pohyb v období, kde sú záúčtované/ zamknuté odpisy.
 • Opravené PU: Pri inicializácii číselníkov sa vytvárali a prepisovali názvy analytických účtov 343011, 343012, 343020.
 • Opravené PU: Úhrada cez Saldo(f6) pre typ dokladu 102 – program spadol.
 • Opravené PU: Úhrada v CM niekedy nebolo prístupné políčko "úhrada CM" a neprepočíalo kurz.
 • Opravené PU: Úhrada v CM v prípade, že kurz nebol načítaný, tak v úhrade bola zlá hodnota (bola tam suma v CM).
 • Opravené PAM: Krátenie dovolenky po RD a zmene úväzku na 1 hod. denne.
 • Doplnené PAM: Import personálnych a mzdových údajov z DBF (JRS).
 • Opravené CMMS: Zobrazovanie zariadení na spodnom paneli v okne skupín zariadení (pre Polystar).
 • Opravené CMMS: Kopírovanie skupiny zariadení na novovytvorených zariadeniach nevyplnilo organizáciu.
 • Opravené CRM: Import z Google kalendára pri veľkom počte udalostí.
 • Upravené CRM: Emailové notifikácie k obchodným prípadom podľa definovaných podmienok sa odosielajú pomocou globálneho nastavenia SMTP (pre MoDos).
 • Upravené: Funkcia "Preveriť zámky" vo formulári zoznamu dátových zámkov odstráni staré, neaktívne zámky.
 • Doplnené: Archivácia histórie zmien. Spúšťa sa cez menu Funkcie v tabuľke histórie zmien alebo v nastaveniach Systém > Nastavenia aplikácie > Aplikácia. Archív je uložený v súbore "NázovDatabázy_auditlog.db" v adresári aplikácie EcoSun.
 • Doplnené: Zobrazenie archívu histórie zmien. Spúšťa sa cez voľbu v nástrojovej lište v tabuľke histórie zmien.
 • Doplnené: Možnosť spustenia automatickej archivácie histórie zmien na pozadí po prihlásení do aplikácie. Nastavuje sa v parametroch Systém > Nastavenia aplikácie > Aplikácia > Archivácia histórie zmien. Na tomto mieste je tiež možné prebiehajúcu archiv áciu prerušiť.

Verzia: 2.32.684 z 17.10.2023

 • Doplnené OAS: Nová funkcia "Oprava / prepočet priemerných cien na DL došlých", ktoré boli vytvorené vybavením objednávok vystavených. Funkcia je nad objednávkami vystavenými.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena HS nad došlými nevybavenými objednávkami.
 • Doplnené OAS: Na dlaždiciach sledovania objednávok sa zobrazuje mesto a príznak, že objednávka má poznámku (pre Roofing).
 • Opravené OAS: Export do Szamlak.xml import vynecháva typ pohybu 204 (denná uzávierka ERP).
 • Opravené OAS: Výpočet hodnoty zápožičiek po skladoch (pre RAPID PS).
 • Opravené OAS: Chyby pri úprave položiek na dlaždiciach sledovania objednávok (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Odstránené nepovolené elementy v prípade konverzie rtf textu do html.
 • Doplnené PU: Nové záložky v menu evidencie majetku: Položkové ročné odpisy, Položkové mesačné odpisy, Pohyby odpisovaného majetku.
 • Doplnené PU: Po uložení pohybu sa automaticky prepočíta karta majetku.
 • Doplnené PU: Do hromadnej zmeny majetku pribudi voľby: Typ, Druh, Umiestnenie, Účet majetku, Účet oprávok, Účet odpisov, HS, Neplatný, Neodpisovaný.
 • Opravené CRM: Pri kliknutí na link v spisoch program spadol.
 • Upravené CMMS: Vypnutá kontrola duplicity názvu typu aktivity ak je zvolené zariadenie alebo skupina (pre Polystar).

Verzia: 2.32.683 z 13.10.2023

 • Doplnené OAS: Položky, ktorých cena sa nezapočítava do celkovej ceny dokladu (CP) (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Na formulár "Generovanie objednávok doporučené zásoby" záložka obrázkov karty (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať počet dní splatnosti na faktúrach.
 • Doplnené OAS: Klávesové skratky na otvorenie gridu a formulára nového SHOP predaja/DL odkiaľkoľvek z aplikácie (pre Monku).
 • Doplnené OAS: Tvorca objednávky nemôže nastaviť Stav OD na "Na odoslanie" (pre Avecan).
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní obj sa nevalidovala platnosť typu dokladu.
 • Opravené OAS: Nefungovali šablóny mailov nad DL došlými.
 • Opravené OAS: Pri vymazaní storno dokladu objednávky sa nevymazala referencia na stornovaný doklad.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní FA/DL z editačného okna servisného prípadu.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní objednávky vystavenej (na hlavného dodávateľa) sa neprepočítala priemerná cena.
 • Upravené OAS: Export vystavených faktúr do TXT fakturácia Omega.
 • Opravené OAS: Export rekapitulácie a Szamlak do xml (diakritika Ř,ř,Ů,ů,ĺ,°,Ę,Ś,Ł,ł,ę,ś,Ý,ü,ö,Ö,Ü,ß).
 • Opravené OAS: Faktúry vystavené tlač štatistika oprava, ak položka neobsahuje kartu ani sklad.
 • Doplnené PU: Možnosť označiť analytické účty "X".
 • Opravené PU: Výber HK F3 možnosť "Len účty označené X" nefungovala.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka "M0190 Finančný príspevok".
 • Upravené CMMS: Vypnutá kontrola duplicity názvu typu aktivity (pre Polystar).

Verzia: 2.32.682 z 10.10.2023

 • Doplnené OAS: Pri storno objednávky nastaviť stav na Stornovaná (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Doplnené zákaznícke pole "Čísla skladov, pre ktoré sa nebude kontrolovať množstvo na skladových pozíciách (oddelené bodkočiarkou)." (pre Baz).
 • Doplnené OAS: Doklad, ktorý má dobropis sa nedá prečíslovať.
 • Doplnené OAS: Do tlačovky DL doplnený parameter "Zobraziť sumár komponentov".
 • Doplnené OAS: Validátor duplicity výrobného čísla (upozornenie) na objednávke (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: Spracovanie skladových pozícií vo voliteľnom poli položky funguje aj pri inventúre.
 • Doplnené OAS: Na organizácie stĺpec "Hodnota zákaziek" a na zákazky stĺpce "Sklad <číslo> hodnota" (pre RAPID PS).
 • Upravené OAS: Zobrazenie HS vo formáte kód + názov v editačnom formulári OBJD (pre KTS).
 • Upravené OAS: Pri kópii FA/DL prepísať dátumy aktuálnym.
 • Opravené OAS: Export FV/FD do Szamlak.xml (počet dní ABS, dodacíList, VS nulový).
 • Opravené OAS: Export rekapitulácie do xml (diakritika).
 • Opravené CRM: Pri spustení editačného formulára "účastníkov spisu" sa niekedy objavila chyba.
 • Opravené PU: Pri manuálne zadaných dokladoch v saldokonte sa niekedy generovali chybné prázdne predpisy.
 • Opravené CMMS: Error pri zariadenia > edit > edit skupiny > pridať/odobrať zariadenie.
 • Upravené VTZ: Posunutie dátumu prehliadok podľa nadradenej prehliadky.

Verzia: 2.32.681 z 6.10.2023

 • Doplnené OAS: Doplnená funkcia "Hromadná konverzia html popisov pre e shop" na katalógu.
 • Doplnené OAS: Po vygenerovaní objednávky z cenovej ponuky otvoriť objednávku (pre CPO).
 • Doplnené OAS: Po vytvorení dobropisu/ťarchopisu ponúknuť vytvoriť zápočet.
 • Doplnené OAS: Po vytvorení vzájomného alebo jednostranného zápočtu ponúknuť generovať úhrady.
 • Doplnené OAS: Do typov pohybov 368 a 418 doplnené DPH plnenie N03 pre nulovú sadzbu.
 • Doplnené OAS: Údaje o dopravcovi na dodacom liste (RAPID PS)
 • Upravené OAS: Export FV do EDI odstránený text "Reverse Charge" (pre Tekmar).
 • Upravené OAS: Import FD z Heliosu chýbajúci tag DatRealizace.
 • Upravené OAS: Zmenený výpočet marže pre komisné karty v ekonomických prehľadoch (pre Abse).
 • Upravené OAS: Vzájomné zápočty výpočet ponuky organizácií ktorým je možné vzájomne započítať doklady.
 • Upravené OAS: Tlač QR kódu s počtom kusov na bločkovej tlačiarni pre SHOP (pre Krupa).
 • Opravené OAS: Po vygenerovaní zbernej FA prepísať dátumy zdrojových DL podľa dátumu FA (pre CPO).
 • Opravené OAS: Export FV/FD do Szamlak.xml.
 • Opravené OAS: Funkcia "Zadať celkovú sumu" na položkách výpočet ceny ak sa DPH počíta zhora.
 • Upravené SHOP: Pokladničná zásuvka sa pri platbe kartou opäť automaticky otvára (dá sa nastaviť aby nie).
 • Doplnené PAM: Generovanie odmien z príjmov za uplynulé obdobie kalendárneho roka (Eurotron).
 • Upravené PAM: Prepočet nároku dovolenky pri zadanom ukončení PP.
 • Opravené PAM: Preplatok nevyčerpanej dovolenky.
 • Doplnené PU: Doplnený dátum nadobudnutia na FA došlých.
 • Doplnené PU: Odpisy: dopočítanie ZC v zvolenom rozpätí do predposledného účtovného odpisu.
 • Upravené PU: Typ dokladu 102 a 202 vynechaný z prevodných príkazov.
 • Upravené PU: Dátum DPH a KV pri plnení PEU02.
 • Opravené CMMS: Error pri zariadenia > edit > edit skupiny > pridať/odobrať zariadenie.
 • Doplnené CRM: Emailové notifikácie k obchodným prípadom podľa definovaných podmienok (pre MoDos).

Verzia: 2.32.680 z 4.10.2023

 • Doplnené OAS: Prepojenie na RUN cez XML (import objednávok, export zákazníckych cenníkov) skúšobná verzia.
 • Upravené OAS: Import z Heliosu do došlých faktúr HS na hlavičku dokladu, katalógové čísla skladových kariet.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Nevyrovnané pohľadávky a záväzky" zotriedenie úhrad.

Verzia: 2.32.679 z 3.10.2023

 • Doplnené OAS: Zobrazené výsledky generovania prevodiek/ zberných DL (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Doplnená automatická tlač zberných DL (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Import objednávok z eshopu Shoptet.
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy "Súpis nevysporiadaných úhrad predfaktúr" započítavané údaje z dokladov minulých rokov.
 • Doplnené OAS: Import XML z ISP admin doplnený typ pre dobropisy.
 • Doplnené OAS: Vlastný import VFP XML kariet (pre Agrosklad).
 • Doplnené OAS: Na formulári dokladov príjmu externého možné určiť formu úhrady a zapnúť "Neponúkať v príkazoch na úhradu".
 • Upravené OAS: Ak je pri generovaní FV/DL z objednávky prázdna adresa na objednávke, do faktúry sa doplní z organizácie.
 • Opravené OAS: Pri výbere položiek cenníka sa filter skladu neaktualizoval podľa skladov na cenníku.
 • Opravené OAS: Pri zaradení/vyradení položiek CP zo špeciálnej ceny sa vyskytovala chyba (pre CPO).
 • Opravené OAS: Naplnenie číselníkov odstránené typy 101 100, 101 102, 101 115, 101 117, 201 200, 201 202, 201 215, 201 217.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Nevyrovnané pohľadávky a záväzky" zobrazia sa aj úhrady, ktoré nemajú predpis.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Prehľad dokladov pre výkaz DPH" časť "fakturovaná" sumy pri nulovej a základnej sadzbe.

Verzia: 2.32.678 z 28.9.2023

 • Doplnené OAS: Pri zakladaní novej organizácie sa automaticky prednastaví právny subjekt (pre KTS).
 • Doplnené OAS: Do objednávok doplnený stĺpec "Väzba na skl.doklad/FA".
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do Xml Szamlak.
 • Doplnené OAS: Rekapitulácia Príjem/výdaj po dokladoch export do Xml (icel.dat)
 • Upravené OAS: Jednoduchšie otvorenie položiek dokladu iba pri oprave (pre Mipek).
 • Upravené OAS: Zapamätanie dátumu účt. plnenia nie vystavenia na doklade VE (pre Mipek).
 • Doplnené PU: Doplnená tlačovka salda: Prehľad pohľadávok a záväzkov.

Verzia: 2.32.677 z 27.9.2023

 • Opravené OAS: Objednávka prepravy cez "Ctrl+E" chyba "NullReferenceException".

Verzia: 2.32.676 z 27.9.2023

 • Doplnené OAS: Prepojenie na Chameleoon cez API, objednávka prepravy, zrušenie prepravy, vytlačenie štítku a kontrola stavu doručenia balíkov (testovacia verzia).
 • Doplnené OAS: Export kariet do Shoptet eshopu cez XML.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: Export kariet podporuje skladové pozície vo voliteľnom poli.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: Možnosť automatického exportu číselníkov (len pri automatickom importe dokladov).
 • Doplnené OAS: Katalógovej karte je možné priradiť používateľa (nastavuje sa v doplnkových údajoch).
 • Upravené OAS: Generovanie prevodiek prebehne sa uskutoční aj z položiek s komisnou kartou (pre Baz).
 • Opravené OAS: Pred prenosom súboru cez FTP sa preverí, prípadne opraví jeho neplatný názov.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji je možné nastaviť vyhľadávanie skladových kariet aj podľa katalógového čísla.
 • Upravené PU: XML súbor kontrolného výkazu DPH je utriedený rovnako ako kontrolná tlačová zostava.
 • Upravené PU: Do XML súboru kontrolného výkazu DPH sa posiela aj prázdne číslo KV (doteraz bolo nahrádzané interným číslom dokladu).

Verzia: 2.32.675 z 22.9.2023

 • Doplnené OAS: Import z Heliosu do došlých faktúr. (XML)
 • Upravené OAS: Povoliť výmaz dokladov v zákazkách.
 • Upravené OAS: Upravené nastavenia výroby a príslušných typov dokladov.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava úhrady rozpis DPH a účtovný predpis.
 • Upravené: Heslo k PDF certifikátu sa nezobrazuje v čitateľnej forme.

Verzia: 2.32.674 z 20.9.2023

 • Doplnené OAS: Parameter typu dokladu "Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku" pridaný pre interné doklady.
 • Doplnené OAS: Automatická tlač vygenerovaných zberných faktúr na vybranú tlačiareň (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Pred importom objednávok automatické načítanie kurzového lístka (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Pridávanie váženého tovaru do položiek dokladov, hmotnosť v EAN kóde (Nastavenia: SHOP Špeciálne Maska hmotnosti v EAN).
 • Upravené OAS: Pred prenosom súboru cez FTP sa preverí, prípadne opraví jeho neplatný názov.
 • Upravené OAS: Zamietnutý doklad (došlú faktúru, vystavený objednávku, atď.) je možné poslať opäť na schválenie.
 • Opravené OAS: Umožnený výber položky zo skladu na internej objednávke v prípade, že tento sklad nemá používateľ v parametroch povolený.
 • Doplnené PAM: Na položkách príkazu na úhradu doplnenie QR kódu platby.
 • Doplnené PAM: XLS súbor importu pre gastrokarty Up Dejeuner.
 • Doplnené PAM: Parameter, ktorý zabráni kráteniu dovolenky pri PN.
 • Doplnené PAM: Odvod poistného pre potravinovú spoločnosť.
 • Doplnené: Možnosť zadať vlastné API kľúče pre komunikáciu s Finstat (v nastaveniach licencií).
 • Doplnené: Logovanie komunikácie s Finstat.
 • Upravené: Načítanie štatistiky z Finstat je možné len po jednotlivých organizáciách. Pri načítaní štatistiky je možné zvoliť načítanie aktuálneho názvu a adresy organizácie.

Verzia: 2.32.673 z 13.9.2023

 • Doplnené OAS: Fakturácia zmlúv zoradenie položiek faktúry.
 • Doplnené OAS: V zákazkách sa pri objednávkach vystavených zobrazia aj tie doklady, ktoré majú zákazku priradenú k položke (nie iba na hlavičke).
 • Doplnené OAS: Pri generovaní DL z objednávky sa prepočíta množstvo na súvisiacej položke podľa hlavnej karty (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Hromadné vkladanie parametrov a hodnôt parametrov.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Potvrdenie objednávky DE.
 • Upravené OAS: Do popisu pre eshop doplnený názov produktu pri hromadnej zmene popisov (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Pri generovaní dobropisu sa do "Čísla pôvodnej FA" na položke zapíše "Číslo KV" z dokladu.
 • Upravené OAS: Pri importe položiek medzi špecifickými dokladmi neprenášať poznámku (pre Oraving).
 • Upravené OAS: Pri zmene organizácie na doklade VE sa automaticky odstráni zákazka (pre Oraving).
 • Upravené OAS: Tlač QR kódu s počtom kusov na bločkovej tlačiarni pre SHOP (pre Krupa).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava pokladničného dokladu oddelená zostava pre OAS vs PU, pre OAS upravený rozpis položiek a celkovej sumy.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava pokladničného dokladu Položkový PD pre typy 102, 202, 203, 204.
 • Opravené OAS: Pri hromadnej zmene množstva na položkách sa neprerátala hmotnosť položky.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL z objednávky sa neprepočítala hmotnosť položky.
 • Upravené PAM: Zrušenie daňového bonusu po dosiahnutí veku dieťaťa 25 rokov.
 • Upravené SHOP: Tlač výdajky do skladu cez fiškálnu tlačiareň obsahuje dátum, čas a číslo dokladu (pre Monka).
 • Upravené SHOP: Pokladničná zásuvka sa pri platbe kartou automaticky neotvára.
 • Doplnené: Doplnený globálny parameter tlače "Zachovať prázdne riadky pri exporte do excelu".

Verzia: 2.32.672 z 11.9.2023

 • Doplnené CRM: Medzi rýchle voľby pridané možnosti "Nové zariadenie" a "Nový prípad s výberom" (pre Kaktus Bike).
 • Upravené PAM: Odvody pri odmene na otcovskej dovolenke mimo prvé 2 týždne.

Verzia: 2.32.671 z 8.9.2023

 • Doplnené OAS: Po vygenerovaní zbernej faktúry (na vybraný typ) sa zobrazí výber tlače faktúr (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Pri exporte pre eshop do súboru katalog_stavy.xml doplnený tag ID katalógu.
 • Doplnené OAS: Doplnený parameter "Tlačiť komponenty výrobku" na tlačovke DL rozpíšu sa komponenty výrobku množstvo a celkové potrebné množstvo komponentu.
 • Doplnené OAS: Jednoduchšie otvorenie položiek dokladu (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy objednávky komínov/ faktúry komínov (pre Stadreko).
 • Doplnené OAS: Zapamätanie dátumu pri vystavovaní DL (pre Mipek).
 • Doplnené OAS: Prenos súborov cez FTP pomocou aplikácie WinSCP podporuje pasívny režim a vypnuté SSL.
 • Upravené OAS: Upravená dĺžka poľa "Hodnota parametra, Názov parametra, Zoznam predvolených hodnôt parametra" na neobmedzenú dĺžku.
 • Upravené OAS: NetBiz 03 = Nazov karty + NetBiz 03 (pre Tomirtech).
 • Opravené OAS: Chyba pri manuálnom usporiadaní položiek na doklade.
 • Upravené PU: Majetok usporiadanie účtovnej dávky.
 • Opravené PU: Členenie súhrnného výkazu podľa IČDPH.
 • Opravené PU: V prípade technického zhodnotenia majetku nefungovalo uplatnenie daňového odpisu.
 • Doplnené CRM: Doplnená funkcia "Vytvoriť DL+FA z objednávky vystavenej" na záložkách s objednávkami vystavenými.

Verzia: 2.32.670 z 5.9.2023

 • Upravené SHOP: Parameter limitu položkovej individuálnej zľavy zadaný na sklade má prednosť pred globálnym parametrom.
 • Upravené OAS: Import X station účet 604713 pre "Kava".
 • Doplnené PAM: Úprava pre potravinové organizácie pre odvod poistného.

Verzia: 2.32.669 z 3.9.2023

 • Doplnené OAS: Do neskladových položiek doplnené parametre karty.
 • Doplnené OAS: Do tlačovky "Stav skladu" pridaná možnosť tlačiť "v nákupnej cene".
 • Upravené OAS: Tlač vzájomného zápočtu je rovnaká pred aj po generovaní úhrad.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení objednávky z úlohy sa vyskytovala niekedy chyba.
 • Doplnené SHOP: Tlač výdajky do skladu cez fiškálnu tlačiareň (pre Monka).
 • Doplnené CRM/PRO: Pridané záložky výdaja a príjmu interného na servisné prípady, obchodné prípady a projekty.
 • Doplnené CRM/PRO: Doplnená funkcia "Korekcia dodaného množstva" na záložku objednávok došlých.
 • Upravené CRM/PRO: Viditeľnosť volieb menu výkazu práce na základe oprávnení.
 • Opravené PRO: Generovanie faktúr niekedy spadlo.

Verzia: 2.32.668 z 27.8.2023

 • Doplnené OAS: Objednávky vystavené doplnená funkcia vytvoriť DL+FA z objednávky.
 • Upravené OAS: Spresnené podmienky pre zadanie čiastky úhrady pri vysporiadaní preddavkovej faktúry.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nesedela pri vysporiadaní preddavkov DPH na faktúre o 1 cent.
 • Upravené PU: Preddavková faktúra DPH položky rozdelené podľa colného sadzobníka.
 • Opravené SHOP: Kontrola pridania položky s cenou nižšou ako 0,01 € (Kaso TaxIS ovládač).

Verzia: 2.32.667 z 24.8.2023

 • Opravené OAS: Pri zápise úhrady hotovostného dokladu typu 202 do modulu SHOP sa vyskytovala niekedy chyba.

Verzia: 2.32.666 z 23.8.2023

 • Doplnené OAS: Tlačovka cenníka po tovarových skupinách (pre STADREKO).
 • Upravené OAS: Nápočet marže v ekonomickom prehľade (pre ABSE).
 • Upravené PU: Zachovanie dátumu v účtovnej dávke pri uplatnení šablóny.
 • Opravené PU: Opravená tlačová zostava karty majetku.
 • Doplnené: Možnosť odosielať chybové správy na email podľa mailových nastavení používateľa. Nastavuje sa v Systém > Nastavenia > Aplikácia > E maily (vlastné).

Verzia: 2.32.665 z 23.8.2023

 • Opravené: Verzia 2.32.664 bola generovaná ako 64 bitová.

Verzia: 2.32.664 z 22.8.2023

 • Doplnené OAS: Doplnené maximum zľavy, ktoré bude "zavesené" na prioritu (pre Samtek).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: Import podľa typu dokladu zle vyhodnotil doklad pre SHOP.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení internej objednávky zo skladu sa vyskytovala niekedy chyba.
 • Doplnené SHOP: V tabuľke bločkov nové stĺpce s informáciou o destinácii podľa letenky (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Opravené SHOP: Pri vrátení predaja bola na položkách niekedy chybná cena bez DPH (pre DUTY FREE HELIOS).
 • Opravené: V 64 bitovej verzii nefungovalo pridanie prílohy cez drag and drop z prílohy v Outlooku.

Verzia: 2.32.663 z 21.8.2023

 • Upravené OAS: V automatickom odosielaní mailom podľa stavu DPD bol doplnený zápis chýb do error.txt
 • Upravené OAS: Upravené prvotné triedenie v agende prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Upravené OAS: V objednávkach došlých je možné hromadne zmeniť polia Stav a StavOD.
 • Opravené OAS: Pri písaní poznámky v dokladoch znamienko + uložilo doklad.
 • Opravené OAS: Po vymazaní položky v cenníku a následnom nastavení filtra, sa po vymazaní filtra „vymazaná“ položka znovu objavila.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení dokladu (DL, faktúra, objednávka) z formulára prípadu (zákazka, projekt...) sa vyskytovala niekedy chyba.
 • Upravené SHOP: Tlačová zostava sumárneho prehľadu predaja filtruje rozsah dátumov podľa dátumu uzatvorenia bločku.
 • Doplnené VTZ: Doplnenie položky "PopisStavu" pre import kalibračných zariadení z XLS tabuľky.

Verzia: 2.32.662 z 19.8.2023

 • Upravené OAS: Odosielanie PDF na FTP do názvu súboru pridaná diakritika.
 • Opravené OAS: Pri vyúčtovacej faktúre nebolo možné zapísať úhrady z predfaktúr spôsobené vo verzii 2.32.661.
 • Opravené PU: Drobné chyby v evidencii majetku.
 • Upravené PAM: BRADFORD prehľad.

Verzia: 2.32.661 z 17.8.2023

 • Doplnené OAS: Doplnený výber prevádzky do zákazníckych cenníkov.
 • Doplnené OAS: Do importu osôb doplnený stĺpec HlavnaOsoba. V prípade, že je jeho hodnota rovná 1 alebo áno, tak sa osoba naimportuje ako hlavná osoba k danej organizácii.
 • Opravené OAS: Pri označovaní položiek X na doklade dochádzalo k nekorektnému zápisu údajov dokladu do databázy.
 • Opravené OAS: Pri posielaní a podpisovaní FA rozšírenie logu a sumárneho emailu o FA/organizácie, ktoré nemajú/nemajú nastavený email (pre Pilex).
 • Opravené OAS: Pri hromadnom prepočte predajných cien kariet podľa prirážky z tovarovej skupiny sa neuplatňovalo korektne zaokrúhľovanie.
 • Doplnené PU: Odpisovaný a ostatný majetok hromadná zmena "Kategórie 1".
 • Upravené PU: V účtovnej dávke a v denníku sa vytvára namiesto kópie záznamu kópia celého dokladu. Kópia vytvorená v denníku sa ukladá do účtovnej dávky.
 • Opravené PU: Vyradenie už odpisovaného majetku zle vypočítaná korekcia účt.oprávok pri vyradení.
 • Opravené PU: Vyradenie už odpisovaného majetku zle vypočítané daňové oprávky pri vyradení.
 • Opravené PU: Tlačová zostava majetku nezobrazovalo vyradený majetok.
 • Opravené PU: Úprava tlačových zostáv interná súvaha a výsledovka.
 • Opravené PU: Nebolo možné vytvoriť kópiu zaúčtovaného pokladničného dokladu.
 • Upravené PAM: Výplatná páska A4 farebne (iba graficky).
 • Upravené PAM: Potvrdenie na nemocenskú dávku. Bod 7. zo základných mzdových údajov.

Verzia: 2.32.660 z 11.8.2023

 • Doplnené OAS: Rozšírený názov generovaného PDF faktúry o prvé slovo názvu organizácie (pre LBA).
 • Doplnené OAS: Oprávnenia pre položky VE, PE, VI a PI (nový, čítať, zmeniť, odstrániť).
 • Doplnené OAS: Funkcia: z objednávok došlých generovať sumárne objednávky na dodávateľov.
 • Upravené OAS: Rozdelenie oprávnenia "Položky objednávok" na "Položky PFV/OBJD" a "Položky PFD/OBJV".
 • Upravené OAS: Nastavenie "Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku" typu dokladu sa kontroluje okrem PE aj pri ukladaní VE.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Kniha faktúr" sa zobrazí aj ak nie sú žiadne záznamy (potrebné zostavu refreshnúť).
 • Opravené OAS: Objednávka došlá sa nevybavila ani po vystavení DL.
 • Opravené OAS: Zaokrúhľovanie pri hromadnej zmene cien kariet podľa prirážky.
 • Opravené OAS: FIFO prehľady a nápočet všetkých predošlých rokov od ImportFOX.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava "Nevyrovnané pohľadávky a záväzky" možnosť rozpísať úhrady.
 • Upravené PU: Iba pre Wircom.dat párovanie úhrad podľa VS alebo podľa ID organizácie.
 • Doplnené: Import organizácii z Excelu možnosť "iba aktualizovať".

Verzia: 2.32.659 z 9.8.2023

 • Opravené PAM: Paragraf a sprevádzanie (v špecifický prípad).

Verzia: 2.32.658 z 9.8.2023

 • Opravené PAM: Chyba pri výpočte miezd.

Verzia: 2.32.657 z 9.8.2023

 • Opravené OAS: Import CreativeShop záporné položky.
 • Doplnené OAS: Pri tlači etikiet z cenníka okrem všetkých položiek možnosť vybrať len položky označené X/V.
 • Opravené OAS: Pri oprave predfaktúr bolo možné vybrať nekorektný typ dokladu.
 • Doplnené OAS: Generovanie prevodiek z objednávok došlých (aj cez príkazový riadok) skúšobná verzia (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Generovanie zberných DL z VI skúšobná verzia (pre ICEL).
 • Doplnené OAS: Skladová pozícia 2 na karte variantu.
 • Doplnené OAS: Vypísané definície všetkých vedľajších merných jednotiek.
 • Doplnené OAS: Pre typy dokladov {254, 255} automatické nastavenie protiskladov {01 01, 11 13, 21 23} (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Umožnené vybaviť OBJD s rôznymi organizáciami jedným dokladom VI (pre KGbau).
 • Doplnené OAS: Do výsledkov výroby doplnené pol "Cyklus" (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Import denných uzávierok z CSV (X station)... doplnená kontrola duplicitného importu.
 • Opravené OAS: Špeciálne nastavenie "Na dokladoch tlačiť aktuálneho používateľa".
 • Opravené OAS: Import z XML pre ISPadmin.
 • Opravené OAS: Ak bol zapnutý parameter "Neuložiť doklad bez napojenia na objednávku", nedal sa vygenerovať z objednávky doklad DL/FA.
 • Opravené PAM: Sprevádzanie člena rodiny na výpl. páske.
 • Opravené PAM: Import z XLS odchýlky 21313,20313,3040.
 • Opravené PU: Import obratovej súpisky z CSV (X station)... účet 132 pre HS=0001,0004 iná analytika.
 • Doplnené PU: Import XML z PPS prezeranie súboru pred importom.
 • Doplnené SHOP: Stav peňažnej zásuvky je možné zobraziť a tlačiť za aktuálny deň, za uzávierku v minulosti a za celkové obdobie (aktuálny rok).
 • Doplnené SHOP: Stav peňažnej zásuvky je možné zobraziť a tlačiť aj v agende denných uzávierok.
 • Doplnené SHOP: Stav peňažnej zásuvky je možné upraviť cez korekcie dát (netlačí sa doklad), alebo fiškálneho modulu (neuložia sa dáta).
 • Doplnené SHOP: V agende denných uzávierok je nová záložka pohybov peňažnej zásuvky za danú uzávierku.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty, typ: "Darčeky pri predaji definované obratom", upravená tlač celkového obratu za zákaznícku kartu.
 • Doplnené PRO: Dopnená záložka "Aktuálne cenové položky" na zmluvách.
 • Upravené PRO: Pri vytváraní dodatku zo zmluvy kopírovať všetky údaje z posledného dodatku

Verzia: 2.32.656 z 1.8.2023

 • Upravené OAS: Načítanie faktúr z Docu X do príslušného roka podľa dátumu na faktúre.
 • Upravené OAS: Pri odosielaní DL v PDF na FTP sa z názvu odstraňuje diakritika (pre Krupa).
 • Opravené OAS: Prefix pre pole Netbiz 03 (pre Tomirtech).
 • Opravené OAS: Pri hromadnej zmene niektorých údajov na katalógu sa zmenené údaje nepreniesli na variantné karty.
 • Doplnené PU: Definícia pre UZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v PU.
 • Opravené PAM: Tlač farebnej pásky (chyba z verzie 655).
 • Opravené: Pri 64 bitovej verzii sa vyskytovala chyba pri komunikácii s Finstat.

Verzia: 2.32.655 z 1.8.2023

 • Opravené PU: Import obratovej súpisky z CSV (X station)... číslovanie dokladov, dátum.
 • Doplnené PU: Definícia pre KvDPH, platná od 01.07.2023. Nové aj XML.
 • opravené PAM: Sprevádzanie člena rodiny.
 • Opravené PRO: Vo verziách 2.32.653 4 zmizol parameter "Zobraziť dodatky".
 • Opravené: Pri hromadnom výmaze tabuliek OASIS a PU v inom ako aktálnom roku program spadol (MySql).

Verzia: 2.32.654 z 31.7.2023

 • Doplnené OAS: Prehľady odbytu a nákupu (pre Agrodružstvo Dlhá).
 • Doplnené OAS: Po vybavení OBJ možnosť zmeniť organizáciu (pre Fornox).
 • Doplnené OAS: Import polí NBZ 02 a NBZ 03 z Excelu (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Na doklade VE je možná oprava VS OBJ aj keď sú pripojené objednávky (pre Bachorík PRIM).
 • Opravené OAS: Parametre katalógu: program spadol pri výmaze skupín (pri pridávaní parametrov).
 • Opravené OAS: Chyba pri validácii nového záznamu typu dokladu.
 • Opravené PU: Kontrola zadania organizácie pri saldokontnom účte v denníku.
 • Upravené PU: Import obratovej súpisky z CSV (X station).

Verzia: 2.32.653 z 27.7.2023

 • Doplnené OAS: Pri tlači „Účtovného predpisu k FA“ možnosť voľby: Namiesto účtu zobraziť poznámku.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní dokladu z cenovej ponuky (spôsobené vo verzii 2.32.652).
 • Doplnené PU: Import obratovej súpisky z CSV (X station).
 • Doplnené PU: Kontrola zadania organizácie pri saldokontnom účte v denníku.
 • Opravené PU: Pri zápise úhrady platobnou kartou na hotovostný doklad typu 102 sa na úhrade nesprávne vyplnili druh a číslo dokladu.
 • Opravené PU: Pri výbere predkontácie v pokladničnom doklade v cudzej mene sa niekedy chybne prepočítavala hodnota v CM.
 • Doplnené PRO: Funkcia "Predĺženie platnosti zmlúv" predĺži platnosť zmluvy, na základe predom určeného počtu mesiacov na zmluve (pre CPO).
 • Doplnené PRO: Funkcia "Precenenie počítadiel" nad zmluvami (pre CPO).
 • Upravené PAM: Oznámenie o prekročení "paragraf" a "sprevádzanie" kratšie ako deň.
 • Doplnené: Podpisovanie PDF certifikátom. Nastavuje sa v parametroch tlače.
 • Upravené: Pri nahrávaní adries na formulári organizácie (prevádzky, osoby) nebolo možné jednoducho zapísať určité kombinácie miest a PSČ.

Verzia: 2.32.652 z 26.7.2023

 • Doplnené OAS: V položkách zápočtov (vzájomné aj jednostranné) sa zobrazujú stĺpce číslo zápočtu a druh dokladu.
 • Upravené OAS: Import zberné doklady rozdelené zberné FA DLfakturované DLnefakturované. Upravená väzba DL+FA.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pri zmene ceny v cenníku neprepočítala korektne súvisiaca cena (bez DPH/s DPH).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: Automatický import niekedy nastavil zlý dátum dokladov.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL/FA z objednávok sa niekedy neaktualizovali údaje zdrojového dokladu.
 • Doplnené PAM: Tlač mzdových listov za obdobie.
 • Upravené PAM: Diakritika v PDF súbore vyhlásenia na nezdaniteľnú čiastku dane.
 • Opravené PU: Pri importe úhrad do saldokonta sa nesprávne číslovali doklady, ak bola na druhu dokladu nastavená maska.
 • Upravené SHOP: Zmena hranice pri obmedzení platieb v hotovosti z 5000€ na 15000€.
 • Opravené: Pri výbere dokumentov do prílohy zo zoznamu existujúcich dokumentov sa niekedy zobrazovali aj dokumenty z modulu PAM, do ktorého používateľ nemal prístup.

Verzia: 2.32.651 z 24.7.2023

 • Doplnené PU: Dph výkaz Neuplatniť NO z predchádzajúceho mesiaca.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy rozvozu po linkách zotriedené podľa katalógového čísla numericky.
 • Upravené OAS: Predfaktúry tlač nevysporiadaných do zostáv doplnené IČO.
 • Upravené OAS: Import organizácie z VFP prednastavený typ dokladu VE ak je typ zberný, tak sa priradí typ pre zberný DL s kódom pohybu 201.
 • Upravené OAS: Import zberné doklady rozdelené FA DL.
 • Upravené OAS: Typy zberných dokladov validácia rozdelených dokladov pre DL/FA (číselný rad + druh.účt.dokladu)
 • Upravené OAS: Import z XML Caris predfaktúry Dát.OBJ
 • Opravené OAS: Písanie názvu mesta v adrese organizácie.
 • Opravené PAM: Bradford.
 • Upravené PU: Import z XML Caris pokladňa ak je v poznámke text "Zákazka", tak doklad je ERP.
 • Doplnené PU: Definícia pre účtovnú závierku neziskovej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva (XML, PDF, bez nápočtu)
 • Opravené PU: Saldokonto stĺpec rozdiel k dátumu vracal nesprávne hodnoty.
 • Doplnené JU: Import z VFP rozdelenie položky.
 • Doplnené JU: Peňažný denník rozdelenie položky.